Orde voor de dienst op zondag 15 augustus 2021

Voorganger:       Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Organist:            Dhr. A. van Pelt
Ouderling:           Mevr. F. Wille
Diakenen:           Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Mededelingen

Zingen: psalm 139: 1, 2

Groet, bemoediging

Verootmoediging/ geboden

Zingen: lied 834: 1, 2

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 35: 1- 10

Meditatief orgelspel

Schriftlezing: Marcus 7: 31 – 37

Zingen: lied 677

Uitleg en prediking

Meditatief Orgelspel

Zingen: lied 608

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de gaven

Zingen: lied 422

Heenzending en zegen.

Orde van dienst van ZONDAG: 8 augustus 2021

Voorganger:             Ds. LJ. de Leeuw uit Scheveningen
Organist:                 Mevr. H. Visscher
Ouderling:               Mevr. F. Wille
Diakenen:                Mevr. M van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Votum en Groet
Intochtslied : Psalm 92 : 1, 2
Verootmoediging/ geboden
Lied: Psalm 86 : 4
Gebed bij de opening van het Woord
Apostellezing : I Petrus 2 : 13 – 17 (NBV)
Meditatief orgelspel
Lezing uit het evangelie: Mattheüs 22 : 15 – 22 (NBV)
Lied: Lied 708 : 15 NB obediëren = gehoorzamen
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Lied: Lied 994
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 1009 : 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst van ZONDAG: 1 augustus 2021

Voorganger:             Ds. J. de Goei
Organist:                 Dhr. Marten nap
Ouderling:               Mevr. N. Griffioen
Diakenen:                Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen:
Intochtslied: Psalm 149 : 1, 2 en 3.
Stil gebed:
Votum en Groet:  
Aanvangstekst:     Johannes 15 : 8.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen.
Verootmoediging:
Genadeverkondiging:     
Als dienaar van de Here Jezus Christus verkondig ik u: zo zegt de HERE: Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Lied 381 : 1.
Geboden: Romeinen 12 : 9 – 21.
Psalm 119 : 40 en 66.
Gebed:
Schriftlezing:          1 Korinte 13
Galaten 5 : 22 – 25.
Lied 838 : 1 en 4.
Prediking: Tekst:      Galaten 5 : 22.
Maar de vrucht van de Geest is liefde.
Meditatief orgelspel:
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader:
Collecte: (Uitgang en digitaal)
Lied 675.
Zegen:          
Gezongen: Amen.
Orgelspel:

Orde van dienst van ZONDAG: 25 juli 2021

Voorganger:      Mevr. dr. J.G. Mooy
Organist:           Dhr. A. van Blaaderen
Ouderling:         Mevr. F. Wille
Diakenen:          Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Votum en groet
Intochtslied: Psalm 24: 1 en 4
Verootmoediging/bemoediging
Zingen: Psalm 71: 1,4 en 8
Gebed voor de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Psalm 8 (NBG 1951).
Meditatief orgelspel
2e Schriftlezing: Matthéüs 21: 14-17 (NBG 1951)
Tekst prediking: Psalm 8: 2 “O Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde.”
Zingen: Psalm 8: 1,2 en 6
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen: Lied 825: 1 en 7
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 903: 1 en 6
Heenzending en zegen
Gezongen Amen.

Orde van dienst van ZONDAG: 18 juli 2021

Voorganger:      Ds. H.J. Prosman
Organist:           Dhr. M. Nap
Ouderling:         Mevr. N. Griffioen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
(Facebook opnames zijn vervallen na installatie van de nieuwe beeld -en geluidsinstallatie)

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 92:1,7
Votum en groet
Gezang 467:1,2,3,4 (LvdK)*
1
O eeuwge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
2
O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
3
O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
4
O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.


Lezen van het gebod
Psalm 19:3
Gebed
Schriftlezing 2 Korintiërs 2:1-13**
Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Ik heb me aangesteld als een dwaas, maar u hebt me ertoe gedwongen. U had me moeten aanbevelen. Want ik mag dan onbeduidend zijn, ik doe toch echt niet onder voor die geweldige apostelen. Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht. U bent in vergelijking met de andere gemeenten niets tekortgekomen, op één ding na: ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid.

