Orde van dienst 24 september 2023

Orde van dienst zondag 24 september 2023
Voorganger:               ds. H.J. Prosman
Organist:                     dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                  mevr. Nel Griffioen
Diaken:                       dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Psalm 130: 1 en 2

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de HEER

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Voorganger: Genade zij en vrede. Van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.

Allen: Amen

Psalm 130: 3 en 4

Smeekgebed met Lied 367b

Gloria Lied 413: 1

Moment met de kinderen

Gebed voor de opening van de schriften

Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich openstelt,

Ervaart misschien een beetje licht,

Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

Schriftlezing: Mattheüs 20: 1-16

1Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand heeft ons ingehuurd,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij antwoordde een van hen: “Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?” 16Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Lied 991: 1, 4, 7 en 8

Preek

Lied 726: 1, 2, 3 en 4

Apostolische geloofsbelijdenis (Lied 340b)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte

Slotzang: Psalm 111: 1

Zegen (met gezongen Amen)

Orde van dienst 10 september 2023

Voorganger:                      mevr. dr. J.G Mooi, Hoogmade                                
Organist:                            Mevr. Henny Visscher
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 149: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 149: 3
Verootmoediging en bemoediging
Zingen: Lied 837: 2 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
                [kinderen naar nevendienst]

1e Schriftlezing: Genesis 3: 8 -10 (NBG 1951)
Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Zingen : Lied 513: 1,2 en 3

2e Schriftlezing, 1e deel: Leviticus 23: 26 – 32 (NBG 1951)
En de Here sprak tot Mozes: Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here , uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Generlei arbeid zult gij verrichten: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren.

                             2e deel: Matthéüs 5: 17-18 (NBG 1951)
Jezus en de wet
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Tekst prediking: Gen. 3: 9b “Waar zijt gij?”

Zingen: Psalm 119:  49 en 65
Uitleg en prediking
                [ kinderen komen terug in de kerk]
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 33: 5 en 8
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied: Lied 802: 1,3,5 en 6. Maar: op de melodie van het Israëlische volkslied (dat is trouwens ook de melodie, die men kent) Dus NIET: de melodie uit het Liedboek
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 3 september 2023      

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied  Psalm 113:1
Votum en groet
Zingen 215:1,2,7
Lezen van het gebod
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen: ‘Jezus die mijn ziel bemint’ (Joh. de Heer 180:1,2,3 )
Moment met de kinderen
Gebed
Kinderlied: 923: 1,2,3
Matteüs 17: 14-20
Gebrek aan geloof
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me.’ Daarop sprak Jezus de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze Hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’

Gezang 55: 1,2,3,4 (LvdK)

1 Jezus! dien mijn ziel bemint,
’s Levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
Leg mij aan Uw boezem neêr.
Als de golven woedend slaan
Tegen rotsen op en neêr!
Laat mij aan Uw zij dan staan
Tot de storm voorbij is, Heer!

2 And’re toevlucht ken ik geen;
Hulp’loos kom ik tot U vliên;
Laat, o laat mij niet alleen,
Wil mij steeds Uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
Zend mij Uw verlossing neêr;
Ben ik zwak en neêrgebukt,
Schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

3 Gij, o Heiland, zijt mijn kracht,
Gij mijn hoog vertrek, o Heer!
Gij sterkt zwakken door Uw macht,
Gij geeft blinden de oogen weêr.
Heilig, driemaal heilig, Gij!
Zie ontfermend op mij neêr;
Niets dan zwakheid vindt G’ in mij;
Schenk mij Uw genade, o Heer!

Preek
Lied 978:1,2,3,4
Geloofsbelijdenis (Gelezen)
Psalm 146:1
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Lied 754:1,3
Zegen