Orde van dienst 1 november 2023 Dankdag voor gewas en arbeid    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied  psalm 65:1,6
Votum en groet
Lied 713:1,2,5
Gebed
Schriftlezing: Prediker 11:1-12:1
Gedenk je schepper in je jeugd
1 Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. 2 Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal. 3 Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. 4 Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. 5  Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. 6 Zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. 7 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! 8 Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. 9 Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 10 Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
12 1 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.


Lied 978:1,2,3,4
Preek
Lied 176:1,5,6
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Lied 244: 1,2,3,4
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 29 oktober    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 84:1
Votum en groet
Psalm 84:2,3
Lezen van het gebod
119:1,12
Moment met de kinderen
Zingen: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad

Gebed
Schriftlezing: Matteüs 12: 43-45
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden, op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.


Gezang 435:1,4,5 (LvdK)
Preek
657:1,3
Geloofsbelijdenis
723:1,2
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 898:1,3 (Traditionele melodie)
Zegen

Orde van dienst 22 oktober 2023    

Voorganger:                      ds. A.A. Geudeke
Organist:                            Dhr. JAN Willem Hueting
Ouderling:                          Dhr. R Verhallen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Psalm 27 is als een rode draad door de orde van dienst heen geweven.

Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: NLB 287: 1 en 5 Rond het licht dat leven doet
Stil gebed
Bemoediging en groet uit psalm 27: 1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Woorden bij het begin
Inleiding op gebed om ontferming uit psalm 27: 2 – 3
Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Gebed om ontferming
We zingen NLB psalm 27: 3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
Woord van vertrouwen uit psalm 27: 4 – 6
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

We zingen NLB: 653: 4 Gij zijt het licht van God gegeven

Gebed bij de opening van het Woord uit psalm 27: 7 – 13
Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

We zingen: NLB 653: 1 U kennen, uit en tot U leven

Moment voor jong en ouder
Een luisterlied:
https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/give-me-oil-in-my-lamp

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

We lezen een gelijkenis: Matteus 25: 1-13[1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. [4] De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” [7] De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. [8] De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” [9] De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. [11] Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” [12] Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

We zingen NLB 751: 1 en 4 De Heer verschijnt te middernacht

Ter overweging

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis

beantwoord met het zingen van NLB 793: 1 en 2 Bron van liefde, licht en leven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied NLB: psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Heenzending uit psalm 27: 14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Zegen

Gezongen Amen

Orde van dienst 15 oktober 2023

Voorganger:                      ds. A. Prosman, Amersfoort
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

zingen: lied 655 : 1, 3 en 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

stil gebed

votum en groet

zingen: psalm 77 : 1 en 6

wet des Heren/verootmoediging

zingen: lied 859 : 2  en 4 ( Doorgang hebben wij U ontzegd)

gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament: Daniël 5

Het feestmaal van Belsassar

[1]Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. [2]Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië: ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.’ Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan, zijn gezicht werd nog bleker, en ook zijn machthebbers waren onthutst.Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen, het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. [11] Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnessar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers – uw vader, majesteit! [12] Deze Daniël, die door de koning Beltesassar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid, en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniël, hij zal u vertellen wat er staat.’
[13] Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. De koning zei tegen hem: ‘Dus u bent Daniël, een van de Judese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd? [14] Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. [15] De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. [16] Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.’
[17] Daniël antwoordde de koning: ‘U mag uw kostbare geschenken houden, of ze aan een ander geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. [18] Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen,[18] Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen, [19] en vanwege zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. [20] Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. [21] Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat Hij alleen bepaalt aan wie Hij het verleent. [22] En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. [23] U hebt uzelf boven de Heer van de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. [24] Daarom heeft Hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. [25] Dit is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel en parsien. [26] En dit is wat die woorden betekenen: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; [27] tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; [28] perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’ [29] Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. [30] Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood.

zingen: psalm 102 : 11 en 13

lezing van de tekst: Daniël 5 : 16a
Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren.

uitleg en verkondiging van het Woord. Thema: een spaak in het wiel

zingen: psalm 2 : 1 en 4

dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

geloofsbelijdenis

zingen: lied 864 : 1, 4 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen)

zegen met gezongen Amen

psalmen en liederen: liedboek 2013

Bijbelvertaling: NBV21

Orde van dienst Oecumenische viering op zondag 8 oktober 2023 om 10:00

Voorgangers:                       ds. H.J. Prosman
                                             ds. Gonja van ’t Kruis
                                             pastor H. van de Reep
Organist:                               Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale medewerking     zanggroep Spirit onder leiding van Sjaak Warnaar
Ouderling:                            Dhr. R. Verhallen
Diaken:                                 Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen (met bloemengroet)
Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (Lied 280)
Votum en groet (Henk-Jan Prosman)
Woord van welkom
Kyrie: ‘Wees hier aanwezig’ (Lied 295) (Spirit & samenzang)
Gloria: ‘Praise my soul the King of Heaven’ (Spirit)
Gebed van de Zondag (Heleen van de Reep)
Moment met de kinderen
Lezing Psalm 80 (Wanda den Besten)
Voor de koorleider. Op de wijs van De Lelies. Een getuigenis. Van Asaf, Een psalm

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft U vertoornd op uw biddende volk?
U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
Waarom hebt U zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.
God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat U zelf hebt grootgebracht.
Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.
Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat U hebt grootgebracht.
Dan zullen wij niet van U wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Overweging (Henk-Jan Prosman)
Psalm 80: 1,2,4,7
Spirit zingt: ‘Vuur van de Enige’
Lezing Filippenzen 2,14-18 (Martien van Dam)
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Overweging (Gonja van ’t Kruis)
Zingen: ‘Ik ben de wijnstok’ (Lied 656)
Gezongen geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed – voorbeden door vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen. Met responsie 367e: ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’
Stilte
Onze Vader (Spirit)
Spirit zingt: ‘Pilgrim Song’
Collecte
Slotlied: ‘Samen in de Naam van de Jezus’ (Evangelische Liedbundel 218)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Zegen (Henk-Jan Prosman)