Orde van dienst 25 februari 2024 – zondag Reminiscere

Voorganger:                      ds. mw. G. van ’t. Kruis, Alphen ad Rijn
Organist:                            Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Mevr. M van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied/ psalm: Ps. 25, 1
Stil gebed
Votum en Groet
Vervolg                Psalm 25: 2 en 3
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming
Zingen                  Lied  547, 1 en 2, Met de boom des levens
Gebed bij de opening van het Woord
(Kinderen gaan naar de KND)
1e schriftlezing: 1 Koningen 19:9-18
9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18Maar Ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’

Zingen                  Lied 892, Niet in ‘t geweldige geluid
2e schriftlezing:  Marcus 9:2-10
Een stem uit de hemel

2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.9Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

Zingen                  Lied 543, Gij zijt in glans verschenen
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet, en KND vertelt over 7-luik)
Zingen                  : Lied 321: 1, 2, 3 en 7, Niet als een storm, als een vloed
Geloofsbelijdenis (staande) gezongen Lied340B
ZWO-commissie
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied:               lied 416, Ga met God
Zegen  

ZWO-Kindernevendienst Project

In samenwerking met de ZWO commissie heeft de kindernevendienst dit jaar gekozen  om het project van het NBG te gebruiken.
De kinderen krijgen materiaal in vorm van kaarten mee naar huis. Elke zondag wordt een bepaald thema behandeld. Aan het einde van de kindernevendienst wordt er voor in de kerk een 7-luik opgehangen. Iedere zondag komt daar een deel bij. Zie ook het plaatje op de volgende pagina.
De gemeenteleden worden ook bij dit project betrokken . Aan de predikanten wordt gevraagd of zij hetzelfde Bijbeldeel willen lezen. Zo worden allen gemeenteleden, jong en oud, gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat de Bijbel over Pasen te zeggen heeft.
We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn.

 Zevenluik voor thuis

Leef in de veertigdagentijd toe naar Pasen met het zevenluik van Bijbel Basics. Elke zondag koppel je een nieuw luik aan het vorige. Zo ontvouwt zich het verhaal van Petrus die – met vallen en opstaan – Jezus volgt.

Bijbelverhaal
Iedere zondag kunnen de kinderen het Bijbelverhaal, geschreven door Corien Oranje, van die zondag beluisteren of lezen. Er is ook een korte opdracht. De uitkomst van alle opdrachten samen verwijst naar een mooie tekst uit de Bijbel. Lees of luister de verhalen.
https://www.kindenbijbel.nl/zevenluik/

Zondag 1

Plaatje van zondag 1

Zondag 2


Orde van dienst 18 februari 2024 – Zondag Invocabit

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  psalm 91a:1       
Votum en groet
Zingen                  psalm 91a:2,3                   
Lezen van de geboden
Zingen                  psalm 25:2,3
Gebed
Moment met de kinderen
Gebed
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht. 

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 

Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing: Matteüs 16:13-23

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’


Zingen                  lied  536:1,2,3,4
Preek
Zingen                  psalm 62:1,5
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Bericht vanuit de ZWO-commissie over het project Lichtpuntjes voor Syrië
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Collecte
Zingen                  psalm 27:7
Zegen
Gezongen Amen


Orde van dienst 11 februari 2024 – zondag Quinquagesima

Voorganger:                      ds.  B.W.J de Ruyter, Maasland
Organist:                            dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 27:1 en 6
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
 Waar is het duister dat mij onheil baart?
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt
 en op mij loert opdat zij mij verslindt,
 ik ken geen angst voor nood en overval:
 het is de Heer die mij behouden zal!

6 Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
 maak nu de paden effen voor mijn voet.
 Als mij benauwt een drieste leugenrede,
 leer mij de woorden die ik zeggen moet.
 O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
 als zij mij kwellen met een vals bewijs.
 Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
 wees Gij de helper die mij niet verraadt.

Stilte

Votum en groet

Zingen: Lied 1010:1 en 2

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
 Al wordt het recht beleden,
 de sterkste wint het pleit.
 Het onrecht heerst op aarde,
 de leugen triomfeert,
 ontluistert elke waarde,
 o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
 de aarde wacht zo lang,
 er wordt zo veel geleden,
 de mensen zijn zo bang,
 de toekomst is zo duister
 en ons geloof zo klein;
 o Jezus Christus, luister
 en laat ons niet alleen!

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
 Vier de vrede die Hij heden
 uitroept over ons bestaan.
 Aangezicht / vol van licht,
 zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
 geldt de Zoon, de erfgenaam!
 Als genade die ons toekomt
 is Hij onze nieuwe naam.
 Licht uit licht, / vergezicht,
 steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
 geldt de Geest die leven doet,
 die de eenheid in ons ademt,
 vlam, die ons vertrouwen voedt!
 Levenszon, / liefdesbron,
 maak de tongen los voorgoed.

Gebed

Oudtestamentische lezing: Sefanja 2:3 en 3:9-13

Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER.

Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken,
zij zullen de naam van de HEER aanroepen,
ze zullen Hem dienen, zij aan zij.
Van over de rivieren van Nubië
zullen zij die Mij vereren
maar die Ik verstrooid had,
Mij hun offergaven brengen.
alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam.
Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen,
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn.
Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.
Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen,
ze zullen geen leugens spreken,
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken.
Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt.

Zingen: Ps. 100:1 en 4

1 Juich Gode toe, bazuin en zing.
 Treed nader tot gij Hem omringt,
 gij aarde alom, zijn rijksdomein,
 zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

4 Want God is overstelpend goed,
 die ons in vrede wonen doet.
 Zijn goedheid is als morgendauw:
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Nieuwtestamentische lezing: Matteüs 5:1-12
Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich
heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei
kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Zingen: Lied 339a

1 U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
 in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging

Zingen: Lied 1016:1 t/m 3

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
 een ploegschaar maak je van je zwaard,
 een snoeimes van je speer.
 Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
 Sjaloom, Jeruzalem.

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
 God zet ons op het spoor
 naar vrede en gerechtigheid,
 zijn voetstap gaat ons voor.
 Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
 Sjaloom, Jeruzalem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
 en uit Jeruzalem
 het woord dat ons de vrede leert,
 sjaloom in naam van Hem.
 Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
 Sjaloom, Jeruzalem.

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 425

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
 in Christus verbonden, tezamen gezonden
 op weg in een wereld die wacht op uw woord.
 Om daar in genade uw woorden als zaden
 te zaaien tot diep in het donkerste dal,
 door liefde gedreven, om wie met ons leven
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen
Gezongen AmenOrde van dienst 4 februari 2024 – ZWO dienst op zondag Sexagesima

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Sjaak Warnaar
Muz. medewerking.       Zanggroep Spirit
Ouderling:                         Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                              Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  psalm 67:1
Votum en groet
Zingen:                lied 1005 (1+3 Spirit, 2,4 en 5 samenzang;)
Smeekgebed
Gloria                   lied 315:1,2
Gebed
Romeinen 12:1-21
Leef volgens de wil van God
1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. 3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. 4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. 9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ 20En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.’ 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Spirit zingt:         Servant’s song en ‘Hij is vuur’
Preek
zingen                  lied  912:1,2,3,4,5,6

Bijdrage van de ZWO-commissie over het project Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen en het werk van ds. Wilbert van Saane in Libanon.

Spirit zingt:         ‘We are blessed’ en ‘Look to the day’

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Collecte
Slotzang              lied 416:1,2        
Zegen
Gezongen Amen


Orde van dienst 28 januari 2024 – Bediening HA    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Dhr. Robert  Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven + M. van Koert + S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 111:1,3
Votum en groet
Zingen                  lied 840: 1,2,3
Smeekgebed

Lofzang: O eeuwige Vader sterk in macht
1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen Uw barmhartigheid.

Gebed
Schriftlezing: psalm 107: 1-22
1‘Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.’
2Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,
door Hem verlost uit de greep van de vijand,
3bijeengebracht uit alle landen,
uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden.
4Soms doolden zij door de woestijn,
maar een weg in de wildernis,
een stad, een woonplaats vonden ze niet.
5Ze kregen honger en dorst
en kwijnden van uitputting weg.
6Ze riepen in hun angst tot de HEER –
Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren,
7Hij wees hun de rechte weg,
de weg naar een stad, een woonplaats.
8Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht:
9wie dorst had, gaf Hij te drinken,
wie honger had, volop te eten.
10Soms zaten zij in het diepste duister
als slaven met ijzeren boeien,
11want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet,
de raad van de Allerhoogste verworpen,
12Hij liet hen buigen onder een zware last,
ze vielen, en er was niemand die hielp.
13Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER –
Hij heeft hen gered uit vele gevaren,
14haalde hen weg uit het diepste duister
en brak hun boeien aan stukken.
15Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
m zijn wonderen aan mensen verricht:
16bronzen deuren heeft Hij verbrijzeld,
ijzeren grendels verbroken.
17Soms leefden zij als dwazen,
gingen gebukt onder de last van hun zonden,
18ze gruwden van elk voedsel
en waren de poorten van de dood nabij.
19Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER –
Hij heeft hen gered uit vele gevaren,
20Hij zond zijn woord en genas hen,
ontrukte hen aan het graf.
21Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
22laten zij Hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.

Zingen                  Psalm 107:1,2
Schriftlezing: Psalm 107: 23-43
23Soms daalden zij af naar zee,
gingen scheep en bevoeren het wijde water,
24ze zagen de daden van de HEER,
zijn wonderen op de oceaan.
25Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte Hij de golven op.
26Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte,
hun maag keerde om van ellende,
27ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.
28Ze riepen in hun angst tot de HEER –
Hij leidde hen weg uit vele gevaren,
29Hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
30Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
Hij bracht hen naar hun veilige haven.
31Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
32Hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
Hem loven in de kring van de oudsten.
33Hij maakt van rivieren woestijn,
van waterbronnen dorstig land,
34van vruchtbare aarde zilte grond,
vanwege het kwaad van de bewoners.
35Hij maakt van woestijnen waterland,
van dor gebied een bronrijke streek.
36Hij laat daar wonen wie honger leden,
zij stichten een stad, een woonplaats,
37zaaien akkers in, planten wijngaarden,
met een rijke oogst aan vruchten.
38Zegent Hij hen, zij worden zeer talrijk
en ook hun vee breidt zich uit,
39zegent Hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen
onder de last van onheil en verdriet.
40Hij stort schande uit over de aanzienlijken,
Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg;
41de armen behoedt Hij voor slavernij,
hun families maakt Hij talrijk als kudden.
42Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap,
wie onrecht doet, moet zwijgen.
43De wijze neemt dit ter harte
en kent de trouw van de HEER.

Zingen                        Psalm 107: 11,12,13
Preek
Zingen                        Lied 913:1,2 (melodie van ‘The rose’)
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, zingen lied 981: 1,3,4
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen                        Psalm 103:2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen                        Lied 704:1,2,3
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 21 januari 2024 – 2e zondag na Epifanie

Voorganger:                      ds. C. de Jong, Houten
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 42: 1,7
Votum en Groet
Gebed om ontferming
Woord van vergeving
Zingen:                       Lied 704: 1
Woorden ten leven
Zingen:                       Lied 534
Gebed voor de opening van het Woord
            Kinderen gaan naar nevendienst
Zingen:                       Lied 288 (2x)
Schriftlezing: Exodus 1: 6-22
5Wanneer iemand iets verbrandt en het vuur overslaat op doornstruiken, waardoor korenschoven of een akker met het staande koren in vlammen opgaan, moet de veroorzaker van de brand de schade vergoeden. 6Wanneer iemand geld of sieraden aan een ander in bewaring geeft en dit wordt uit het huis van die ander gestolen, moet de dief, als hij gepakt wordt, een dubbele vergoeding geven. 7Als de dief niet gevonden wordt, moet de eigenaar van het huis in het heiligdom zweren dat hij zich niet aan de bezittingen van de ander heeft vergrepen. 8Bij elk vermoeden van verduistering – of het nu een rund betreft, een ezel, een schaap of geit, een kledingstuk, of welk zoekgeraakt voorwerp ook waarvan iemand beweert dat het zijn eigendom is – moeten beide partijen hun zaak aan God voorleggen. Degene die door God schuldig verklaard wordt, moet de ander een dubbele vergoeding geven. 9Wanneer iemand een ezel, rund, schaap of geit of welk dier dan ook aan een ander toevertrouwt, en het gaat dood of raakt gewond of wordt geroofd zonder dat er getuigen zijn, 10en die ander zweert bij de HEER dat hij zich niet aan het bezit van de eigenaar vergrepen heeft, dan moet deze daar genoegen mee nemen en hoeft hem niets vergoed te worden. 11Als vaststaat dat het dier gestolen is van de ander, moet deze het aan de eigenaar vergoeden. 12Als het door een roofdier gedood is, moet hij dat bewijzen door hem het dode dier te brengen; hij hoeft het verscheurde dier niet te vergoeden. 13Wanneer iemand een dier van een ander in bruikleen heeft en het raakt gewond of sterft terwijl de eigenaar er niet bij is, moet hij het dier volledig vergoeden. 14Is de eigenaar er wel bij, dan is hij geen vergoeding verschuldigd. Was het dier gehuurd, dan is de schade bij de huurprijs inbegrepen. 15Wanneer iemand een meisje dat nog niet uitgehuwelijkt is verleidt, moet hij de volle bruidsprijs betalen en met haar trouwen. 16Mocht haar vader weigeren haar aan hem uit te huwelijken, dan moet hij een bedrag betalen dat overeenkomt met de bruidsprijs voor een maagd. 17Een tovenares mag niet in leven blijven. 18Wie gemeenschap heeft met een dier, moet ter dood gebracht worden. 19Wie aan andere goden offers brengt, en niet uitsluitend aan de HEER, moet onder de ban worden geplaatst en gedood worden. 20Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. 21Weduwen en wezen mag je evenmin uitbuiten. 22Doe je dat toch en smeken zij Mij om hulp, dan zal Ik zeker naar hen luisteren: 

Evangelielezing: Lucas 4: 24-30
 24Hij vervolgde: ‘Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25Maar Ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 28Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven Hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te storten. 30Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Zingen:                Lied 600: 1,2,3
Preek
Orgelspel
Zingen:                Lied 969
Gebeden
Collecte
                Kinderen komen terug van nevendienst
Zingen:                Lied 871: 1,2,3
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 14 januari 2024  1e zondag na Epifanie

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                              Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 66:1
Votum en groet
Zingen                  Psalm 66:6,7
Lezen van het gebod
Zingen:                 ‘Leer mij Uw weg, o Heer’.
Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat  ‘voor uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,

leer mij uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij uw weg.
’t Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
‘vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
’t Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij

Gebed
Afscheid van Nelly van der Weijden
Moment met de kinderen
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=sYFgsXEiQ1Y
Gebed
Schriftlezing: Numeri 13:25-33
Zingen                  lied 803:1,4,5,6
Johannes 2: 1-11
Zingen                  lied 498:1,2,3
Preek
Zingen                  Psalm 36:2
Geloofsbelijdenis: 340b (Gezongen)
Collecte
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Zingen                  Psalm 107:4
Zegen

Orde van dienst 7 januari 2024    

Voorganger:                      ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied      psalm 72: 1 en 4
Stil gebed

Bemoediging en Groet
Gebed van verootmoediging en om ontferming
Zingen             Lied 517: 1  en 2 (Christus, uit God geboren)

Aansporing/Leefregel: Titus 2: 11 – 14  (NBV21)
11Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. 14Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. 

Zingen             Lied 517:  3 en 5
Gebed bij de opening van het Woord
( Kinderen gaan naar nevendienst , zij komen naar voren om de lamp mee te nemen )
Schriftlezing(en):  Genesis 1: 1-5 (NBV21)
De schepping van hemel en aarde
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Zingen             Lied 513: 1  (God heeft het eerste woord)
Evangelielezing: Marcus 1: 1-12
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen. 3Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zingen             Lied  524 (Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan)
Uitleg en prediking
( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )
Meditatief orgelspel
Zingen             Lied 538: 1, 2 en 4 (Een mens te zijn op aarde)
Collecte

Dankgebed en voorbede
Zingen             Slotlied:  526: 1, 2 en 4 (Juich voor de koning van de Joden)
Heenzending en zegen
Gezongen Amen