Orde van dienst 26 november 2023 – Eeuwigheidszondag    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Mevr. Henny Visscher – Roersen
Muzikale Medewerking   Cobie de Jong en Manja Korper
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen  
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

De kleur is paars van rouw.
Over het paars valt het het witte licht van God. Het gipskruid staat voor de eeuwigdurende liefde. De witte bloemen en het kruis verwijzen naar Pasen. Wij geloven, dat we de mensen, die we hebben verloren, mogen delen in de opstanding. De altijd groenblijvende klimop is een symbool voor de eeuwige trouw van God. Groen is ook de kleur van hoop

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introïtus                              Psalm 90:1, 6
Bemoediging en groet
Openingsgebed:               Lied 295
Smeekgebed, afgewisseld met 367b.
Glorialied:                           Lied 727: 1, 2, 4, 10
Moment met de kinderen
Gebed
Herdenking van de overledenen (allen gaan staan).
   Elly Diana Jacquelina Meurs, overleden op 23 november 2022 op de leeftijd van 80 jaar.
   Willemijntje Sannes – Verlooij, overleden op 9 december 2022 op de leeftijd van 78 jaar.
   Jacoba de Bruin – Vermeulen, overleden op 3 januari 2023 op de leeftijd van 96 jaar.
   Robert Herbert Ernst van Koert, overleden op 11 maart 2023 op de leeftijd van 80 jaar.
   Dirk van der Laan, overleden op 24 mei 2023 op de leeftijd van 95 jaar.
   Johannes Verweij, overleden op 19 juli 2023 op de leeftijd van 83 jaar.

Zingen:                 Lied 199

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons

Teunis van Mourik, overleden op 2 september 2023 op de leeftijd van 78 jaar.
   Hendrik van der Marel, overleden op 21 september 2023 op de leeftijd van 97 jaar.
   Annie Henriette van Eijk – Kranenburg, overleden op 24 september 2023 op de leeftijd van 89 jaar.
   Leendert Cornelis Kesting, overleden op 29 september 2023 op de leeftijd van 78 jaar.
   Martha Brigitta Verweij-van Wensveen, overleden op 5 november 2023 op de leeftijd van 86 jaar.
   Gerda Verlooij, overleden op 1 april 2023 op de leeftijd van 84 jaar.

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Allen:
Laat de zon van uw aangezicht …

Schriftlezing Hooglied 8: 6-7
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een vuurgloed van de HEER.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.

Zingen: Ubi caritas

Schriftlezing Openbaring 21: 1-4
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Zang: Be still my soul
Be still, my soul: the Lord is on thy side;
Bear patiently the cross of grief or pain.
Leave to thy God to order and provide;
In every change, He faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.

Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future, as He has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice Who ruled them while He dwelt below.

(allen)
Be still, my soul: the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love’s purest joys restored.
Be still, my soul: when change and tears are past
All safe and blessèd we shall meet at last.

Preek

Zingen                                  Lied 769: 1, 5, 6
Geloofsbelijdenis             (340b)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen                                  Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zegen

Orde van dienst 19 november 2023 – Tweede zondag van de voleinding

Voorganger:                      Mevr. Dr . J.G. Mooi, Hoogmade
Organist:                             Dhr. A. van Pelt
Ouderling:                          Mevr. N. Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:     Psalm23: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Verootmoediging/bemoediging
Zingen:                                 Lied 146c: 1 en 7
Gebed voor de Opening des Woord
                [kinderen naar de nevendienst]
1e Schriftlezing: Joh. 10: 1-10 (NBG)
De goede Herder
1Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 4Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 5maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. 6In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 7Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 9Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Zingen:                                 Lied 653: 1,6 en 7
2e Schriftlezing: Joh.10: 11-18 (NBG)
11Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 12maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – 13want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. 17Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.
Zingen:                                 Lied 654: 5 en 6
Verkondiging
Zingen:                                 Lied 23a: 1,2 en 3 (op de melodie van lied 766)
Geloofsbelijdenis            (gelezen)
Gebeden
Collecte
Slotlied:               Lied 802: 1,3,5 en 6 (melodie van het Hatikva)|
Heenzending en zegen.
Gezongen Amen

Orde van dienst 12 november 2023 – eerste zondag van de voleinding

Bediening Heilig Avondmaal   
Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. D. Spaans
Ouderling:                         Dhr. R . Verhallen           
Diakenen:                          Dhr. J. Kalshoven + Mevr. M. van Koert + Dhr S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 85:1,2
Votum en groet
Zingen                  Psalm 85:3,4
Lezen van het gebod
Zingen                  lied 1010:1,4
Gebed
Schriftlezing:      Jesaja 38: 1-22
Hizkia’s ziekte en genezing
1Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden.’ 2Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. 7De HEER geeft je het volgende teken dat Hij zijn belofte zal nakomen: 8Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.”’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 9Dit is wat koning Hizkia van Juda opschreef toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde:10Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk.11Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt.12Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder ;ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, Hij heeft mij afgesneden van het weefgetouw. Dag en nacht staat U mij naar het leven,13weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt U al mijn botten. Dag en nacht staat U mij naar het leven,14ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog: ‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’15Wat zal ik nog zeggen? Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook. Ik kan mijn levensweg vervolgen na de bittere ellende die ik leed.16Mijn Heer, door uw beloften leeft een mens, daarop berust het leven van mijn geest. U geeft mij nieuwe kracht, U doet mij herleven.17Zo heeft mijn bittere ellende mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor de kuil van de ondergang, U hebt mijn zonden weggedaan. 18Nee, het dodenrijk zal U niet loven, de dood prijst U niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. 19Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent. 20De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven. 21Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 22Hij vroeg: ‘Welk teken krijg ik van de HEER dat ik weer naar de tempel kan gaan?’

Zingen                  lied 803:1,5,6
Preek
Zingen                  lied 748:1,5
Lezing van het Avondmaalsformulier
Zingen                  Psalm 42: 1, 3
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen                  Psalm 103c: 1,3
Collecte
Zingen                  lied 418:1,2
Zegen

Orde van dienst 5 november Werelddiakonaat / ZWO    

Voorganger:                      ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
Organist:                            Mevr.. Henny Visscher
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                                 Psalm 69: 1en 4
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen                                                 Psalm 69: 9
Verootmoediging
Lezing van de Wet
Gesprek met de kinderen           
Zingen                                                  NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn
DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing                                      Mattheüs 14: 22-33                                                      ZWO commissie
22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Zingen                                                 NLB 917: 1, 5 en 6 Ga in het schip zegt gij
Prediking
Orgelmeditatie
Zingen                                                 NLB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore
Geloofsbelijdenis
GEBEDEN EN GAVEN
Bericht ds Wilbert van Saane                                                                                                 ZWO commissie
Dankzegging
Voorbede                                          Samen met de ZWO                                                      ZWO commissie
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Zingen                                                 NLB 1010: 1, 2 en 3 Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen