Orde van dienst voor zondag 16 januari 2022

Voorganger:                 mevr. dr. J.G Mooi, Hoogmade
Organist:                      Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                    Dhr. R. Verhallen
Diaken:                         Mevr.. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Mededelingen

Intochtslied:  Psalm 138: 1 en 2

Votum en Groet

Verootmoediging/ bemoediging

Lied: Psalm 130: 2 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

( Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst)

Schriftlezing(en): 1e Schriftlezing: Genesis 3: 1 – 10
3: 1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’

Zingen: Lied 944: 1 en 4

2e Schriftlezing: Matthéüs 4: 1-11
Jezus in de woestijn
4 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2
Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Zingen: Lied 539: 1,3,4 en 5

Uitleg en prediking

( Kinderen komen terug in de kerk, in morgendienst )

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied: 755: 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 313: 1 en 5 

Heenzending en zegen

Gezongen Amen

Orde van dienst voor zondag 9 januari 2022

Voorganger:                 Ds. H.J. Prosman
Organist:                      Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                    Mevr. N. Griffioen
Diaken:                         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HGOrgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 87:1,2

Votum en groet

Psalm 87:3,4

Lezing van de wet

Lied 908: 1,4

Gebed

Afscheid van ouderling-kerkrentmeester Piet Visser

Katinka en Nienke Visser spelen: Glory, glory halleluia

Nehemia 4: 1-17

Toen Sanballat en Tobia, en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten. Wij baden tot onze God, en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Juda klaagde:
‘De sjouwers zijn uitgeput,
het puin is te zwaar.
Nooit zal het ons lukken
de muur te herstellen.’
Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden, en zo het werk te kunnen stopzetten. De Joden die in de buurt van onze vijanden woonden kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er wel tien keer op aan dat wij met hen mee terug zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, speren en bogen, bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart: ‘Wees niet bang voor hen, denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen, en voor uw huizen.’
Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de Judeeërs die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere, en de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk: ‘Doordat er veel werk te doen is aan heel verschillende delen van de muur, werken we op grote afstand van elkaar. Als u de ramshoorn hoort schallen, moet u zich bij ons voegen op de plek waar het geluid vandaan komt. Onze God zal voor ons strijden.’ Zo werkten wij, terwijl de helft van mijn mannen klaarstond met de speer in de hand, van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren. Toen ook heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten. Zo hielden ze ’s nachts voor ons de wacht, en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren, ik niet, en mijn verwanten, mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet; iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand.

Lied 159a:1,2

Lucas 4: 14-22

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’

Lied 519:1,2,3,4

Preek

Lied 823:1,5

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Slotzang lied 413 (1 keer instrumentaal, couplet 1 samenzang)

Zegen

Nieuwe uitzendingen in beeld en geluid

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat een nieuwe installatie is voltooid zodat de kerkdiensten via beeld en geluid gevolgd kunnen worden. Bij de meeste PKN kerken is dit het geval en Nieuwkoop kon hierin niet achterblijven. Op maandag 28 juni was de installatie voltooid.

Wat betekend dit voor u als luisteraar:
1) In een overgangsperiode van 1 maand zijn de kerkdienst nog te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950

Wat betekend dit voor u als kijker:
2) De uitzendingen via facebook zijn per direct gestopt. We zijn er van overtuigd dat met het nieuwe systeem het beeld en geluidskwaliteit aanzienlijk zijn verbeterd.
3) De uitzendingen zijn te volgen via kerkdienst-gemist https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
4) Mochten er vragen zijn over de gemaakte uitzendingen, of heeft u vragen hoe dit op uw computer in te stellen; laat het ons gerust weten. We willen u graag hiermee van dienst zijn.

Wat betekend dit voor u als bezoeker
Sinds anderhalf jaar zijn de kerkdiensten in beeld gebracht met in achtneming van de privacy. De camera stond gericht op het liturgisch centrum en zo min mogelijk naar de kerk toe. Dat blijven we met de nieuwe installatie nog steeds zo doen. Het is en blijft de bedoeling om kerkdiensten weer te geven en niet de kerkgangers.
Er zijn 2 camera’s die gericht zijn op: het liturgisch centrum, de ingang en op het orgel.
Een paar minuten (3-5 ) voor aanvang van de dienst start de uitzending. Dan zal de PowerPoint presentatie in beeld worden gebracht.  Daarop staat informatie over de voorganger en organist. Bij het aflezen van de afkondigingen komt het liturgisch centrum in beeld.
Er wordt gebruik gemaakt van voorinstellingen zoals: Beeld op de preekstoel, beeld op predikantenbord, beeld op liturgisch centrum, beeld op orgel, beeld op liturgisch bloemschikking.
Met deze installatie willen we de kwaliteit van uitzendingen verbeteren en kerkgangers, die niet meer instaat zijn om in de kerk aanwezig te zijn, bij ‘onze’ kerk betrokken houden.
Maar we hopen elkaar vaak In de kerk tijdens kerkdiensten te ontmoeten.

