Orde van dienst 17 april 2022 Paaszondag

Voorganger:                      ds. C. de Jong, Houten
Organist:                           Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale Medewerking Manja Korper en Cobie de Jong
Ouderling:                        Mevr. F. Wille
Diaken:                             Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Liederen vooraf

Gezang 221: 1 (Liedboek der kerken)

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaalgen sabbatsvreê!

Lied: 642: 1,4,5,6,7,8 (Nieuwe liedboek)

Welkom

Votum en Groet       

Psalm 118: 1

Vrouwen        Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen,        
Allen               zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Kinderen        Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  
Allen               Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Mannen         Dit zij het lied der priesterkoren:   
Allen               Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Vrouwen        Gij, die den HEER vreest, laat het horen:    
Allen               Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Zang: “Sonntagsmorgen ” (Uhland)

Gebed van verootmoediging

Gebed om ontferming

Zang: “Laudamus te” (Vivaldi)

Gebed voor de opening van het Woord

Kinderen gaan naar nevendienst

Lied 624: 1,3

Schriftlezing: Jesaja 51: 9-11
9Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water van de machtige oervloed,
en een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet,
gejammer en verdriet vluchten weg.


Lied 608: 2

Evangelielezing: Johannes 20: 1-18
Opstanding
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis. 11Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Lied 632

Preek

Lied 839 (gitaar)

Zang: “This joyful Eastertide”

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Kinderen komen terug van nevendienst

Onderwijl zingen wij: Klap in je handen

Klap in de handen van blijdschap, dit is de dag, die God ons geeft.
Dit is de dag van je leven. Dit is het feest dat Jezus leeft!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!

Zing op de straten en pleinen: dit is de dag die God ons geeft.
Zing van het licht en het leven, zing van het feest, dat Jezus geeft!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!

Slotwoorden

Lied 634

Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *