Orde van dienst 26 mei 2024 – Eerste zondag na Trinitatis              

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:                          Dhr.. Robert Verhallen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert – Hoogervorst

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Psalm 8:1
Votum en groet
Zingen                                  Gezang 467: 1,2,3,4 (LvdK)

1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid

Smeekgebed
Gloria:                  lied 302: 1,2,3,4
Afscheid van Margreet van Koert – Hoogervorst als diaken
Zingen                  lied 363:1
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 6:1-7
Handelingen 6
Conflict binnen de gemeente en verdere groei

1Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ 5Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Zingen: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen” (Evangelische Liedbundel 147)

1 Heer! Ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen,
Dropp’len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len vallen ook op mij!

2 Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart;
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook uit in mij!

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden de oogen weêr;
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij!

Preek
Zingen                  lied 280:1,2,3,4,7
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: ‘Eén naam is onze hope’: 1,4 (Op Toonhoogte 349)

1 Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éénen doope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af,
Hij was ’t, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

4 In haar drie-een’gen Heere
nog in haar aardschen strijd,
blijft zij met hen verkeeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal’gen rei!

Zegen
Gezongen Amen


Orde van dienst 19 mei 2024 – Pinksterzondag

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                         Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  psalm 92:1,6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:                                 ‘Ruis, o Godsstroom der genade’ (Evangelische Liedbundel 150)
Ruis, o Godsstroom der genade,
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder,
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt Uw ruisen, die ’t verlangen
als een heilig lied doortilt.

Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen,
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen,
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Smeekgebed
Zingen                  lied 705:1,4
Moment met de kinderen
Zingen                  lied 683:1,2,3,4
Schriftlezing:      Genesis 11: 1-9
De toren van Babel

1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6‘Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

Zingen                  Psalm 67:1,2

Schriftlezing:      Handelingen 2,1-11
De komst van de heilige Geest
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’


Zingen                  lied 680: 1,2,3,4,5
Preek
Zingen                  lied 678:1,4,8,9
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotzang: “Samen in de naam van Jezus”
Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Zegenbede
Gezongen Amen

Orde van dienst 12 mei 2024 – Zondag Exaudi

Voorganger:                      Mevr. Dr. A. Mooi, Hoogmade
Organist:                             Drs. Ad van Pelt  
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:                      Lied 314: 1 en 3
Votum en groet
Zingen                                Lied 885:1
Verootmoediging en bemoediging
Zingen:                               Psalm 32: 1 en 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:  Johannes 16: 5 – 13a (NBV 2021)
5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. 8Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9zonde – dat ze niet in Mij geloven, 10gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, 11oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. 12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 

Zingen:                                  Lied 681 3x
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen:                                 Lied 405: 1,3 en 4
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecten
Slotlied:                               Lied 704: 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 9 mei 2024 – Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk

Voorganger:                      ds. P. van Veen uit Harderwijk
Pianiste:                              Mevr. Saskia ten Have

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Ps.47 NPB –  Juich, applaudisseer

 1. Juich, applaudisseer
 voor de hoogste HEER.
 Volken, zing voor Hem,
 zing met hart en stem:
 vol van majesteit
 heerst Hij wereldwijd.
 God kiest onze kant:
onze aartsvijand
 buigt nu voor ons neer;
 niemand biedt verweer.
 Krachtig geeft zijn hand
 ons een prachtig land.

 2. Juich, want God stijgt op;

 vreugde klimt ten top.
 Luid trompetgeschal
 schettert overal.
 Prijs de koning, zing
 vol bewondering.
 Wat een machtsvertoon:
 God zit op zijn troon.
 Heersers treden aan
 om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht;
 God heeft alle macht

Stilte

Votum en groet
Gebed
Zingen                                 lied 195 – Klein Gloria
( We gaan zitten)
Gebed
Schriftlezing: Hebr.9:24-28
24Christus is immers geen heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden is gemaakt, een afbeelding van het hemelse heiligdom, maar de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit. 25Hij offert zichzelf daar niet telkens opnieuw; Hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed dat het zijne niet is, 26want dan zou Hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 27Mensen moeten eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. 28Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten.

Zingen                         Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten
Schriftlezing: Luk.24:49-53
 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

Zingen:                Als op een wolkenwagen- -A.F. Troost Mel.: Gez.234 LvK zie bijl
 1. Als op een wolkenwagen,
de vreugde tegemoet,
 tot wij Hem niet meer zagen
 na nog een laatste groet
zo is Hij opgehemeld.
 De Meester ging ons voor.
 En wij? Het duurt maar even, 
dan volgen wij zijn spoor.