Orde van dienst van ZONDAG: 20 juni 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:         dhr. R, Verhallen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Votum en groet
Lied 632: 1,2,3 (Zanggroep)
Wetslezing
Psalm 25: 2 (Tekstlezing en orgelspel)
Gebed
Schriftlezing: 2 Korintiërs 3:1-18
Psalm 133: 1,2,3 (Zanggroep)
Preek
Lied 976: 1,2,3 (Zanggroep)
Geloofsbelijdenis (Samenzang)
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Slotzang 416: 1,2 (Samenzang)
Zegen

Orde van dienst van ZONDAG: 6 juni 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Mevr. Henny Visscher
Ouderling:         Mevr. Nel Griffioen
Diakenen:          Dhr. Ruud Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
votum en groet
213:1,2,4 (Zanggroep)
Lezing van de wet
Luisteren: Heer ik kom tot U https://www.youtube.com/watch?v=gyQja2v_ATw
Gebed
Schriftlezing Psalm 130
Psalm 130: 1,2,3,4 (Zanggroep)
2 Korinthe 4: 13-18
Lied 827: 1-4 (Orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisterlied: Geprezen zij de Heer https://www.youtube.com/watch?v=QX2_xlZB3sY
Geloofsbelijdenis
815:1 (Zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Slotzang 146:1 (Zanggroep)
Zegen

Orde van dienst van ZONDAG: 23 mei 2021

Pinksterzondag
Vandaag, op de 50ste dag na Pasen, vieren wij het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest en het feest van de geboorte van de kerk. Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, hangt er vandaag een rood antependium over de tafel.

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. Henny Visscher
Ouderling:          Dhr. Robert Verhallen
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Onderstaand de orde van dienst op Pinksterzondag waarin Sten Sewnath wordt gedoopt.

Orde van dient 16 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 16 mei 2021 waarin het Heilig Avondmaal zal worden bediend.
Zondag Exaudi
Vandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi.
Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd.
Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ genoemd

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:            Dhr. A van Pelt
Ouderling:          Mevr. F. Wille
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven, Dhr. R. Stam, Dhr. S de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 95:1 (Orgelspel en tekstlezing)
Lezing van de wet
Luisteren naar Leid mij Heer, o machtig Heiland (https://www.youtube.com/watch?v=SkVT8O5E1rM)
Gebed
Schriftlezing Johannes 14: 1-31
Lied 663: 1,2 (Melodie 230 LvdK, orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisteren: De dag van onze vorst brak aan (https://www.youtube.com/watch?v=NQZxqqHWvMI)
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, luisteren wij naar psalm 65: 1,2
Viering van het Heilig Avondmaal
Luisteren naar psalm 103: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Dankgebed
680: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Zegen

Orde van dienst 13 mei 2021

MORGENDIENST  Van Hemelvaartsdag: 13 mei 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Panist:               Dhr. B Commijs
Zang:              Mevr Willy Nap
Ouderling:        Mevr. N Griffioen
Diaken:             Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/


In een wolk van fluitenkruid stijgt de witte roos, verbeeldend Jezus op naar de hemel, 12 gekleurde bloemen geven de leerlingen weer die in de windstreken worden heengezonden.

Pianospel
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 47:2,3 (Predikant leest tekst, pianist speelt daarna de melodie)
Smeekgebed
Willy Nap zingt: “Abba Vader”

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:4-12
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.

Willy Nap zingt “Overwinnaar grote koning” (LvdK 230)

1          Overwinnaar, grote Koning,
alle heem’len zijn te klein,
nu Gij weerkeert naar uw woning,
intocht houdt in uw domein.
Zou ik, Here, dan niet juichen,
zou ik, sterv’ling, mij niet buigen
nu Gij, hoogste Majesteit,
U verheft in heerlijkheid?

2          Zie ik U ten hemel varen,
held van God, gekroond weldra,
ingehaald door blijde scharen
eng’len, roepend: Gloria!,
zou ik, Heer, mij dan niet buigen,
zou ik niet van vreugde juichen,
nu het hemels feest begon,
nu mijn Koning overwon?
 
3          Overal, o Zon der zonnen,
straalt Gij in uw heerlijkheid
en voedt met uw licht de bronnen
van de lichten wijd en zijd.
Glansrijk zijt Gij opgestegen,
’t hemels welkom klinkt U tegen,
alle heil’gen roepen luid
’t hemelse hosanna uit.

4          Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken,
nu ik zo uw glorie zie?
Zou mij ooit de moed ontzinken,
nu ik uw victorie zie?
Koning, ik wil U vertrouwen,
nood noch dood kan mij benauwen,
slechts voor U, Heer hooggeloofd,
buig ik mij, buig ik het hoofd.

5          Doe uw Geest ook in mij werken,
schenk mij uw genade nu,
opdat eind’lijk ook de sterke
vijand in mij buigt voor U.
Hef uw scepter, Heer der heren,
overal moet Gij regeren,
geef uw heerlijk rijk ruim baan,
maak ook mij uw onderdaan.

6          Laat Gij mij nog langer hopen?
Doe wat ik van U begeer!
Zie, ik stel de poorten open
van mijn hart, treed binnen, Heer.
Kom, o kom, Gij Vorst der ere,
ook bij mij moet Gij inkeren,
onderwerp wat U nog tart
en wees koning in mijn hart!


Preek

Meditatief pianospel

Geloofsbelijdenis

Willy Nap zingt: Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch?

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Willy Nap zingt: “Al heeft hij ons verlaten” (663:1,2)

Zegen

Pianospel

Orde van Dienst 9 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 9 mei 2021
Zondag Rogate

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. H Visscher-Roersen
Ouderling:          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 66:1,7 (Tekstlezing en orgelspel)
Wetslezing
Psalm 133: 1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Lied 754: 1,2,3 (zanggroep)
Preek
Luisteren “Leid mij Heer, o machtig Heiland”
Geloofsbelijdenis
Gezang 476:1 (LvdK, zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Lied 632:1,2,3 (zanggroep)
Zegen