Dienst van Woord en gebed – 10 juli 2021

bij de uitvaart van
Pieter Jacob Kalshoven

weduwnaar van Adje Kalshoven-Zandbergen

* Noorden, 23 juni 1932
† Langeraar, 6 juli 2021

Hervormde Kerk Nieuwkoop
10 juli 2021 om 14.00 uur
Voorganger: ds. Anne Post
Organist: drs. Ad van Pelt

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelbespeling bij ingeleide: Psalm 23 – De Heer is mijn herder
Welkom
De paaskaars wordt aangestoken
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader,
Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest
Allen: Amen

Veni Sancte Spiritu – kom Heilige Geest

Ondertussen worden kaarsen aangestoken aan de paaskaars

Gebed

Wanda spreekt namens de kinderen

Mozart – Lacrimosa
Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen.

Treurig die dag.
Wanneer uit de as zal opstaan
een schuldige te veroordelen man.
HEER, heb medelijden met hem
Milde heer Jezus,
gun hen de eeuwige rust.
Amen.

Het verhaal van de Prediker (Herziene Staten Vertaling)

Prediker 1
1De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. 2Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. 3Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? 4De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. 5De zon gaat op, de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij opging. 6De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind, en al draaiend keert de wind weer terug. 7Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen.

Prediker 3
1Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. 2Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken; 3een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen; 4een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om ​rouw​ te bedrijven en een tijd om te huppelen; 5een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen; 6een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen; 7een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; 8een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van ​oorlog en een tijd van ​vrede. 9Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? 10Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien.  11Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. 12Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, 13ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Remco Hakkert – Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Overdenking

Prediker 12
1Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je nog jong bent. Want straks komen de slechte dagen. Dan komt de tijd dat je geen plezier meer in het leven hebt. 2Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt het donker. Dan verdwijnt het licht van de zon, van de maan en de sterren. Dan blijft het bewolkt, ook als de regen ophoudt.3Straks ben je oud. Je handen gaan trillen en je benen gaan krom staan. Je tanden vallen uit je mond. Je ogen zien niets meer. 4Je oren horen niet meer wat er buiten gebeurt. Je stem is bijna niet meer te horen. Je hoort het geluid van de vogels niet meer. 5Je durft geen heuvel meer op te klimmen. Je vindt het gevaarlijk op de ​weg. Je haren zijn grijs geworden en je komt nog maar met moeite vooruit. Je verlangt nergens meer naar. En ten slotte ga je dood. Dan wordt er om je gehuild in de straten.6Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt je leven afgebroken. Zoals een zilveren ​ketting​ breekt, of een gouden ​lamp. Zoals een waterkruik in stukken valt, of het touw breekt waaraan een emmer hangt. Zo wordt je leven afgebroken. 7Dan gaat je lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent. Dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft.’

Lied 218: 1, 2 en 3 – Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt

Map leest Psalmgebed Piet van Midden, bij psalm 90
God, kijk ik terug
zover ik kan:
u bent er altijd.
Mensen niet.
Als ze tachtig worden
is het al veel.
En wie denkt nog aan ze
als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.

Moeilijk is dat:
jong wezen,
oud worden,
dood gaan.
En als je ziet
wat er soms
met mensen gebeurt:
geen leven is het.

Daarom bid ik:
geef ook geluk,
plezier.
Maak het zo
dat mensen zeggen:
je kunt wel zien
dat God er is.

En gaat u verder
met wat wij laten liggen. 

Lied 218: 4 en 5
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader (gezamenlijk)
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

Lied ‘Wat de toekomst brengen moge’
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Zegen
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u ​genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u ​vrede!
Amen

Orgelbespeling bij uitgeleide: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *