Orde van dienst 14 april 2022 Witte Donderdag

Voorganger:                      ds. C. de Jong, Houten
Organist:                           Dhr.  Marten Nap
Ouderling:                         dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Mevr.  M. Van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG Orgelspel

Welkom en mededelingen
Begroeting
v.         De vrede van de Heer is met u.
g.         zijn vrede ook met u
v.         Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.         die hemel en aarde gemaakt heeft.  Amen.

Psalm 81: 1,3
Gebed
Lezing: Exodus 12: 14-20
14  Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren15 Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. 16De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. 17 Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat Ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. 18Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten. 19Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. 20Eet niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’

Psalm 81: 5,9

Schriftlezing: Johannes 13, 1-15
Jezus wast de voeten van de leerlingen

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. 3 Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. 6Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ 9‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.12Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 

Lied 569

Overweging

Opwekking 705
Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil,
En vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde aan de ander, dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde aan de ander, dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
Dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad

Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken)

Tafelgebed
v.         Goede God, wij danken U dat wij bij U mogen komen
Allen: Gezegend is uw Naam
v.         U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.
Allen: Gezegend is uw Naam
v.         U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.
Allen: Gezegend is uw Naam
k.         U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
Allen: Gezegend is uw Naam
v.         Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon.
            Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn.
            Hij heeft ons zijn Geest gegeven
            om te leven als uw leerlingen.
Allen   Gezegend is uw Naam, goede God, in uw Zoon,
v.         die op de avond van het Paasfeest de voeten van zijn leerlingen waste.
            Ik ben onder jullie’, zei Hij, ‘als iemand die dient.’
v:         Daarom danken wij U en zingen met alle engelen:
Allen: Lied 405: 4
           
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
            hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
            Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
            Drievuldig God, die één in wezen zijt.

 v:        Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon.
            Hij heeft ons zijn Geest gegeven
            om te leven als uw leerlingen.

a:         Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer
            Hosanna in de hoge.
 
v:        Want Hij heeft in de nacht, dat Hij werd overgeleverd…………….
We geven elkaar een hand en zingen elkaar ‘vrede’ toe:

We delen brood en wijn
Dankgebed
Lied
560

We verlaten in stilte de kerk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *