Orde van dienst voor zondag 28 november 2021 1e advent

Voorganger:     Ds. P.J. van Midden
Organist:           Dhr. A. van Pelt
Ouderling:        Dhr. R Verhallen
Diaken:          Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

liturgisch Bloemstuk

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd.
De opkomende zon is nog maar klein.
Stralen van gedroogde grassen.
Er ligt een in wol en linnen verpakte vrucht veilig en beschermd.
Het moet nog tot bloei komen.
– Morgenlicht –
vol verwachting.

Orgelspel
Mededelingen en aansteken van de adventskaars
Intochtslied  Psalm 25: 7
Votum en groet
Gebed om ontferming, afgesloten met: lied 473: 1.3 (Er is een roos…)
Bemoediging
Lied 441:1 (Hoe zal ik…)

HET WOORD
Gebed van de Zondag / Gebed bij de opening van de schrift
Schriftlezing: Psalm 141
Een psalm van David.

1 HEER, U roep ik aan, snel mij te hulp,
luister naar mij nu ik tot U roep.
2 Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk,
mijn geheven handen als een avondoffer.
3 Zet een wacht voor mijn mond, HEER,
een post voor de deur van mijn lippen.
4 Houd mijn hart ver van het kwaad,
verleid het niet tot goddeloze daden
met hen die onrecht bedrijven,
laat mij niet eten van hun lekkernijen.
5 Zou een rechtvaardige mij slaan, het was mij een weldaad,
zou hij mij straffen, het was balsem op mijn hoofd.
Zou ik lijden onder de kwaden, dan nog bleef ik bidden,
6 en werden hun leiders van de rotsen geworpen,
van mij hoorden ze woorden van deernis.
7 Verspreid als de aarde, geploegd en omgewoeld,
ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk.
8 Maar HEER, mijn God, naar U zijn mijn ogen gericht,
bij U schuil ik, giet mijn leven niet weg als water.
9 Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen,
voor de valkuil van hen die onrecht doen.
10 Laat de goddelozen in hun eigen netten raken en mij alleen ontkomen.

Lied: Ps 141.1.2.3
Lezing van het Evangelie: Lucas 1:5-25
Aankondiging van de geboorte van Johannes

5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6 Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7 Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 8 Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9 werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10 De  samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11 Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12 Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13 Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14 Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16 en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17 Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’ 18 Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19 De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Lied 464: 1.2 (Een engel spreekt een priester aan)
Uitleg en overdenking Gesproken Geloofsbelijdenis, afgesloten met Lied 444: 1.2

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden:
Dankgebed, afgesloten met:
stil gebed en het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’.

Slotlied 442  (Op U, mijn Heiland…)

Wegzending en zegen:

De HERE zegene u en Hij behoede u,
Hij doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,
De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede
Amen

Inzameling van de gaven bij de uitgang
Orde van dienst voor zondag 21 november 2021

Voorganger:     Ds. H.J. Prosman
Organist:           Dhr. A. van Pelt
Ouderling:        Mevr. F. Wille
Diaken:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Mededelingen
Introïtus psalm 139: 1,4
Bemoediging en groet
Zingen: lied 244: 1,4
Smeekgebed
Zingen: Lied 727: 1, 2, 4, 10
Herdenking van de overledenen  (allen gaan staan)

Mevr. Jannetje de Rooij – den Hertog.
overleden op 1 februari 2021 op de leeftijd van 97 jaar.

Dhr. Bartholomeus Theodorus Arie Kalshoven
overleden op 17 mei 2021 op de leeftijd van 80 jaar.

Mevr. Jannetje Lena van der Marel – Groenendijk
overleden op 2 juni 2021 op de leeftijd van 83 jaar.

Dhr. Pieter Jacob Kalshoven
overleden op 6 juli 2021 op de leeftijd van 89 jaar.

Zingen: gezang 199
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Mevr. Maartje van der Marel – Bos
overleden op 14 augustus 2021 op de leeftijd van 86 jaar.

Dhr. Cornelis Leendert Punt
overleden op 25 augustus 2021 op de leeftijd van 81 jaar.

Mevr. Nelly Marijke Wertwijn – Detz
overleden op 24 september 2021 op de leeftijd van 74 jaar.

Mevr. Johanna Verduijn – Otten
overleden op 3 oktober 2021 op de leeftijd van 75 jaar.

