Zondag 17 januari

In deze dienst worden in het ambt bevestigd: 
Dhr. Vincent van Koert als ouderling-kerkrentmeester.
Dhr. Steven de Feij als diaken.
Herbevestigd wordt Dhr. Freek de Bas als ouderling-kerkrentmeester.

Orde van Dienst

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 413:1,2,3

Lezing van het gebod

Orgelspel Mendelssohn 6e sonate (Gebed des Heeren)

Gebed

Orgelspel 912: 1,2,6

Onderwijzing over het ambt

Bevestigingsvragen

Orgelspel: lied 680: 1,4,5

Zegening van de nieuwe ambtsdragers

Schriftlezing: Ezechiël 34:1-15

Orgelspel 23b: 1,2

Preek

Luisteren naar “Groot is uw trouw, o Heer”

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

415:1,2,3


Zegen

Livestream 26 april

Als de techniek meezit, is de dienst van vandaag te volgen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100011339673301

De orde van dienst:

Orde van dienst voor zondag 26 april 2020

Welkom en mededelingen

678: 1,2

Votum en groet

678: 3,4, 9

Gebed

Zingen: 23b: 1,2

Schriftlezing Johannes 10: 12-16

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

23b: 3,4,5

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

642: 1,2,4

Dankgebed, voorbede, Onze Vader

89:1,6

Zegen