Livestream 26 april

Als de techniek meezit, is de dienst van vandaag te volgen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100011339673301

De orde van dienst:

Orde van dienst voor zondag 26 april 2020

Welkom en mededelingen

678: 1,2

Votum en groet

678: 3,4, 9

Gebed

Zingen: 23b: 1,2

Schriftlezing Johannes 10: 12-16

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

23b: 3,4,5

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

642: 1,2,4

Dankgebed, voorbede, Onze Vader

89:1,6

Zegen

Kerkdienst Palmzondag

Zondag 5 april is er een kerkdienst die via Kerkomroep.nl en FaceBook is te volgen. Na afloop zal ook een opname op deze website te zien zijn.

https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/videos/1079460495785828/

De orde van dienst treft u hieronder aan:

Welkom door ouderling De Jong

Votum en groet

Orgelspel Gezang 262 (Liedboek voor de Kerken)

Op, waakt op!’ zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
`Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden, die de Heer verbeidt?
Gij slapenden, ontwaakt,
de Bruidegom genaakt!
Halleluja,
nu opgestaan!
Het feest breekt aan;
gij moet Hem ijlings tegengaan.’

Gebed

Schriftlezing door ouderling Evert de Jong

Matteus 21: 1-11

Toen ze ​Jeruzalem​ naderden en bij Betfage op de ​Olijfberg​ kwamen, stuurde ​Jezus​ er twee ​leerlingen​ op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De ​Heer​ heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de ​profeet: ‘Zeg tegen ​Sion: “Kijk, je ​koning​ is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

De ​leerlingen​ gingen op ​weg​ en deden wat ​Jezus​ hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten ​Jezus​ daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de ​weg​ uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de ​weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de ​Zoon van ​David! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer. Hosanna in de hemel!’

Toen hij ​Jeruzalem​ binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is ​Jezus, de ​profeet​ uit ​Nazaret​ in Galilea.’ Jezus​ ging de ​tempel​ binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van ​gebed​ zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

Orgelspel psalm 118

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,

geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s HEREN naam.
Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

Overdenking

Orgelspel gezang 178

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Zegen.