Orde van dienst van ZONDAG: 27 juni 2021

In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Evert de Jong en diaken Ruud Stam Mevr.
Margreet M.J.H. van Koert – Hoogervorst zal in het ambt van diaken worden bevestigd.

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:         dhr. R, Verhallen
Diakenen:          Dhr. R.Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Orgelspel
Welkom en mededelingen.
Psalm 84:1
Votum en groet
Zingen: Psalm 84:2
Lezing van de wet
Zingen: “Genade zo oneindig groot” (1 t/m4)*
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Gebed
Afscheid broeder Evert de Jong en broeder Ruud Stam
Lezing van het bevestigingsformulier
Gebed
Zingen: 680: 1,5

Bevestiging en zegen

Schriftlezing: 2 Korintiërs 6:1-10
Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn.
God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld, we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

Zingen: 766:3
Preek
Zingen 710:1,2
Geloofsbelijdenis
Zingen 150:1
Dankgebed en voorbede
Slotzang: 413:1
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *