Orde van dienst Taizéviering Zondag 2 juni 2024 18:30

M.m.v. zanggroepen van de Gereformeerde en de Hervormde kerk en een muziekgroep o.l.v. Saskia ten Have.
Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Thema: Hoop

Welkom

Stilte

Bemoediging en groet

Zingen: 85 L’ajuda em vindrà

Mijn hulp komt van God onze Heer, van de Heer, die onze God is, de schepper van hemel en aarde, van hemel en aarde.

Aanvangstekst
1 Korintiërs 13:11-13
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.

Aansteken van twee kaarsen.
Tekst: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. (Ps. 119: 105)

Zingen: Dans nos obscutités (Ned. Tekst)
In onze duisternis, ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meer doven zal. In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meerr doven zal.

Psalmgebed (in beurtspraak, voorganger en gemeente)

V: Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
A: Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
V: U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst U mij af,
A: waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?
V: Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden
A: en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.
V: Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde.
A: Dan zal ik U loven bij de lier, God, mijn God.
V: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
A: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.

Zingen: 43 Dona la pace.

Geef toch uw vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U.
Geef ons, geef ons uw vrede, o Here, geef ons uw vrede.

Schriftlezing: Romeinen 4: 18-25 (onderbroken door 8 Alleluia 11)
Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 19Hij was al ongeveer honderd jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara’s dode schoot. 20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd, 22en dat geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. 23De woorden ‘dat werd hem toegerekend’ zijn niet alleen voor hem opgeschreven, 24maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we ons vertrouwen stellen in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

Alleluia, alleluia, alleuia! 

Inleiding tot de stilte

Herhaling van de tekst:
“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde”

Stilte

Zingen: Hopen en uitzien naar het licht. Lied 465 uit Liedboek 2013
Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Voorbeden met beantwoording d.m.v. 75 Kyrië 5

Kyrie eleison. eleison.

Stil gebed en het gezongen Onze Vader (NLB 369 B)

Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Lichtritueel
Ontsteken van lichtjes aan de Paaskaars tijdens het zingen van het lied: 131 Ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Vert.: Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.
Inzamelen van de gaven in één rondgang met muzikaal intermezzo

Zingen (staand):
23 Bleib mit deiner Gnade (Ned. Tekst)
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O, blijf met uw genade bij ons, God, in uw trouw.

Zegen

Zingen: 90 Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Vert.: Verblijd u, alle volken, verblijd u in de Heer. Verblijd u, alle volken, verblijd u in de Heer.

(In stilte naar de koffieruimte)

De eerstvolgende Taizéviering is in de Remonstrantse kerk.