Orde van dienst 19 juni 2022

Orde van dienst zondag 19 juni 2022
Voorganger:               dhr. L. Solleveld
Organist:                     Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                  Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                       Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 150 vers 1 (berijming 1773)

Looft God, looft Zijn naam alom;

Looft Hem in Zijn heiligdom;

Looft des HEEREN grote macht,

In den hemel Zijner kracht;

Looft Hem, om Zijn mogendheden,

Looft Hem, naar zo menig blijk

Van Zijn heerlijk koninkrijk,

Voor Zijn troon en hier beneden.

Stil gebed

Votum

Psalm 33 vers 2 en 8 (Liedboek 1973)

Zingt al wie leeft van Gods genade,

want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,

op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde / overal op aarde,

alles spreekt van Hem.

Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven

schiep Hij door zijn stem.

Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heilge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,

uw barmhartigheid.

God,op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

Geboden

Lied 243 vers 1, 2 en 7 (Liedboek 1973)

Toen eenmaal God terneder kwam,

kwam Hij in toorn en gloed,

half duisternis, half witte vlam,

de wolken voor zijn voet.

Maar liefelijk en zacht gezind

komt Hij de tweede keer.

Zo teder als de morgenwind

daalt nu zijn duif terneer.

Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,

kom in het oor, o Geest,

en red, Heer, door uw overmacht

wie U bemint of vreest.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst, zij komen naar voren om de lamp mee te nemen

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47

37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit deze verdorven generatie!’ 41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. 43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Lied 249 vers 1 en 3 (Liedboek 1973)

Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult

waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart,

in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.

Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,

dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zegt en zingt het voort,

geeft uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

Uitleg en prediking n.a.v. Handelingen 2 vers 42

Meditatief orgelspel

Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet

Psalm 56 vers 3 (Liedboek 1973)

Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld

en al de tranen, in mijn oog geweld,

bijeengegaard en in uw boek geteld:

alles ligt voor U open.

Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen!

Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.

Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen;

De Here is mijn held!

Geloofsbelijdenis staande en gelezen

Collecte

Dankgebed en voorbede

Psalm 147 vers 10 (berijming 1773)

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten,

Deed Isrel op Zijn woorden letten;

Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len,

Zo wou Hij met geen volken hand’len;

Die moesten Zijn getuigenissen

En Zijn verbondsgeheimen missen.

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;

Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Heenzending en zegenbede

Gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *