Orde van dienst 19 juni 2022

Orde van dienst zondag 19 juni 2022
Voorganger:               dhr. L. Solleveld
Organist:                     Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                  Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                       Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 150 vers 1 (berijming 1773)

Looft God, looft Zijn naam alom;

Looft Hem in Zijn heiligdom;

Looft des HEEREN grote macht,

In den hemel Zijner kracht;

Looft Hem, om Zijn mogendheden,

Looft Hem, naar zo menig blijk

Van Zijn heerlijk koninkrijk,

Voor Zijn troon en hier beneden.

Stil gebed

Votum

Psalm 33 vers 2 en 8 (Liedboek 1973)

Zingt al wie leeft van Gods genade,

want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,

op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde / overal op aarde,

alles spreekt van Hem.

Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven

schiep Hij door zijn stem.

Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heilge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,

uw barmhartigheid.

God,op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

Geboden

Lied 243 vers 1, 2 en 7 (Liedboek 1973)

Toen eenmaal God terneder kwam,

kwam Hij in toorn en gloed,

half duisternis, half witte vlam,

de wolken voor zijn voet.

Maar liefelijk en zacht gezind

komt Hij de tweede keer.

Zo teder als de morgenwind

daalt nu zijn duif terneer.

Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,

kom in het oor, o Geest,

en red, Heer, door uw overmacht

wie U bemint of vreest.

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst, zij komen naar voren om de lamp mee te nemen

Schriftlezing: Handelingen 2: 37-47

37Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38Petrus antwoordde: ‘Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit deze verdorven generatie!’ 41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. 43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Lied 249 vers 1 en 3 (Liedboek 1973)

Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge

en heel het huis vervult

waar knieën zijn gebogen,

die doordringt in het hart,

in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.

Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,

dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.

Dus zegt en zingt het voort,

geeft uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

Uitleg en prediking n.a.v. Handelingen 2 vers 42

Meditatief orgelspel

Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet

Psalm 56 vers 3 (Liedboek 1973)

Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld

en al de tranen, in mijn oog geweld,

bijeengegaard en in uw boek geteld:

alles ligt voor U open.

Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen!

Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.

Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen;

De Here is mijn held!

Geloofsbelijdenis staande en gelezen

Collecte

Dankgebed en voorbede

Psalm 147 vers 10 (berijming 1773)

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten,

Deed Isrel op Zijn woorden letten;

Hij leerde z’ in Zijn wegen wand’len,

Zo wou Hij met geen volken hand’len;

Die moesten Zijn getuigenissen

En Zijn verbondsgeheimen missen.

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;

Laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Heenzending en zegenbede

Gezongen Amen

Orde van dienst 5 juni 2022

Orde van dienst zondag 5 juni 2022    
Voorganger:  ds. A. Sterrenburg
Organist:     Dhr. Jan-Willem Hueting
Ouderling:     Dhr. Robert Verhallen
Diaken:          Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 672: 1 en 7 Kom, laat ons deze dag 

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed van verootmoediging en om ontferming

Lied 117a Gij volken loof uw God en Heer

Gebed bij de opening van het Woord

Contact met de kinderen

Kinderen gaan naar nevendienst, zij komen naar voren om de lamp mee te nemen

Lied 680: 1, 3 en 4  Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

Schriftlezing: Ruth 2: 1-12 en 17-20

1Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig en invloedrijk man, die Boaz heette. 2Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: ‘Ik wil graag naar het land gaan om aren te lezen bij iemand die mij goedgezind is.’ Naomi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn dochter.’ 3Ze ging dus naar het land om aren te lezen, achter de maaiers aan. Bij toeval kwam ze op de akker van Boaz, het familielid van Elimelech. 4Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit Betlehem. ‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de maaiers. ‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 5Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 6De man antwoordde: ‘Dat is de Moabitische vrouw die met Naomi mee teruggekomen is. 7Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’ 8Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. 9Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen.’ 10Ze knielde, boog diep voorover en zei: ‘Waarom bent u zo vriendelijk voor mij? U behandelt mij goed, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben.’ 11Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. 12Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’

17Zij werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een efa gerst.18Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had, en toen Ruth haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, 19riep ze uit: ‘Waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb je gewerkt? Gezegend de man die jou zo goed heeft behandeld!’ Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boaz heette. 20Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: ‘Moge de HEER hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden.’ En ze vervolgde: ‘Hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden.’

Lied 91a: 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-6 en 12-18

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.

12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

17“Aan het einde der tijden, zegt God,

zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,

jongeren zullen visioenen zien

 en oude mensen dromen dromen.

18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen

zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,

zodat ze zullen profeteren.

Schriftuitleg en verkondiging

Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet

Meditatief orgelspel

Lied 683  ‘t Is feest vandaag, ‘t is Pinksterfeest

Geloofsbelijdenis:

De Tien Woorden als Geloofsbelijdenis (Dienstboek, een proeve, p.844)

Lied 675: 1 Geest van hierboven

Dankgebed en voorbede – stil gebed ‘Onze Vader’

Collecte

Slotlied: Lied 686 De Geest des Heren heeft

Heenzending en zegen

Gezongen Amen