Orde van dienst 26 mei 2024 – Eerste zondag na Trinitatis              

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:                          Dhr.. Robert Verhallen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert – Hoogervorst

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Psalm 8:1
Votum en groet
Zingen                                  Gezang 467: 1,2,3,4 (LvdK)

1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid

Smeekgebed
Gloria:                  lied 302: 1,2,3,4
Afscheid van Margreet van Koert – Hoogervorst als diaken
Zingen                  lied 363:1
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 6:1-7
Handelingen 6
Conflict binnen de gemeente en verdere groei

1Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ 5Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Zingen: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen” (Evangelische Liedbundel 147)

1 Heer! Ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen,
Dropp’len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len vallen ook op mij!

2 Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart;
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook uit in mij!

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden de oogen weêr;
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij!

Preek
Zingen                  lied 280:1,2,3,4,7
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: ‘Eén naam is onze hope’: 1,4 (Op Toonhoogte 349)

1 Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éénen doope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af,
Hij was ’t, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

4 In haar drie-een’gen Heere
nog in haar aardschen strijd,
blijft zij met hen verkeeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal’gen rei!

Zegen
Gezongen Amen