 2. Wij gaan in lichte wolken
 naar hoger heerlijkheid,
 met engelen bevolken
 wij straten zonder strijd.
 Wij varen naar de hemel,
 waar die ook moge zijn,
 om zorgeloos te leven:
weg, oorlog, dood en pijn!

 3. Daar is een land vol vrede,
 een schone stad van goud,
 daar wordt geen leed geleden,
 daar ben je jong noch oud;
 daar zal het nooit meer winter,
 maar altijd zomer zijn
wie warmte zoekt, die vindt er
 een tuin vol zonneschijn.

 4. Wij gaan, omringd door wolken,
 anders dan Christus deed,
 maar toch – wij mogen volgen
 na jaren lief en leed.
 Wie zwierf langs kromme paden
 maar knielde bij het kruis,
 komt Goddank uit genade
 op hoge wolken thuis

Verkondiging – Thema: Met grote vreugde delen wij u mede

Zingen: Eens word je opgenomen – Mel.: Ps.107 André F. Troost
1. Eens word je opgenomen,
 hoog heft een wolk je op,
 je overstijgt de bomen,
 de allerhoogste top.
Helder het vergezicht
 op bergen, zeeën, stranden!
 Een wolk, een lachend licht:
 God zelf draagt ons op handen.

 2. Eens word je opgenomen,
 van elke last bevrijd:
 nooit meer die bange dromen
 vol schuldgevoel en spijt.
 Nooit meer dat oude zeer,
 ons hart vol duizend zorgen,
die vage angst – nooit meer!
 Voor altijd lacht de morgen.

 3. Eens word je opgenomen
 hoog boven ach en wee
 tot waar je nooit zou komen
 nam niet een hand ons mee.
 Zie: in die hand, een wond,
 het kenmerk van genade!
 Gods licht kust ons gezond
nooit lijdt je ziel nog schade.

 4. Eens word je opgenomen
 tot in het paradijs,
 waar altijd groene bomen
 versieren Gods paleis.
Weg, twijfels, torenhoog,
 weg, oceaan vol vragen!
 Straks word je hoog en droog
 de hemel ingedragen

Geloofsbelijdenis
Zingen:                                 Lied 340b – Ik geloof in God de Vader

Gebed  en           Lied 1006 – Onze Vader in de hemel

Zingen:                                 Lied 692 – Wij wachten op de Heilige Geest

Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 5 mei 2024 – Bevrijdingsdag – Zondag Rogate

Voorganger:                      ds. G. van der Hout, Lekkerkerk
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Gezang 415: 1, 3 (LdK)
1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulk een groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.


Stilte

Votum en groet
Zingen                                 Psalm 137: 1, 2
Gebod
Zingen                                 Psalm 137: 3
Gebed
                Kinderen naar nevendienst
Schriftlezing: Johannes 20: 19-23
Verschijningen

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.

Zingen                                 Lied 994: 1, 2, 3, 4
Preek
Kinderen terug
Zingen                                 Lied 670: 1, 2, 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Inzameling der gaven
Zingen                                 Lied 708: 6, 15
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 28 april 2024 – zondag Rogate

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 98:1         
Votum en groet
Zingen                  lied 275: 1 t/m 5
Smeekgebed
Zingen                  lied 413:1,2,3
Moment met de kinderen
Kinderlied: “Je hoeft niet bang te zijn”*
* Je hoeft niet bang te zijn
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Gebed
Jakobus 1:12-18
12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. 13Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.
16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

Zingen                  Psalm 1:1,2
Preek
Zingen                  lied 654: 1, 4, 6
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  lied 657:1,4
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 21 april 2024 – zondag Jubilate

Voorganger:                      ds. W. de Ruyter, Maasland
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Ps. 100 alle verzen         
Stil gebed.
Votum en groet

Zingen: Lied 650: 1, 6 en 7

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 652: 1,3 en 4

Gebed

Kindermoment

Oudtestamentische lezing: Jesaja 7: 1-1

In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram zich in Efraïm had gelegerd, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de HEER tegen Jesaja: ‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: ‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken, het met angst vervullen en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning’ – maar dit zegt God, de HEER: Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. – Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin; het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Trouwens, nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. Maar als jullie geen vertrouwen hebben, houden jullie geen stand.”’

Zingen: Lied 175: 1 en 4

Evangelielezing: Johannes 20: 19-31

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

Zingen: Lied 339a

Verkondiging 

Zingen: Lied 659: 1 t/m 3

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 634
Zegen

Gezongen Amen


Orde van dienst 14 april  2024 – Zondag Misericordia

Voorganger:                      ds. C. de Jong. Houten
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied – staande Psalm 81: 1,2,8,9
Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: dan bent U met ons (gitaar)

Schrijvers voor Gerechtigheid.

