Orde van dienst voor zondag 31 oktober 2021

Voorganger:  Ds. H J Prosman
Organist:        Dhr. A. van Pelt
Ouderling:     Mevr. F. Wille
Diaken:          Dhr. S. De Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen psalm 98:1
Votum en groet
Lied 723:1,2
Lezing van het gebod
Psalm 62:1
Gebed
Schriftlezing Ezechiël 3:1-15
De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.’ Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die ik je geef.’ Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing. Daarop zei de stem tegen mij: ‘Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over. Ik stuur je niet naar een onverstaanbaar volk met een onbegrijpelijke taal, maar naar het volk van Israël. Ik stuur je niet naar een van de vele onverstaanbare volken met talen die jij niet kunt begrijpen, al zouden die zeker naar je luisteren als ik je naar hen toe zou sturen. Maar de Israëlieten zullen niet naar je willen luisteren, omdat ze niet naar mij willen luisteren, want heel het volk van Israël is koppig en eigenzinnig. Daarom maak ik je even onbuigzaam als zij, en even koppig. Ik maak je harder dan steen, ik maak je zo hard als staal; daarom hoef je voor hen niet bang te zijn, daarom mag je je niet door hen laten afschrikken, hoe opstandig ze ook zijn.’ Ook zei de stem nog: ‘Mensenkind, onthoud alles wat ik je zal zeggen, luister er aandachtig naar. Ga naar de ballingen, naar je landgenoten, om te profeteren en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER …” – of ze nu horen willen of niet.’ Toen hief een geest mij op, en ik hoorde achter mij een zwaar dreunend geluid: ‘De luister van de HEER zij geloofd in zijn woning!’ Het was het geluid van de vleugels van de wezens die elkaar raakten, en van de wielen naast hen; het klonk als een hevig dreunen. De geest hief mij op en voerde mij weg. Bitter gestemd en ontdaan ging ik mee; de hand van de HEER had mij vastgegrepen. Ik kwam weer in Tel-Abib, bij de ballingen die wonen bij het Kebarkanaal. Daar zat ik zeven dagen verdoofd in hun midden.

Lied 976:1,2,3
Preek
Lied 244:3,4
Lezen van het avondmaalsformulier
Terwijl de tafel wordt voorbereid, zingen we gezang 259:1,2 (LvdK)

1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Viering van het Heilig Avondmaal
Lied 103c:1
Dankgebed
Collecte
Zingen: Een vaste burcht

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Zegen

Orde van dienst voor zondag 24 oktober 2021

Voorganger:  Ds. H J Prosman
Organist:        Dhr. J.W. Hueting
Ouderling:     Mevr. N. Griffioen
Diaken:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Psalm 63:1
Votum en groet
Psalm 63:3
Lezing van de wet
Zingen: “Neem Heer mijn beide handen” (Hemelhoog 464:1,3)

Neem, Heer, mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan de eeuw’ge stranden
De ruste vind.
Te zwaar valt m elke schrede,
Als k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
Daar waar Gij gaat.
 
En blijft m’ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d’eeuw’ge stranden
De ruste vind.


Gebed
Schriftlezing Marcus 10: 32-40
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

Psalm 68:3,7
Preek
871:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbede
755:1,2
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst voor zondag 17 oktober 2021

Voorganger:    Mevr.Ds. G.van’t Kruis, Alphen a/d Rijn 
Organist:       Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:      Dhr. Robert Verhallen
Diaken:         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps. 25: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging
Lied Ps. 25: 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Job 3:20-Job 4: 8
Lied 283: 1-4
Schriftlezing Job 38: 1-11
Lied 850
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Gezongen Geloofsbelijdenis, 340b
Dankgebed en voorbeden
Slotlied 910: 1, 3 en 4
Heenzending en zegen met gezongen Amen

Orde van dienst voor zondag 10 oktober 2021

Voorganger :Ds. H.J. Prosman

Geen kindernevendienst

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

Psalm 130: 1,2


Votum en groet

Psalm 130: 3,4

Lezing van de wet


Lied 886 (eenmaal Engels, eenmaal Nederlands)

Gebed bij de opening van het woord

Kinderlied: “God die alles maakte” (Hemelhoog 247)

God die alles maakte

de lucht en ’t zonlicht blij

de hemel en de aarde

zorgt ook voor mij

God die ’t gras gemaakt heeft

de bloemen in de wei

de bomen, vruchten, vogels

zorgt ook voor mij

God die alles maakte

de maan, de sterrenrij

als duist’re wolken komen

zorgt ook voor mij

Daniël 12:1-13

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’

Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant.
Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’

Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’ Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’ Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen.

En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.’

Psalm 100: 1,2,3,4 (melodie psalm 134)

Mattheüs 24: 15-28

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet.

Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet.

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Preek

Gezang 110-: 1,2,3,4 (LvdK)

1 Het Lam, voor ons op aard’ geslacht,

is eeuwig waard te ontvangen

de wijsheid, rijkdom, eer en kracht

en dankbre lofgezangen!

2 Hij, die als Hogepriester leeft,

en met zijn Geest ons zegent,

Hij is ‘t, die moed en sterkte geeft,

wat kwaad ons ook bejegent.

3 Die in ons oog de moeite leest,

toont ons zijn medelijden;

Hij is, als wij, verzocht geweest

en sterkt ons, als wij strijden.

4 Hij komt en draagt de gloriekroon;

God toont zijn welgevallen

en geeft aan Hem, als Mensenzoon

het oordeel over allen.

Geloofsbelijdenis

Lied 981: 1,4

Dankgebed en voorbede

Lied 802: 1,4 (traditionele melodie)

Zegen


Vergeet ook niet de startzondag dienst van 19 september – te bekijken op https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop

dit met optreden van de band www.relion.nl