Zondag 17 januari

In deze dienst worden in het ambt bevestigd: 
Dhr. Vincent van Koert als ouderling-kerkrentmeester.
Dhr. Steven de Feij als diaken.
Herbevestigd wordt Dhr. Freek de Bas als ouderling-kerkrentmeester.

Orde van Dienst

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 413:1,2,3

Lezing van het gebod

Orgelspel Mendelssohn 6e sonate (Gebed des Heeren)

Gebed

Orgelspel 912: 1,2,6

Onderwijzing over het ambt

Bevestigingsvragen

Orgelspel: lied 680: 1,4,5

Zegening van de nieuwe ambtsdragers

Schriftlezing: Ezechiël 34:1-15

Orgelspel 23b: 1,2

Preek

Luisteren naar “Groot is uw trouw, o Heer”

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

415:1,2,3


Zegen