Kerkdienst Palmzondag

Zondag 5 april is er een kerkdienst die via Kerkomroep.nl en FaceBook is te volgen. Na afloop zal ook een opname op deze website te zien zijn.

https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/videos/1079460495785828/

De orde van dienst treft u hieronder aan:

Welkom door ouderling De Jong

Votum en groet

Orgelspel Gezang 262 (Liedboek voor de Kerken)

Op, waakt op!’ zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
`Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,
gij maagden, die de Heer verbeidt?
Gij slapenden, ontwaakt,
de Bruidegom genaakt!
Halleluja,
nu opgestaan!
Het feest breekt aan;
gij moet Hem ijlings tegengaan.’

Gebed

Schriftlezing door ouderling Evert de Jong

Matteus 21: 1-11

Toen ze ​Jeruzalem​ naderden en bij Betfage op de ​Olijfberg​ kwamen, stuurde ​Jezus​ er twee ​leerlingen​ op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De ​Heer​ heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’ Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de ​profeet: ‘Zeg tegen ​Sion: “Kijk, je ​koning​ is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

De ​leerlingen​ gingen op ​weg​ en deden wat ​Jezus​ hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten ​Jezus​ daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de ​weg​ uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de ​weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de ​Zoon van ​David! Gezegend hij die komt in de naam van de ​Heer. Hosanna in de hemel!’

Toen hij ​Jeruzalem​ binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is ​Jezus, de ​profeet​ uit ​Nazaret​ in Galilea.’ Jezus​ ging de ​tempel​ binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van ​gebed​ zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’

Orgelspel psalm 118

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,

geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s HEREN naam.
Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning,
wij zegenen u al tezaam.

Overdenking

Orgelspel gezang 178

Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Zegen.

Kerkdiensten

Vanaf komende zondag zullen er weer kerkdiensten worden gehouden. Om 10:00 uur zullen deze via de kerktelefoon en kerkomroep.nl te beluisteren zijn. Ds Prosman zal een korte liturgie houden in het bijzijn van een ouderling van dienst en organist. Aankomende zondag houden we het aantal aanwezigen zo laag mogelijk. We zullen af moeten wachten hoe de corona-uitbraak zich ontwikkelt. Wellicht kunnen we de weken daarna wat meer mensen toelaten, zodat we ook liederen kunnen zingen.

Geen kerkdiensten i.v.m. coronavirus

In verband met het corona-virus gaan de kerkdiensten de komende weken niet door. We proberen zoveel mogelijk gemeenteleden op de hoogte te stellen en wanneer u nog mensen spreekt die hier niet van op de hoogte zijn, gelieve hen hierop te wijzen.

Wij volgen in deze het advies van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat advies kunt u hier lezen:  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Houd voor actuele informatie ook de website www.hervormd-nieuwkoop.nl in de gaten of de Facebook pagina  fb.me/HervormdNieuwkoop. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de predikant of de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Freek de Bas. 

Kerkdiensten Actueel

5-04-2020
9.30 ds. H.J.Prosman, Palmzondag

9-04-2020
19:30 ds. H.J.Prosman, Witte Donderdag. Heilig Avondmaal

10-04-2020
19:30 ds. H.J. Prosman, Goede Vrijdag

12-04-2020
9:30 ds. H.J.Prosman. Pasen.