Hoelang al ruikt U het branden van de bossen
Hoelang al voelt U het vuur
Hoelang al ziet U de oogsten mislukken
Hoelang al vraagt U aan ons
hoelang het nog duurt
Hoelang al ziet U de opgedroogde meren
Hoelang al lijdt de natuur
Hoelang al heeft U de dieren zien sterven
Hoelang al vraagt U aan ons
hoelang het nog duurt

Kom Jezus kom
U lijkt ver bij ons vandaan
maar het is juist andersom
Heer U bent nooit weggegaan
Want U woont waar niemand meer kan leven
U bent thuis op plaatsen zonder hoop
waar de aarde niets meer heeft te geven
waar de zee de dorpen binnenstroomt
U bent vrienden met de allerarmsten
U zit naast hen in de hete zon

En zijn wij met hen
dan bent U met ons
Hoelang nog hebben uw kinderen geen eten
Hoelang nog roept U om recht
Hoelang nog vraagt U of wij U vergeten
Hoelang nog voordat wij doen
wat U heeft gezegd
Kom Jezus kom
U lijkt ver bij ons vandaan
maar het is juist andersom

Heer U bent nooit weggegaan
Want U woont waar niemand meer kan leven
U bent thuis op plaatsen zonder hoop
waar de aarde niets meer heeft te geven
waar de zee de dorpen binnenstroomt
U bent vrienden met de allerarmsten
U zit naast hen in de hete zon
En zijn wij met hen
dan bent U met ons

Gebed
Gloria lied 705: 1,4
Kinderen Nevendienst
Paasliedje (gitaar)
Het is de Heer, ik zie het goed
ik weet het zeker ’t is de Heer
hoe dat kan weet ik niet, maar ’t is de Heer
zijn gebaren hoe Hij spreekt
alsof hij nooit is weggeweest
nooit meer alleen het is de Heer

wij waren zo verward
hadden niets meer verwacht
wij waren zwak, verslapt
toen Hij werd gestraft
wij konden ’t niet meer aan
zijn toen snel weggegaan
wij dachten nu is Hij niet meer.

Maar ‘t is de Heer, ik zie het goed
ik weet het zeker ’t is de Heer
hoe dat kan weet ik niet, maar ’t is de Heer
zijn gebaren hoe Hij spreekt
alsof hij nooit is weggeweest
nooit meer alleen het is de Heer

Schriftlezing:                     Genesis 28: 10-18
Jakobs droom in Betel
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14  Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten

Zingen                             Lied 314: 1

Evangelielezing:               Lucas 24: 13-35
Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25  Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30 Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Zingen                  Lied 314: 2

Verkondiging

Zingen                  Lied 642: 1,6,7,8

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied.           657: 1,4

Zending en zegen

Amen gezongen

Orde van dienst 31 maart 2024 – Pasen

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           dhr.  Jan-Willem Hueting
Muzikale medewerking wordt verleend door familie Hueting
                                           Leonie:                 klarinet
                                           Silas:                     fagot
                                           Joachim:              trompet
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

­­­­­­De bol ligt met de opening schuin naar boven. Een stroom van licht verdrijft het duister.
Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader. Kleurrijke, geurende lente.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen:                 “Daar juicht een toon” (Op Toon Hoogte 108): 1,2,3,4

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Paaswens
VG:        De Heer is opgestaan
Allen:   De Heer is waarlijk opgestaan!

Votum en groet

V:           Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:           Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:    En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

V.           Genade zij en vrede. Van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.
Allen:    Amen

Binnendragen van de paaskaars

Zingen: Wees gegroet, gij eersteling (Bundel Johannes de Heer 391)

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
En de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
Deel ons zelf de voorsmaak meê
Van der zaalgen sabbats-vreê.

2 Op uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht des Geestes uitgedreven,
Treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duzendwerven,
In uw kruisdood meêgekruisigd sterven,
En herboren — opgestaan,
Achter U ten hemel gaan!

Smeekgebed

Gloria 624:1,2,3

Moment met de kinderen

Projectlied: 1,2,3

Gebed
Evangelielezing: Johannes 20:1-10
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Zingen Lied 630:1,2,3,4

Lezing Kolossenzen 3:1-4
Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Preek
Zingen:                lied  641:1,2,3,4
Ophalen van de spaardoosjes
Bericht van de ZWO-commissie
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  lied 634:1,2
Zegen
Gezongen Amen