Orde van dienst 25 april 2021

Zondag Jubilate
Voorganger:    ds. J. Maasland, Den Haag
Organist:         Dhr. A. van Pelt
Ouderling:      Dhr. E. de Jong
Diaken:           Dhr. R.Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel: “Schäfe können sicher weiden” van J.S. Bach

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Votum en Groet

Meditatief orgelspel over Psalm 122

Verootmoediging / geboden
Lied: 313: 1, 3 en 4

1          Een rijke schat van wijsheid
            schonk God ons in zijn woord.
            Hebt moed, gij die op reis zijt,
            want daarmee kunt gij voort.
            Gods woord is ons een licht,
            en elk die in vertrouwen
            daarnaar zijn leven richt,
            die zal erin aanschouwen
            des Heren aangezicht.

3          De geesten onderscheiden,
            gaf God ons als gebod;
            wie ’t woord der waarheid mijden,
            weerstaan het rijk van God.
            Hoe bouwen zij op zand!
            Straks zal hun huis bezwijken,
            ’t houdt in de storm geen stand.
            Dan zal aan ieder blijken
            der dwazen onverstand.

4          Maar wie op ’t woord vertrouwen
            dat uitging uit Gods mond,
            die kunnen veilig bouwen,
            hun huis heeft vaste grond.
            Des Heren woord maakt vrij
            van dienst aan vreemde machten;
            in ’t woord herkennen wij
            zijn plannen en gedachten.
            Het rijk is ons nabij!

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34, 1 – 12 (NBV)

1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.7Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.

Meditatief orgelspel over “De Heer is mijn herder / Schäfe können sicher weiden”

Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 3, 1 – 8
1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.

Lied: 642: 1, 4 en 8

1          Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
            dat Hij is opgestaan,
            dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
            waar wij ook staan of gaan.

4          Ten onder ging de sterke dood,
            ten onder in de vloed;
            nu straalt ons in het morgenrood
            zijn toekomst tegemoet.

8          ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
            de Heer die eeuwig leeft
            en die in zijn verrijzenis
            alles herschapen heeft.

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel over “Heut triumphieret Gottes Sohn” (lied 622)

Geloofsbelijdenis

Lied: 754

1          Liefde Gods die elk beminnen
            hemelhoog te boven gaat,
            kom in onze harten binnen
            met uw milde overdaad.
            Jezus, één en al ontferming,
            daal van uit den hoge neer
            met uw heerlijke bescherming
            in ons bevend hart, o Heer.

2          God almachtig boven mate,
            die zo nederig verscheen,
            keer opeens terug en laat ons
            nooit meer, nooit meer hier alleen.
            Laat ons in de kerk U prijzen
            met uw heiligen omhoog
            tot in ’s hemels paradijzen
            wij U zien van oog tot oog.

3          Wat Gij eenmaal zijt begonnen
            o voltooi het: maak ons rein,
            tot de wereld is gewonnen
            en in U hersteld zal zijn,
            tot wij eeuwig bij U wonen,
            schrijdende van licht tot licht,
            leggend onze gouden kronen
            zingend voor uw aangezicht.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Psalm 87: 1, 3 en 4

1          Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
            Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
            O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
            Door uwe poort zal ieder binnentreden.

3          God zal hen zelf bevestigen en schragen
            en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
            hen tellen, als in Israël ingelijfd,
            en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4          Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
            dansend de harpen en cymbalen slaan,
            en onder fluitspel in het ronde gaan,        
            zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

Heenzending en zegen, uitgesproken ‘Amen’

Orgelspel: “Heut triumphieret Gottes Sohn” van J.S. Bach


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *