Zondag 1 november 2020 Zendingsdienst

Votum en Groet
Meditatief orgelspel over een lied/ psalm:
Zingen: Psalm 1: 1
Geboden: 1 Petrus 2: 1-10
Zingen: Psalm 1: 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Efeze 3: 14- 21
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de kracht in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe in de kerk en in Jezus Christus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Meditatief orgelspel
Lied: Don’t build your house on a sandy land (931)
Uitleg en prediking: Efeze 3: 17b
Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis
Lied: Liedboek 2013 705 vers 3
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Liedboek 2013 175 vers 4 wij hebben een sterke stad
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Zondag 27 september

In het kerkblad stond niet vermeld dat we zondag het Heilig Avondmaal vieren. Bij deze alvast de orde van dienst:

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: 517:3
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 18:25-32
Zingen: 25:2
Preek
Orgelspel
Lezen van het avondmaalsformulier
Orgelspel
Viering van het Heilig Avondmaal
Dankgebed en voorbede
Slotzang: 103c:1
Zegen

Kerkdiensten Actueel

25 oktober 2020
9.30 ds. J. Jongejan, Katwijk

1 november 2020
9.30 ds. M. van der Poel, Utrecht.
Najaarszendingsdienst

04 november
19.30 ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
Dankdag voor gewas en arbeid

8 november 2020
9.30 dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk

15 november 2020
9.30 uur ds. mevr. G. Van’t Kruis, Nieuwveen. Heilig Avondmaal


Livestream 26 april

Als de techniek meezit, is de dienst van vandaag te volgen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100011339673301

De orde van dienst:

Orde van dienst voor zondag 26 april 2020

Welkom en mededelingen

678: 1,2

Votum en groet

678: 3,4, 9

Gebed

Zingen: 23b: 1,2

Schriftlezing Johannes 10: 12-16

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

23b: 3,4,5

Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

642: 1,2,4

Dankgebed, voorbede, Onze Vader

89:1,6

Zegen