Orde van dienst 21 juli 2024

Voorganger:                      ds. E.M. Snaterse, Gouda
Organist:                             Drs. Ad van Pelt
Ouderling:                          dhr. Robert Verhallen  
Diaken:                                Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied                 psalm 92, 1 en 2, Waarlijk dit is rechtvaardig
Stil gebed
Votum en Groet
Gebed van verootmoediging
Geboden:                    Leviticus 19: 1 – 4 en 11 – 18
1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig. 3Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God. 4Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God.
11Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER. 13Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER. 15Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. 16Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER. 17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER
.

Zingen                         Lied 316 vers 1 en 4   Het woord dat u ten leven riep

Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing(en)

Lezing: Jeremia 23: 1 – 6

1Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en verstrooien – spreekt de HEER. 2Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verstrooid en verdreven, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga Ik jullie zoeken: Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 3Wat er nog van de schapen over is, zal Ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze verdreven heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 4Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.  5De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6Dan wordt Juda verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.

Zingen:                        lied 995, beide verzen O Vader, trek het lot U aan

Lezing: Marcus 6: 30 – 34

30De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33Maar hun vertrek werd opgemerkt, en velen herkenden hen; uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig.

Zingen                         Lied: 836 vers 3 en 4: O vrede van Tiberias
Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel
Zingen:                        Lied 23b vers 1, 4 en 5, De Heer is mijn herder
Geloofsbelijdenis gezongen Lied 340B
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied:                       lied 422 alle drie de verzen Laat de woorden die we hoorden
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 14 juli 2024

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Drs. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Psalm 95:1
Votum en groet
Zingen                                  lied 995:1,2
Smeekgebed
Glorialied:                           Gezang 400: 1,3,12 (Liedboek voor de Kerken)

1 Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

3 Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja,
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja,
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja,
als afglans van uw aangezicht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

12 Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,
wij brengen U de lof en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja,
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Schriftlezing Romeinen 6: 19-23
19Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven. 23Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.


Zingen:                                                Genade zo oneindig groot, Opwekking 428: 1,2,3,4

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Preek
Zingen                                  Psalm 85:3,4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen                                  Psalm 92:3
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (369b)
Inzameling van de gaven
Zingen                                  lied 687:1,3
Zegen
Gezongen Amen


Orde van dienst 7 juli 2024

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Lied 207: 1,2,3,4
Votum en groet
V.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
G.: AMEN
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.:
V: God, keer U om naar ons toe
G.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.
V.: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G.: EN GEEF ONS UW HEIL.

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus
G: AMEN

Zingen                  Psalm 84:1,2
Lezen van de geboden
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen                  Psalm 25:2
Moment met de kinderen
Gebed
schriftlezing       Lucas 16:1-9
Rijkdom en gerechtigheid
1Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

Zingen                  Lied 912:1,4,6
Preek
Zingen                  Lied 799:1,6
Geloofsbelijdenis            Zingen lied 340b
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  Lied 747:1,4,7,8
Zegen
Gezongen AmenOrde van dienst 30 juni 2024

Welkom en mededelingen

Psalm 62:1

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Votum en groet

Gebed

Schriftlezing Mattheüs 14: 22-32

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen.
Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot.
Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een geest!’
Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: ‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’
Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’
Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’

Voorstelling “Koudwatervrees” door Elmar Hofstee

Lied: “Je hoeft niet bang te zijn”

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Uitreiking van de Bijbel aan de kinderen die de basisschool verlaten

Dankgebed, voorbede en Onze Vader (melodie van Elly & Rikkert)

Onze Vader die in de hemelen zij
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid. Amen

Lied 416:1,2,3,4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orde van dienst 23 juni 2024

Voorganger:                      dhr R.W. Baas
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied                        psalm 27 vers   1  en  7
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging/ geboden
zingen                                  Psalm   86  vers  4  en  7
Gebed bij de opening van het Woord
                ( Kinderen gaan naar nevendienst))
Schriftlezing(en)
HANDELINGEN 7 : 44-60    uit   Herziene St.Vertaling
44Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. 45Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe,

46die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jakob. 47Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. 48De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: 49De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust? 50Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 51Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. 53U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!
De dood van Stefanus

54Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 59En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Zingen                                  Lied    314     alle coupletten
Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

                ( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )

Zingen                                  Psalm   56 vers  5 en 6   (oude berijming)
Geloofsbelijdenis ( staande: gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied.                               Lied 675 geheel
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 12 mei 2024 – Zondag Exaudi

Voorganger:                      Mevr. Dr. A. Mooi, Hoogmade
Organist:                             Drs. Ad van Pelt  
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:                      Lied 314: 1 en 3
Votum en groet
Zingen                                Lied 885:1
Verootmoediging en bemoediging
Zingen:                               Psalm 32: 1 en 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:  Johannes 16: 5 – 13a (NBV 2021)
5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. 8Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9zonde – dat ze niet in Mij geloven, 10gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, 11oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. 12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 

Zingen:                                  Lied 681 3x
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen:                                 Lied 405: 1,3 en 4
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecten
Slotlied:                               Lied 704: 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 9 mei 2024 – Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk

Voorganger:                      ds. P. van Veen uit Harderwijk
Pianiste:                              Mevr. Saskia ten Have

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Ps.47 NPB –  Juich, applaudisseer

 1. Juich, applaudisseer
 voor de hoogste HEER.
 Volken, zing voor Hem,
 zing met hart en stem:
 vol van majesteit
 heerst Hij wereldwijd.
 God kiest onze kant:
onze aartsvijand
 buigt nu voor ons neer;
 niemand biedt verweer.
 Krachtig geeft zijn hand
 ons een prachtig land.

 2. Juich, want God stijgt op;

 vreugde klimt ten top.
 Luid trompetgeschal
 schettert overal.
 Prijs de koning, zing
 vol bewondering.
 Wat een machtsvertoon:
 God zit op zijn troon.
 Heersers treden aan
 om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht;
 God heeft alle macht

Stilte

Votum en groet
Gebed
Zingen                                 lied 195 – Klein Gloria
( We gaan zitten)
Gebed
Schriftlezing: Hebr.9:24-28
24Christus is immers geen heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden is gemaakt, een afbeelding van het hemelse heiligdom, maar de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit. 25Hij offert zichzelf daar niet telkens opnieuw; Hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed dat het zijne niet is, 26want dan zou Hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 27Mensen moeten eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. 28Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten.

Zingen                         Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten
Schriftlezing: Luk.24:49-53
 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

Zingen:                Als op een wolkenwagen- -A.F. Troost Mel.: Gez.234 LvK zie bijl
 1. Als op een wolkenwagen,
de vreugde tegemoet,
 tot wij Hem niet meer zagen
 na nog een laatste groet
zo is Hij opgehemeld.
 De Meester ging ons voor.
 En wij? Het duurt maar even, 
dan volgen wij zijn spoor.

 2. Wij gaan in lichte wolken
 naar hoger heerlijkheid,
 met engelen bevolken
 wij straten zonder strijd.
 Wij varen naar de hemel,
 waar die ook moge zijn,
 om zorgeloos te leven:
weg, oorlog, dood en pijn!

 3. Daar is een land vol vrede,
 een schone stad van goud,
 daar wordt geen leed geleden,
 daar ben je jong noch oud;
 daar zal het nooit meer winter,
 maar altijd zomer zijn
wie warmte zoekt, die vindt er
 een tuin vol zonneschijn.

 4. Wij gaan, omringd door wolken,
 anders dan Christus deed,
 maar toch – wij mogen volgen
 na jaren lief en leed.
 Wie zwierf langs kromme paden
 maar knielde bij het kruis,
 komt Goddank uit genade
 op hoge wolken thuis

Verkondiging – Thema: Met grote vreugde delen wij u mede

Zingen: Eens word je opgenomen – Mel.: Ps.107 André F. Troost
1. Eens word je opgenomen,
 hoog heft een wolk je op,
 je overstijgt de bomen,
 de allerhoogste top.
Helder het vergezicht
 op bergen, zeeën, stranden!
 Een wolk, een lachend licht:
 God zelf draagt ons op handen.

 2. Eens word je opgenomen,
 van elke last bevrijd:
 nooit meer die bange dromen
 vol schuldgevoel en spijt.
 Nooit meer dat oude zeer,
 ons hart vol duizend zorgen,
die vage angst – nooit meer!
 Voor altijd lacht de morgen.

 3. Eens word je opgenomen
 hoog boven ach en wee
 tot waar je nooit zou komen
 nam niet een hand ons mee.
 Zie: in die hand, een wond,
 het kenmerk van genade!
 Gods licht kust ons gezond
nooit lijdt je ziel nog schade.

 4. Eens word je opgenomen
 tot in het paradijs,
 waar altijd groene bomen
 versieren Gods paleis.
Weg, twijfels, torenhoog,
 weg, oceaan vol vragen!
 Straks word je hoog en droog
 de hemel ingedragen

Geloofsbelijdenis
Zingen:                                 Lied 340b – Ik geloof in God de Vader

Gebed  en           Lied 1006 – Onze Vader in de hemel

Zingen:                                 Lied 692 – Wij wachten op de Heilige Geest

Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 5 mei 2024 – Bevrijdingsdag – Zondag Rogate

Voorganger:                      ds. G. van der Hout, Lekkerkerk
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Gezang 415: 1, 3 (LdK)
1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulk een groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.


Stilte

Votum en groet
Zingen                                 Psalm 137: 1, 2
Gebod
Zingen                                 Psalm 137: 3
Gebed
                Kinderen naar nevendienst
Schriftlezing: Johannes 20: 19-23
Verschijningen

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.

Zingen                                 Lied 994: 1, 2, 3, 4
Preek
Kinderen terug
Zingen                                 Lied 670: 1, 2, 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Inzameling der gaven
Zingen                                 Lied 708: 6, 15
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 28 april 2024 – zondag Rogate

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 98:1         
Votum en groet
Zingen                  lied 275: 1 t/m 5
Smeekgebed
Zingen                  lied 413:1,2,3
Moment met de kinderen
Kinderlied: “Je hoeft niet bang te zijn”*
* Je hoeft niet bang te zijn
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Gebed
Jakobus 1:12-18
12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. 13Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.
16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

Zingen                  Psalm 1:1,2
Preek
Zingen                  lied 654: 1, 4, 6
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  lied 657:1,4
Zegen
Gezongen Amen