Orde van dienst 2e Advent 4 december    

Voorganger:                      ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Organist:                             Dhr. Ari van Blaaderen
Ouderling:                          Mevr. Frouwien Wille                   
Diaken:                               Mevr. Margreet v. Koert             

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 25: 1
Stil gebed, Groet, bemoediging, drempelgebed
Verootmoedigingsgebed
Zingen gezang 834: 1
Verkondiging van Gods genade
Zingen gezang 834: 2
Onderwijs
Zingen gezang 834: 3
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen naar de kindernevendienst – (Project ??)
Evangelielezing: Lucas 1: 5 – 25
Aankondiging van de geboorte van Johannes
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.8Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. 17Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.
Zingen: gezang 464: 1, 2
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel / kinderen terug uit de nevendienst
Zingen: gezang 464: 7, 8
Gezongen geloofsbelijdenis: gezang 340B
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor  de gaven
Zingen: gezang 442
Heenzending en zegen.

Orde van doopdienst op 1e advent 27 november 2022    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen             
Bloemschikking

De bol
binnen de bladeren
verwijst naar de verwachting
van Elisabeth en Zacharias
Zij leefden in deze tijd in afzondering.
De Stenen
verwijzen naar het zwijgen van Zacharias
Zij wachten een nieuwe toekomst
die hen is aangezegd:
de geboorte van het kind.
Dit heeft betrekking op de mensentijd
( chronos: de tijd van de klok)
De kaars
verwijst naar Gods licht
en Gods tijd ( kairos)
Het gaat er in de Adventstijd om,
om jezelf te openen
voor de verwachting,
het nieuwe begin.

Aansteken eerste Adventskaars
                Zie je deze kaarsjes?
                een ervan mag aan,
                elke week een kaarsje meer
                het Kerstfeest komt er aan.

Intochtslied:      Psalm 25: 2
Votum en groet
zingen: Lied 513: 1,2,3,4
Lezen van Gods geboden
Lied 482:1
Gebed
Kinderen worden binnengebracht
Onderwijs over de doop en doopgebed
Beantwoorden doopvragen
Zingen 778: 1 t/m 5
Moment met de kinderen
Kinderlied ‘Laat de kindren tot mij komen’

Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Bediening van de Heilige Doop
1e schriftlezing Ruth 4:13-17
Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

Zingen: lied 157a:1,2
Evangelielezing Matteüs 1: 1-6
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.

Zingen: lied 157a: 3,4
Preek
Zingen: lied 441:1,5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang lied 466: 3,7
Zegen

2022-11-20 OVD Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Organist: dhr. Sebastiaan Wijland Met zanggroep V6
Ouderling: Mevr. N. Griffioen
Diaken: Dhr. S. de Feij
Bijzondere collecten: Kinderhospice Binnenveld en Pastoraat & Eredienst
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
Introïtus: psalm 130:1,2
Bemoediging en groet
Psalm 130:3,4
Smeekgebed, afgewisseld met 367b.
Zingen: Lied 727: 1, 2, 4, 10

Herdenking van de overledenen (allen gaan staan).

Jantje Selles-Jongman, overleden op 1 december 2021, 92 jaar
Hiltrud Luise Grofsmit-Langanki, overleden op 6 januari 2022, 87 jaar
Pieternella Stam – van der Gugten, overleden op 19 januari 2022, 84 jaar
Dhr. Simon van der Helm, overleden op 19 februari 2022, 76 jaar
Petrus Johannes Franciscus Kemper overleden op 26 februari 2022, 75 jaar
Lijda de Geus – van der Lek, overleden op 23 mei 2022, 80 jaar

Lied 199

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Maria van der Laan – van de Werken, overleden op 9 juli 2022, 85 jaar
Arend van Woerden, overleden op 1 augustus 2022, 81 jaar
Sonja Grossouw – Maan Voogd Bergwerf, overleden, 89 jaar
Zegerina van Leeuwen – Erkelens, overleden op 3 november 2022, 94 jaar
Cornelis Theodorus Groen in ’t Wout, overleden op 9 december 2021, 85 jaar
Jan Broekhof, overleden 31 januari 2022, 75 jaar

Koor
Zie met ontferming naar onze aarde
houd in uw hoede wie haar bewonen
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen

Allen:
Laat de zon van uw aangezicht …

Gebed|
Schriftlezing: Psalm 27
271 Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
8Mijn hart zegt U na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.


V6 zingt: Wacht op de Heer & Wees stil en weet ik ben uw God
Preek
Lied 886 (V6 en samenzang)
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
V6 zingt: ‘k Ben een schip in de storm
Lied 416: 1 allen, 2 en 3 V6, 4 allen
Zegen

Orde van dienst 13 november 2022  Heilig Avondmaal

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Marten Nap
Ouderling:                          Dhr. R.W. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 146a:1
Votum en groet
Zingen: Psalm 146a:2
Lezen van de geboden
Zingen: Lied 330 (Joh. de Heer) Leer mij Uw weg, o Heer, 1 t/m 4
1 Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor Uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
leer mij Uw weg.

2. Als vrees soms ’t hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.

3. Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
’t Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

4. Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.
Gebed
Schriftlezing Lucas 15: 11-32
11Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32We kunnen toch alleen maar feestvieren en blij zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.”’

Zingen: Psalm 73:8,9
Preek
Zingen: Psalm 107: 1,2
Lezen van het avondmaalsformulier
Gebed
Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht zingen we:
Zingen: Lied 451: 1 t/m 5
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 103a:1
Dankgebed en voorbeden
Slotzang 754:3
Zegen
Gezongen Amen

Orde van najaarszendings-dienst 6 november 2022

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied Psalm 87: 1,2
Votum en groet
Zingen: Psalm 87: 3,4
Smeekgebed
Zingen: Gloria: 413:1,2,3
Moment met de kinderen
Gebed

2 Koningen 5: 1-15 (gelezen door Annemarie Rietveld)
De genezing van Naäman
51Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’
Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.’ 9Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. 10 Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ 

Zingen: lied 350: 1,3,4,6,7

Lucas 19: 1-10 (gelezen door ds. H.J. Prosman)

191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Preek

Zingen: “Kroon hem met gouden kroon”

Geloofsbelijdenis

Zingen: LvdK Gez. 476:5

5           Levensvorst, U loven de geslachten,
             en tot uw verborgen tijd
             blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
             t einde van haar bange strijd.
             Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven,
             uit die hoge heilsverwachting leven,
             tot zij op de jongste dag,
             met U triumferen mag.

Bijdrage ZWO-cie (gelezen door Gerlof Verdel)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (Voorbeden afgewisseld met 367e – Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons) mmv Gerlof Verdel

Collecte

Zingen: Lied 406: 1 en 2 (ELB) Eens zal op de grote morgen
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Zegen

Orde van dienst 2 november 2022 Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet v. Koert                             

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 5,6
Gebed
Schriftlezing: Psalm 68: 1-21
68 1Voor de koorleider. Van David, een psalm, een lied.
2 God staat op,
zijn vijanden stuiven uiteen,
zijn haters vluchten als Hij verschijnt.
3 U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft.
Zoals was smelt bij het vuur,
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.
4 Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij juichen als God verschijnt,
uitgelaten van vreugde.
5 Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt.
HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt:
6 vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.
7God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.
8 God, toen U optrok aan het hoofd van uw volk,
toen U voortschreed door de woestijn, sela
9 beefde de aarde,
en water stortte uit de hemel
toen God verscheen, de God van de Sinai,
toen God verscheen, de God van Israël.
10U liet een milde regen neerdalen, God,
en schonk uw uitgeput land nieuwe kracht.
11Uw kleine kudde ging er wonen,
in uw goedheid, God, gaf U het aan de zwakken.
12De HEER sprak een bevel uit,
een menigte vrouwen zei het voort:
13‘Koningen vluchten, hun legers vluchten,
thuis verdelen de vrouwen de buit
14en jullie slapen bij de schaapskooi!’
De vleugels van de duif waren met zilver bedekt,
haar slagpennen met geelgroen goud:
15de Ontzagwekkende dreef koningen uiteen,
sneeuw viel neer op de Salmon.
16Machtige berg, berg van Basan,
veeltoppige berg, berg van Basan,
17waarom afgunstig, veeltoppig gebergte,
op de berg die God als zetel koos?
De HEER woont daar voor eeuwig.
18Met machtige wagens, tweemaal tienduizend,
met duizenden en duizenden,
trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom.
19 U voerde gevangenen mee,
eiste gaven van opstandige mensen,
en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.
20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons. sela
21Onze God is een reddende God,
bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

Zingen: Psalm 68:3,7
Preek
Zingen: Psalm 150a: 1,2,3,4
Dankgebed en Onze Vader
Collecte
Zingen: lied 678: 2,9
Zegen