Orde van dienst 23 juni 2024

Voorganger:                      dhr R.W. Baas
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied                        psalm 27 vers   1  en  7
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging/ geboden
zingen                                  Psalm   86  vers  4  en  7
Gebed bij de opening van het Woord
                ( Kinderen gaan naar nevendienst))
Schriftlezing(en)
HANDELINGEN 7 : 44-60    uit   Herziene St.Vertaling
44Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. 45Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe,

46die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jakob. 47Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. 48De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: 49De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust? 50Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 51Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. 53U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!
De dood van Stefanus

54Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 59En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Zingen                                  Lied    314     alle coupletten
Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

                ( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )

Zingen                                  Psalm   56 vers  5 en 6   (oude berijming)
Geloofsbelijdenis ( staande: gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied.                               Lied 675 geheel
Heenzending en zegen
Gezongen Amen