Lied 280: 1,2,5,6
Preek
Lied 721:1,2,3
Geloofsbelijdenis (Gezongen 340b)
Dankgebed en voorbede
Slotzang 425:1
Zegen

Orde van dienst van ZONDAG: 11 juli 2021

Voorganger:      Ds. H.J. Prosman
Organist:           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:         dhr. N. Griffioen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
(Facebook opnames zijn vervallen na installatie van de nieuwe beeld -en geluidsinstallatie)

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 107:1
Votum en groet
Psalm 100:1,4
Lezing van de wet
Zingen: Evangelische Liedbundel 185: 1,2,3 (“Leer mij uw weg, o Heer”)
 1
  Leer mij Uw weg, o Heer,
  leer mij Uw weg.
  Schenk van Uw kracht mij meer,
  leer mij Uw weg.
  Houd mij in evenwicht,
  dat ‘k voor Uw aangezicht,
  wandel in ’t volle licht,
  leer mij Uw weg.
2
  Als vrees soms ’t hart benauwt,
  leer mij Uw weg.
  Als zorg mijn dank verflauwt,
  leer mij Uw weg.
  Help mij in vreugd en pijn,
  noodweer of zonneschijn
  steeds blij in U te zijn,
  leer mij Uw weg.
3
  Hoe ook mijn toestand wordt,
  leer mij Uw weg.
  ’t Leven zij lang of kort,
  leer mij Uw weg.
  Is dan mijn loop volbracht,
  vrees ik geen dood of macht,
  daar mijn ziel U verwacht,
  leer mij Uw weg.

Gebed

Schriftlezing 2 Korintiërs 9: 1-15
Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’ Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt. Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heeft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Lied 364: 1,2,3,4,5,6
Preek
Psalm 68:7,9
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, zingen lied 981: 1,3,4
Viering van het Heilig Avondmaal
Psalm 103:2
Dankgebed
Lied 758:1,3
Zegen

Dienst van Woord en gebed – 10 juli 2021

bij de uitvaart van
Pieter Jacob Kalshoven

weduwnaar van Adje Kalshoven-Zandbergen

* Noorden, 23 juni 1932
† Langeraar, 6 juli 2021

Hervormde Kerk Nieuwkoop
10 juli 2021 om 14.00 uur
Voorganger: ds. Anne Post
Organist: drs. Ad van Pelt

De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelbespeling bij ingeleide: Psalm 23 – De Heer is mijn herder
Welkom
De paaskaars wordt aangestoken
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader,
Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest
Allen: Amen

Veni Sancte Spiritu – kom Heilige Geest

Ondertussen worden kaarsen aangestoken aan de paaskaars

Gebed

Wanda spreekt namens de kinderen

Mozart – Lacrimosa
Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen.

Treurig die dag.
Wanneer uit de as zal opstaan
een schuldige te veroordelen man.
HEER, heb medelijden met hem
Milde heer Jezus,
gun hen de eeuwige rust.
Amen.

Het verhaal van de Prediker (Herziene Staten Vertaling)

Prediker 1
1De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. 2Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. 3Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? 4De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. 5De zon gaat op, de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij opging. 6De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind, en al draaiend keert de wind weer terug. 7Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen.

Prediker 3
1Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. 2Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken; 3een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen; 4een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om ​rouw​ te bedrijven en een tijd om te huppelen; 5een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen; 6een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen; 7een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; 8een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van ​oorlog en een tijd van ​vrede. 9Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? 10Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien.  11Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. 12Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, 13ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Remco Hakkert – Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Overdenking

Prediker 12
1Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je nog jong bent. Want straks komen de slechte dagen. Dan komt de tijd dat je geen plezier meer in het leven hebt. 2Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt het donker. Dan verdwijnt het licht van de zon, van de maan en de sterren. Dan blijft het bewolkt, ook als de regen ophoudt.3Straks ben je oud. Je handen gaan trillen en je benen gaan krom staan. Je tanden vallen uit je mond. Je ogen zien niets meer. 4Je oren horen niet meer wat er buiten gebeurt. Je stem is bijna niet meer te horen. Je hoort het geluid van de vogels niet meer. 5Je durft geen heuvel meer op te klimmen. Je vindt het gevaarlijk op de ​weg. Je haren zijn grijs geworden en je komt nog maar met moeite vooruit. Je verlangt nergens meer naar. En ten slotte ga je dood. Dan wordt er om je gehuild in de straten.6Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt je leven afgebroken. Zoals een zilveren ​ketting​ breekt, of een gouden ​lamp. Zoals een waterkruik in stukken valt, of het touw breekt waaraan een emmer hangt. Zo wordt je leven afgebroken. 7Dan gaat je lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent. Dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft.’

Lied 218: 1, 2 en 3 – Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt

Map leest Psalmgebed Piet van Midden, bij psalm 90
God, kijk ik terug
zover ik kan:
u bent er altijd.
Mensen niet.
Als ze tachtig worden
is het al veel.
En wie denkt nog aan ze
als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.

Moeilijk is dat:
jong wezen,
oud worden,
dood gaan.
En als je ziet
wat er soms
met mensen gebeurt:
geen leven is het.

Daarom bid ik:
geef ook geluk,
plezier.
Maak het zo
dat mensen zeggen:
je kunt wel zien
dat God er is.

En gaat u verder
met wat wij laten liggen. 

Lied 218: 4 en 5
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader (gezamenlijk)
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid
in der eeuwigheid. Amen.

Lied ‘Wat de toekomst brengen moge’
Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister als ik in de hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Zegen
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u ​genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u ​vrede!
Amen

Orgelbespeling bij uitgeleide: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orde van dienst van ZONDAG: 4 juli 2021

Voorganger:      Ds. H. Mast, Ter Heijde
Organist:           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:         dhr. R. Verhallen
Diakenen:          Dhr. J. Kalshoven
De diensten zijn te volgen via kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950  ( tot 1 augustus)
En via kerkdienst-gemist 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: 84: 1. (Hoe lieflijk, hoe goed) 
Stil gebed, votum en groet
NLB 837:1,4. (Iedereen zoekt U, jong of oud) 
Gebed van verootmoediging
Aansporing tot christelijk leven: Romeinen 6: 19-23
Psalm 19:3 (Volmaakt is ’s Heren wet)
Gebed om de Heilige Geest
Profetenlezing: Jeremia 6,
Evangelielezing: Mattheüs 11:25-30
(Oude) Liedboek Gez. 366: 4. (Gij zegt: wordt vrij …)

4 Gij zegt: wordt vrij
en komt tot Mij,
mijn juk is licht te dragen!
Maar ik ga uw woord voorbij
en ik pluk de dagen.

Prediking
NLB 146a: 2 ( Hoe goed is ’t hun die bouwen)
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Psalm 62:1. (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Heenzending, zegen en amen
Orgelspel

Orde van dienst van ZONDAG: 27 juni 2021

In deze dienst nemen we afscheid van ouderling Evert de Jong en diaken Ruud Stam Mevr.
Margreet M.J.H. van Koert – Hoogervorst zal in het ambt van diaken worden bevestigd.

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:         dhr. R, Verhallen
Diakenen:          Dhr. R.Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Orgelspel
Welkom en mededelingen.
Psalm 84:1
Votum en groet
Zingen: Psalm 84:2
Lezing van de wet
Zingen: “Genade zo oneindig groot” (1 t/m4)*
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Gebed
Afscheid broeder Evert de Jong en broeder Ruud Stam
Lezing van het bevestigingsformulier
Gebed
Zingen: 680: 1,5

Bevestiging en zegen

Schriftlezing: 2 Korintiërs 6:1-10
Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn.
God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld, we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

Zingen: 766:3
Preek
Zingen 710:1,2
Geloofsbelijdenis
Zingen 150:1
Dankgebed en voorbede
Slotzang: 413:1
Zegen