Orde van dienst van ZONDAG: 23 mei 2021

Pinksterzondag
Vandaag, op de 50ste dag na Pasen, vieren wij het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest en het feest van de geboorte van de kerk. Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, hangt er vandaag een rood antependium over de tafel.

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. Henny Visscher
Ouderling:          Dhr. Robert Verhallen
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Onderstaand de orde van dienst op Pinksterzondag waarin Sten Sewnath wordt gedoopt.

Orde van dient 16 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 16 mei 2021 waarin het Heilig Avondmaal zal worden bediend.
Zondag Exaudi
Vandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi.
Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd.
Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ genoemd

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:            Dhr. A van Pelt
Ouderling:          Mevr. F. Wille
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven, Dhr. R. Stam, Dhr. S de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 95:1 (Orgelspel en tekstlezing)
Lezing van de wet
Luisteren naar Leid mij Heer, o machtig Heiland (https://www.youtube.com/watch?v=SkVT8O5E1rM)
Gebed
Schriftlezing Johannes 14: 1-31
Lied 663: 1,2 (Melodie 230 LvdK, orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisteren: De dag van onze vorst brak aan (https://www.youtube.com/watch?v=NQZxqqHWvMI)
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, luisteren wij naar psalm 65: 1,2
Viering van het Heilig Avondmaal
Luisteren naar psalm 103: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Dankgebed
680: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Zegen

Orde van dienst 13 mei 2021

MORGENDIENST  Van Hemelvaartsdag: 13 mei 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Panist:               Dhr. B Commijs
Zang:              Mevr Willy Nap
Ouderling:        Mevr. N Griffioen
Diaken:             Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/


In een wolk van fluitenkruid stijgt de witte roos, verbeeldend Jezus op naar de hemel, 12 gekleurde bloemen geven de leerlingen weer die in de windstreken worden heengezonden.

Pianospel
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 47:2,3 (Predikant leest tekst, pianist speelt daarna de melodie)
Smeekgebed
Willy Nap zingt: “Abba Vader”

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:4-12
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.

Willy Nap zingt “Overwinnaar grote koning” (LvdK 230)

1          Overwinnaar, grote Koning,
alle heem’len zijn te klein,
nu Gij weerkeert naar uw woning,
intocht houdt in uw domein.
Zou ik, Here, dan niet juichen,
zou ik, sterv’ling, mij niet buigen
nu Gij, hoogste Majesteit,
U verheft in heerlijkheid?

2          Zie ik U ten hemel varen,
held van God, gekroond weldra,
ingehaald door blijde scharen
eng’len, roepend: Gloria!,
zou ik, Heer, mij dan niet buigen,
zou ik niet van vreugde juichen,
nu het hemels feest begon,
nu mijn Koning overwon?
 
3          Overal, o Zon der zonnen,
straalt Gij in uw heerlijkheid
en voedt met uw licht de bronnen
van de lichten wijd en zijd.
Glansrijk zijt Gij opgestegen,
’t hemels welkom klinkt U tegen,
alle heil’gen roepen luid
’t hemelse hosanna uit.

4          Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken,
nu ik zo uw glorie zie?
Zou mij ooit de moed ontzinken,
nu ik uw victorie zie?
Koning, ik wil U vertrouwen,
nood noch dood kan mij benauwen,
slechts voor U, Heer hooggeloofd,
buig ik mij, buig ik het hoofd.

5          Doe uw Geest ook in mij werken,
schenk mij uw genade nu,
opdat eind’lijk ook de sterke
vijand in mij buigt voor U.
Hef uw scepter, Heer der heren,
overal moet Gij regeren,
geef uw heerlijk rijk ruim baan,
maak ook mij uw onderdaan.

6          Laat Gij mij nog langer hopen?
Doe wat ik van U begeer!
Zie, ik stel de poorten open
van mijn hart, treed binnen, Heer.
Kom, o kom, Gij Vorst der ere,
ook bij mij moet Gij inkeren,
onderwerp wat U nog tart
en wees koning in mijn hart!


Preek

Meditatief pianospel

Geloofsbelijdenis

Willy Nap zingt: Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch?

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Willy Nap zingt: “Al heeft hij ons verlaten” (663:1,2)

Zegen

Pianospel

Orde van Dienst 9 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 9 mei 2021
Zondag Rogate

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. H Visscher-Roersen
Ouderling:          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 66:1,7 (Tekstlezing en orgelspel)
Wetslezing
Psalm 133: 1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Lied 754: 1,2,3 (zanggroep)
Preek
Luisteren “Leid mij Heer, o machtig Heiland”
Geloofsbelijdenis
Gezang 476:1 (LvdK, zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Lied 632:1,2,3 (zanggroep)
Zegen

Orde van Dient 2 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 2 mei 2021
Zondag Cantate


Voorganger:    Ds. H.J Prosman.
Organist:         Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:      Mevr. N. Griffioen
Diaken:           Dhr. S. De Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 98:1,2 (Orgelspel en tekstlezing)
Wetslezing
Lied 911:1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing 1 Johannes 3: 1-8
Lied 315:1,2 (zanggroep)
Preek
Luisteren: Jezus leeft in eeuwigheid (https://www.youtube.com/watch?v=O–1xP6-TYM)
Geloofsbelijdenis
Psalm 79:5 (zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied 247:1,2,3 (zanggroep)
Zegen
Gezongen Amen