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Dhr. Nico Bouwman
overleden op 20 juli 2021 op de leeftijd van 86 jaar

Mevr. Tineke Hoogeveen
overleden op 24 februari 2021 op de leeftijd van 59 jaar

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen

Gebed

Schriftlezing Prediker 12: 1-7
Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied versterft. Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,  de gouden lamp gebroken, de kruik bij de bron in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stukgebroken. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.

Zingen: lied 247: 1,2,3
Preek
Zingen: lied 911: 1,5
Geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang: lied 802: 1,4 (traditionele melodie)
Zegen

Orde van dienst voor zondag 14 november 2021

Gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk
Voorganger:  Ds. H.J. Prosman
Organist:       Dhr. A. van Pelt
Ouderling:     Dhr. R. Verhallen
Gastouderloingen: Mevr. J. Renting en Marjan Dijkstra
Diaken:          Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 16:1
Votum en groet
Psalm 84:1,2
Lezing van het gebod
Zingen: ‘Leer mij uw weg, o Heer’: 1,2,3

Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘voor uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
leer mij uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,

leer mij uw weg.
’t Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
‘vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,

Hij is nabij.
’t Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Gebed
2 Kronieken 7:11-16 Belofte aan Salomo
11Toen Salomo het werk aan de tempel van de HEER en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hij zich omtrent de bouw van de tempel en het paleis had voorgenomen geheel volgens plan was uitgevoerd, 12verscheen de HEER hem in de nacht. Hij zei tegen hem: ‘Ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar men mij offers mag brengen. 13Wanneer ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, 14en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 15Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. 16De tempel die je gebouwd hebt aanvaard ik en heilig ik om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets van wat daar gebeurt zal me ontgaan; ik zal alles ter harte nemen.

Lied 1005: 1,2,3,4,5
Preek
Lied 91a:1,2,3
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Lied 725:1,3
Zegen

Orde van dienst voor zondag 7 november 2021 ( Najaarszendingsdienst)

Voorganger:  Ds. F. Bos, Waddinxveen
Organist:        Mevr. H. Visscher – Roersen
Ouderling:     Mevr. F. Wille
Diaken:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
intochtslied/ psalm van de zondag 146,3,4
Votum en Groet
Verootmoediging
Gebod van God
Zingen: lied 304
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: Evangelische Liedbundel 440 (Hoor de vogels…)

1. Hoor, de vogels zingen weer 
Wat doe jij, wat doe jij? 
Samen danken zij de Heer 
Wat doe jij? 

Refrein: 
Dank de Heer voor elke dag 
Die je van Hem leven mag 
Vogels doen dat telkens weer 
Wat doe jij? 

2. Vogels maken zich niet druk 
Wat doe jij, wat doe jij 
Zingen zomaar van geluk 
Wat doe jij? 
(refrein) 

3. 
Vogels leven vrij en blij 
Wat doe jij, wat doe jij 
God, de Vader, danken zij 
Wat doe jij? 
(refrein)   

Muziek van dit lied

Kinderen gaan naar nevendienst

Schriftlezing: 2 Kronieken 28, 1-15  uit Bijbel in gewone taal

Koning Achaz van Juda
Achaz wordt koning van Juda
28
1 Achaz werd koning toen hij twintig jaar oud was. Hij regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem.
Achaz is een slechte koning
Achaz leefde niet zoals zijn voorvader David, want hij deed niet wat de Heer wilde. 2 Achaz deed net zulke slechte dingen als de koningen van Israël. Hij maakte beelden van de god Baäl. 3-4 Hij bracht offers op de offerplaatsen, op elke heuvel en onder iedere groene boom. En hij verbrandde zelfs zijn zonen als offer in het Hinnom-dal. Daarmee volgde hij het afschuwelijke voorbeeld van de volken die de Heer uit het land weggejaagd had.
Juda wordt aangevallen
5-6 Koning Achaz en de inwoners van Juda waren dus ontrouw aan de Heer, de God van hun voorouders. Daarom zorgde de Heer ervoor dat Achaz verslagen werd door andere koningen. Eerst werd Achaz verslagen door de koning van Aram. De Arameeërs namen veel soldaten van Juda als gevangenen mee naar hun stad Damascus. Daarna werd Achaz verslagen door koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu. Dat was een grote overwinning voor Israël. Op één dag werden er 120.000 dappere soldaten van Juda gedood. 7Zichri, uit de stam Efraïm, was een beroemde soldaat in het leger van Israël. Hij doodde Maäseja, de zoon van koning Achaz. Ook doodde hij Azrikam, de leider van de dienaren van de koning, en Elkana, de belangrijkste man na de koning. 8 Het leger van Israël nam 200.000 vrouwen en kinderen uit Juda als gevangenen mee naar hun stad Samaria. Ze roofden ook veel bezittingen, en namen die mee naar huis.
Israël moet de Judeeërs vrijlaten
9 Toen het leger van Israël terugging naar Samaria, kwam een profeet van de Heer hun tegemoet. Hij heette Oded. Oded zei tegen het leger van Israël: ‘De Heer, de God van jullie voorouders, was woedend op het volk van Juda. Daarom heeft hij ervoor gezorgd dat jullie hen konden verslaan. Maar jullie hebben je vreselijk gedragen tegenover hen! Jullie hebben heel veel mensen in Juda en Jeruzalem gedood. 10En nu willen jullie ook nog mensen daarvandaan als gevangenen meenemen. Jullie willen hen als slaven en slavinnen voor je laten werken! Trouwens, jullie zijn zelf ook schuldig! Jullie hebben ook dingen gedaan die de Heer, jullie God, slecht  vindt. 11 Luister dus naar mij! Stuur de gevangenen terug naar Juda. Want de Heer is boos op jullie.’ 12 Een paar belangrijke leiders van de stam Efraïm waren het met Oded eens. Dat waren: Azarja, de zoon van Jochanan, Berechja, de zoon van Mesillemot, Jechizkia, de zoon van Sallum, en Amasa, de zoon van Chadlai. Die mannen gingen naar het leger van Israël, 13 en zeiden: ‘Breng die gevangenen niet naar Samaria. Want de Heer is al boos op ons volk, omdat we slechte dingen gedaan hebben. Als jullie de gevangenen naar Israël brengen, dan wordt de Heer nog kwader op ons!’
De Judeeërs mogen terug naar huis
14 Toen brachten de soldaten hun gevangenen naar de leiders van Efraïm en naar het volk. De bezittingen die de soldaten geroofd hadden, leverden ze in. 15 Die bezittingen werden gebruikt om de gevangenen te helpen. Er werden mensen aangewezen die daarvoor moesten zorgen. Zij gaven kleren en schoenen aan de gevangenen die geen kleren meer hadden. Ook gaven ze de gevangenen eten en drinken, en ze verzorgden hun wonden. De mensen die niet meer konden lopen, werden op ezels gezet. Toen brachten ze alle gevangenen terug naar de grens met Juda, naar Jericho, de stad van de palmbomen. Daarna gingen de soldaten weer terug naar

Zingen: lied 320,1,2,3

Schriftlezing: Mattheus 5,13-16 door Annemarie Rietveld uit Bijbel in gewone taal

De bijzondere taak van de leerlingen
13 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.
14Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. 15Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. 16 Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

Zingen: lied 316,1,4
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen: lied 969
Kinderen komen terug in de kerk, in morgendienst
Informatie:
-Wilma Wolswinkel (Kerk in Actie) over project Syrische vluchtelingen in Libanon
-Update van ds. Wilbert van Saane over zijn werk in Libanon

Dankgebed en voorbeden (m.m.v. Margreet van Koert), stil gebed, ‘Onze Vader’
Slotlied: 423 
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

28 november 2021 19:30 – Save the date

Zondag 28 november 19.30uur

De band 4Tune leid een TOP2000 dienst. Wat houd dit in? Een top 2000 dienst bestaat uit popsongs van o.a Kensington, Nick en Simon, Guus Meeuwis en Coldplay afgewisseld met tekst.  Door de verhalen rondom de nummers, krijgen deze een nieuwe of andere betekenis.

De verhalen en liederen gaan over eenzaamheid, twijfel en hoop.  Centraal staat onze relatie met God. Door de verhalen en Bijbelteksten wordt erbij stilgestaan dat God er altijd voor ons is en dat wij door Hem veilig en geaccepteerd mogen voelen in deze moeilijke wereld.

Zien we jullie ook?

Voor evt vragen kun je bij Robert Verhallen terecht.

Orde van dienst voor dankdag voor gewas en arbeid 3 november 2021

Voorganger:  Ds. H J Prosman
Organist:        Dhr. A. van Pelt
Ouderling:     Mevr. N. Griffioen
Diaken:          Dhr. S. De Feij

 De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 85:1
Votum en groet
Lied 712:1,2,3,4
Gebed      

Schriftlezing Jakobus 5: 1-19
51En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. 3Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.
Bemoediging en raadgevingen
7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 11 Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig. 12 Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden. 13 Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15 Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 17 Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. 18 Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. 19Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, 20 dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.

Lied 978:1,2,3,4

Preek

Lied 365:1,2,7,8
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Lied 704:1,2,3
Zegen

Orde van dienst voor zondag 31 oktober 2021

Voorganger:  Ds. H J Prosman
Organist:        Dhr. A. van Pelt
Ouderling:     Mevr. F. Wille
Diaken:          Dhr. S. De Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen psalm 98:1
Votum en groet
Lied 723:1,2
Lezing van het gebod
Psalm 62:1
Gebed
Schriftlezing Ezechiël 3:1-15
De stem zei tegen mij: ‘Mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden; eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profeteren.’ Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten, en de stem zei: ‘Mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol, die ik je geef.’ Ik at de rol op; hij was zo zoet als honing. Daarop zei de stem tegen mij: ‘Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over. Ik stuur je niet naar een onverstaanbaar volk met een onbegrijpelijke taal, maar naar het volk van Israël. Ik stuur je niet naar een van de vele onverstaanbare volken met talen die jij niet kunt begrijpen, al zouden die zeker naar je luisteren als ik je naar hen toe zou sturen. Maar de Israëlieten zullen niet naar je willen luisteren, omdat ze niet naar mij willen luisteren, want heel het volk van Israël is koppig en eigenzinnig. Daarom maak ik je even onbuigzaam als zij, en even koppig. Ik maak je harder dan steen, ik maak je zo hard als staal; daarom hoef je voor hen niet bang te zijn, daarom mag je je niet door hen laten afschrikken, hoe opstandig ze ook zijn.’ Ook zei de stem nog: ‘Mensenkind, onthoud alles wat ik je zal zeggen, luister er aandachtig naar. Ga naar de ballingen, naar je landgenoten, om te profeteren en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER …” – of ze nu horen willen of niet.’ Toen hief een geest mij op, en ik hoorde achter mij een zwaar dreunend geluid: ‘De luister van de HEER zij geloofd in zijn woning!’ Het was het geluid van de vleugels van de wezens die elkaar raakten, en van de wielen naast hen; het klonk als een hevig dreunen. De geest hief mij op en voerde mij weg. Bitter gestemd en ontdaan ging ik mee; de hand van de HEER had mij vastgegrepen. Ik kwam weer in Tel-Abib, bij de ballingen die wonen bij het Kebarkanaal. Daar zat ik zeven dagen verdoofd in hun midden.

Lied 976:1,2,3
Preek
Lied 244:3,4
Lezen van het avondmaalsformulier
Terwijl de tafel wordt voorbereid, zingen we gezang 259:1,2 (LvdK)

1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Viering van het Heilig Avondmaal
Lied 103c:1
Dankgebed
Collecte
Zingen: Een vaste burcht

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Zegen

Orde van dienst voor zondag 24 oktober 2021

Voorganger:  Ds. H J Prosman
Organist:        Dhr. J.W. Hueting
Ouderling:     Mevr. N. Griffioen
Diaken:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Psalm 63:1
Votum en groet
Psalm 63:3
Lezing van de wet
Zingen: “Neem Heer mijn beide handen” (Hemelhoog 464:1,3)

Neem, Heer, mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan de eeuw’ge stranden
De ruste vind.
Te zwaar valt m elke schrede,
Als k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
Daar waar Gij gaat.
 
En blijft m’ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d’eeuw’ge stranden
De ruste vind.


Gebed
Schriftlezing Marcus 10: 32-40
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

Psalm 68:3,7
Preek
871:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbede
755:1,2
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst voor zondag 17 oktober 2021

Voorganger:    Mevr.Ds. G.van’t Kruis, Alphen a/d Rijn 
Organist:       Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:      Dhr. Robert Verhallen
Diaken:         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps. 25: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging
Lied Ps. 25: 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Job 3:20-Job 4: 8
Lied 283: 1-4
Schriftlezing Job 38: 1-11
Lied 850
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Gezongen Geloofsbelijdenis, 340b
Dankgebed en voorbeden
Slotlied 910: 1, 3 en 4
Heenzending en zegen met gezongen Amen