Orde van dienst van ZONDAG: 11 juli 2021

Voorganger:      Ds. H.J. Prosman
Organist:           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:         dhr. N. Griffioen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
(Facebook opnames zijn vervallen na installatie van de nieuwe beeld -en geluidsinstallatie)

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 107:1
Votum en groet
Psalm 100:1,4
Lezing van de wet
Zingen: Evangelische Liedbundel 185: 1,2,3 (“Leer mij uw weg, o Heer”)
 1
  Leer mij Uw weg, o Heer,
  leer mij Uw weg.
  Schenk van Uw kracht mij meer,
  leer mij Uw weg.
  Houd mij in evenwicht,
  dat ‘k voor Uw aangezicht,
  wandel in ’t volle licht,
  leer mij Uw weg.
2
  Als vrees soms ’t hart benauwt,
  leer mij Uw weg.
  Als zorg mijn dank verflauwt,
  leer mij Uw weg.
  Help mij in vreugd en pijn,
  noodweer of zonneschijn
  steeds blij in U te zijn,
  leer mij Uw weg.
3
  Hoe ook mijn toestand wordt,
  leer mij Uw weg.
  ’t Leven zij lang of kort,
  leer mij Uw weg.
  Is dan mijn loop volbracht,
  vrees ik geen dood of macht,
  daar mijn ziel U verwacht,
  leer mij Uw weg.

Gebed

Schriftlezing 2 Korintiërs 9: 1-15
Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’ Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heeft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Lied 364: 1,2,3,4,5,6
Preek
Psalm 68:7,9
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, zingen lied 981: 1,3,4
Viering van het Heilig Avondmaal
Psalm 103:2
Dankgebed
Lied 758:1,3
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *