Orde van dienst 23 juni 2024

Voorganger:                      dhr R.W. Baas
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied                        psalm 27 vers   1  en  7
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging/ geboden
zingen                                  Psalm   86  vers  4  en  7
Gebed bij de opening van het Woord
                ( Kinderen gaan naar nevendienst))
Schriftlezing(en)
HANDELINGEN 7 : 44-60    uit   Herziene St.Vertaling
44Bij onze vaderen in de woestijn was de tent van de getuigenis, zoals Hij Die tot Mozes sprak, hem had opgedragen deze te maken overeenkomstig de afbeelding die hij gezien had. 45Ook brachten onze vaderen die, nadat zij hem ontvangen hadden, met Jozua in het land dat de heidenen bezaten die God voor onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef het tot de dagen van David toe,

46die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jakob. 47Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. 48De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: 49De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust? 50Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? 51Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 52Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. 53U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen!
De dood van Stefanus

54Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 59En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Zingen                                  Lied    314     alle coupletten
Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

                ( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )

Zingen                                  Psalm   56 vers  5 en 6   (oude berijming)
Geloofsbelijdenis ( staande: gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied.                               Lied 675 geheel
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 16 juni 2024  – bediening Heilig Avondmaal

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
intochtslied                                       lied 274:1,2,3
Votum en groet
Zingen                                               Psalm 43:3,4
Smeekgebed
Gloria:                                                lied 305:1,2,3
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Lucas 14:12-24
Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Daarop zei Jezus: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles staat klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.” En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.” Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie: niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven.”’

Zingen                                  lied 991:1,2,3,6,7,8
Preek
Zingen                                  Gezang 50: 1,2,8,9
1 O grote God, o goede Heer,
ik val voor uwe voeten neer,
en roepe tot U nacht en dag,
want zonder U ik niets vermag.
Verhoor en geef mij mijn begeert’
door die mij ’t bidden heeft geleerd.

2 Ik ben een schaapken, dat daar is
verbijsterd in de wildernis;
ik ben een penning, weggeraakt,
een zoon, die ’t lelijk heeft gemaakt.
O Vader, zoek mij wederom,
opdat ik blijv’ uw eigendom.

8 Gij hebt door uwe grote Geest
bereid een blijde bruiloftsfeest
en mij, onwaardig, ook genood;
geef, dat ik het niet van mij stoot,
en niet het wijze van de hand
om ossen, vrouw of akkerland.

9 Verhoor, o Vader, mijn geween.
Waar ‘k bid om brood, geeft Gij geen steen.
Ik zoeke, laat mij vinden; och,
ik kloppe, doe mij open toch!
Laat mij door U behouden ’t veld
die op de hemel doe geweld.

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen                                  Psalm 63:1,3
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen                                  Psalm 103c:1
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen                                  Psalm 107:2,3
Zegen
Gezongen amen

Orde van dienst 9 juni 2024  – voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Drs. Ad van Pelt 
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                 Psalm 19:1
Votum en groet
Zingen                                 lied 275: 1,2,3,4,5
Lezen van het gebod
Zingen                                 Psalm 25:2,3
Moment met de kinderen
Gebed
Kinderlied: “Jezus is de goede herder”
Schriftlezing Lucas 15: 1-10
Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’


Zingen                                 Psalm 23:1,2,3
Preek
Zingen                                 lied 518:1,4
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Zingen                                 Psalm 25a:1,2
Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met 367e
Collecte
Zingen                                 Psalm 92:3
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst Taizéviering Zondag 2 juni 2024 18:30

M.m.v. zanggroepen van de Gereformeerde en de Hervormde kerk en een muziekgroep o.l.v. Saskia ten Have.
Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Thema: Hoop

Welkom

Stilte

Bemoediging en groet

Zingen: 85 L’ajuda em vindrà

Mijn hulp komt van God onze Heer, van de Heer, die onze God is, de schepper van hemel en aarde, van hemel en aarde.

Aanvangstekst
1 Korintiërs 13:11-13
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.

Aansteken van twee kaarsen.
Tekst: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. (Ps. 119: 105)

Zingen: Dans nos obscutités (Ned. Tekst)
In onze duisternis, ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meer doven zal. In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meerr doven zal.

Psalmgebed (in beurtspraak, voorganger en gemeente)

V: Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
A: Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
V: U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst U mij af,
A: waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?
V: Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden
A: en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont.
V: Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde.
A: Dan zal ik U loven bij de lier, God, mijn God.
V: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
A: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt.

Zingen: 43 Dona la pace.

Geef toch uw vrede, o Here, aan wie vertrouwen op U.
Geef ons, geef ons uw vrede, o Here, geef ons uw vrede.

Schriftlezing: Romeinen 4: 18-25 (onderbroken door 8 Alleluia 11)
Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 19Hij was al ongeveer honderd jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara’s dode schoot. 20Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd, 22en dat geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. 23De woorden ‘dat werd hem toegerekend’ zijn niet alleen voor hem opgeschreven, 24maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we ons vertrouwen stellen in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

Alleluia, alleluia, alleuia! 

Inleiding tot de stilte

Herhaling van de tekst:
“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde”

Stilte

Zingen: Hopen en uitzien naar het licht. Lied 465 uit Liedboek 2013
Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Voorbeden met beantwoording d.m.v. 75 Kyrië 5

Kyrie eleison. eleison.

Stil gebed en het gezongen Onze Vader (NLB 369 B)

Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Lichtritueel
Ontsteken van lichtjes aan de Paaskaars tijdens het zingen van het lied: 131 Ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Vert.: Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.
Inzamelen van de gaven in één rondgang met muzikaal intermezzo

Zingen (staand):
23 Bleib mit deiner Gnade (Ned. Tekst)
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. O, blijf met uw genade bij ons, God, in uw trouw.

Zegen

Zingen: 90 Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Vert.: Verblijd u, alle volken, verblijd u in de Heer. Verblijd u, alle volken, verblijd u in de Heer.

(In stilte naar de koffieruimte)

De eerstvolgende Taizéviering is in de Remonstrantse kerk.

Orde van dienst 2 juni 2024 – tweede zondag na Trinitatis              

Voorganger:                      ds. C.W. Saly, Amsterdam
Organist:                           Dhr. Danny Spaans
Ouderling:                         Mevr. N. Griffioen
Diaken:                              Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Lied 103c vers 1, 2 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Verootmoediging, genadeverkondiging, gebod
Zingen:                                                Lied 1014 vers 1, 3 en 5
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Kindergesprek
Schriftlezing:                      Handelingen 9:1-22
Saulus geroepen
1Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ 5Hij vroeg: ‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.
10In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. 16Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.
Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus 20en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. 21Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die de naam van Jezus aanroept? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?’ 22Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is.

Zingen:                                                Psalm 25 vers 2 en 4
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen:                                                Lied 968 vers 1, 2 en 5
Apostolicum                      Zingen lied 340B
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen:                                                Lied 978 vers 1 en 4
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 26 mei 2024 – Eerste zondag na Trinitatis              

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:                          Dhr.. Robert Verhallen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert – Hoogervorst

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Psalm 8:1
Votum en groet
Zingen                                  Gezang 467: 1,2,3,4 (LvdK)

1 O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandelde over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid

Smeekgebed
Gloria:                  lied 302: 1,2,3,4
Afscheid van Margreet van Koert – Hoogervorst als diaken
Zingen                  lied 363:1
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 6:1-7
Handelingen 6
Conflict binnen de gemeente en verdere groei

1Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 3Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ 5Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. 7Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Zingen: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen” (Evangelische Liedbundel 147)

1 Heer! Ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen,
Dropp’len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len vallen ook op mij!

2 Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart;
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook uit in mij!

3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden de oogen weêr;
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij!

Preek
Zingen                  lied 280:1,2,3,4,7
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: ‘Eén naam is onze hope’: 1,4 (Op Toonhoogte 349)

1 Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éénen doope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af,
Hij was ’t, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

4 In haar drie-een’gen Heere
nog in haar aardschen strijd,
blijft zij met hen verkeeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal’gen rei!

Zegen
Gezongen Amen


Orde van dienst 19 mei 2024 – Pinksterzondag

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                         Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  psalm 92:1,6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:                                 ‘Ruis, o Godsstroom der genade’ (Evangelische Liedbundel 150)
Ruis, o Godsstroom der genade,
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder,
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt Uw ruisen, die ’t verlangen
als een heilig lied doortilt.

Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen,
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen,
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Smeekgebed
Zingen                  lied 705:1,4
Moment met de kinderen
Zingen                  lied 683:1,2,3,4
Schriftlezing:      Genesis 11: 1-9
De toren van Babel

1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6‘Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal,’ zei de HEER, ‘en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten Wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ 8De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde.

Zingen                  Psalm 67:1,2

Schriftlezing:      Handelingen 2,1-11
De komst van de heilige Geest
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’


Zingen                  lied 680: 1,2,3,4,5
Preek
Zingen                  lied 678:1,4,8,9
Geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotzang: “Samen in de naam van Jezus”
Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Zegenbede
Gezongen Amen

Orde van dienst 12 mei 2024 – Zondag Exaudi

Voorganger:                      Mevr. Dr. A. Mooi, Hoogmade
Organist:                             Drs. Ad van Pelt  
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:                      Lied 314: 1 en 3
Votum en groet
Zingen                                Lied 885:1
Verootmoediging en bemoediging
Zingen:                               Psalm 32: 1 en 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:  Johannes 16: 5 – 13a (NBV 2021)
5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. 8Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9zonde – dat ze niet in Mij geloven, 10gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, 11oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. 12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 

Zingen:                                  Lied 681 3x
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen:                                 Lied 405: 1,3 en 4
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecten
Slotlied:                               Lied 704: 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 9 mei 2024 – Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk

Voorganger:                      ds. P. van Veen uit Harderwijk
Pianiste:                              Mevr. Saskia ten Have

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Ps.47 NPB –  Juich, applaudisseer

 1. Juich, applaudisseer
 voor de hoogste HEER.
 Volken, zing voor Hem,
 zing met hart en stem:
 vol van majesteit
 heerst Hij wereldwijd.
 God kiest onze kant:
onze aartsvijand
 buigt nu voor ons neer;
 niemand biedt verweer.
 Krachtig geeft zijn hand
 ons een prachtig land.

 2. Juich, want God stijgt op;

 vreugde klimt ten top.
 Luid trompetgeschal
 schettert overal.
 Prijs de koning, zing
 vol bewondering.
 Wat een machtsvertoon:
 God zit op zijn troon.
 Heersers treden aan
 om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht;
 God heeft alle macht

Stilte

Votum en groet
Gebed
Zingen                                 lied 195 – Klein Gloria
( We gaan zitten)
Gebed
Schriftlezing: Hebr.9:24-28
24Christus is immers geen heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden is gemaakt, een afbeelding van het hemelse heiligdom, maar de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit. 25Hij offert zichzelf daar niet telkens opnieuw; Hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed dat het zijne niet is, 26want dan zou Hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 27Mensen moeten eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. 28Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten.

Zingen                         Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten
Schriftlezing: Luk.24:49-53
 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

Zingen:                Als op een wolkenwagen- -A.F. Troost Mel.: Gez.234 LvK zie bijl
 1. Als op een wolkenwagen,
de vreugde tegemoet,
 tot wij Hem niet meer zagen
 na nog een laatste groet
zo is Hij opgehemeld.
 De Meester ging ons voor.
 En wij? Het duurt maar even, 
dan volgen wij zijn spoor.

 2. Wij gaan in lichte wolken
 naar hoger heerlijkheid,
 met engelen bevolken
 wij straten zonder strijd.
 Wij varen naar de hemel,
 waar die ook moge zijn,
 om zorgeloos te leven:
weg, oorlog, dood en pijn!

 3. Daar is een land vol vrede,
 een schone stad van goud,
 daar wordt geen leed geleden,
 daar ben je jong noch oud;
 daar zal het nooit meer winter,
 maar altijd zomer zijn
wie warmte zoekt, die vindt er
 een tuin vol zonneschijn.

 4. Wij gaan, omringd door wolken,
 anders dan Christus deed,
 maar toch – wij mogen volgen
 na jaren lief en leed.
 Wie zwierf langs kromme paden
 maar knielde bij het kruis,
 komt Goddank uit genade
 op hoge wolken thuis

Verkondiging – Thema: Met grote vreugde delen wij u mede

Zingen: Eens word je opgenomen – Mel.: Ps.107 André F. Troost
1. Eens word je opgenomen,
 hoog heft een wolk je op,
 je overstijgt de bomen,
 de allerhoogste top.
Helder het vergezicht
 op bergen, zeeën, stranden!
 Een wolk, een lachend licht:
 God zelf draagt ons op handen.

 2. Eens word je opgenomen,
 van elke last bevrijd:
 nooit meer die bange dromen
 vol schuldgevoel en spijt.
 Nooit meer dat oude zeer,
 ons hart vol duizend zorgen,
die vage angst – nooit meer!
 Voor altijd lacht de morgen.

 3. Eens word je opgenomen
 hoog boven ach en wee
 tot waar je nooit zou komen
 nam niet een hand ons mee.
 Zie: in die hand, een wond,
 het kenmerk van genade!
 Gods licht kust ons gezond
nooit lijdt je ziel nog schade.

 4. Eens word je opgenomen
 tot in het paradijs,
 waar altijd groene bomen
 versieren Gods paleis.
Weg, twijfels, torenhoog,
 weg, oceaan vol vragen!
 Straks word je hoog en droog
 de hemel ingedragen

Geloofsbelijdenis
Zingen:                                 Lied 340b – Ik geloof in God de Vader

Gebed  en           Lied 1006 – Onze Vader in de hemel

Zingen:                                 Lied 692 – Wij wachten op de Heilige Geest

Zegen
Gezongen Amen