Orde van dienst Oecumenische viering op zondag 8 oktober 2023 om 10:00

Voorgangers:                       ds. H.J. Prosman
                                             ds. Gonja van ’t Kruis
                                             pastor H. van de Reep
Organist:                               Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale medewerking     zanggroep Spirit onder leiding van Sjaak Warnaar
Ouderling:                            Dhr. R. Verhallen
Diaken:                                 Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen (met bloemengroet)
Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (Lied 280)
Votum en groet (Henk-Jan Prosman)
Woord van welkom
Kyrie: ‘Wees hier aanwezig’ (Lied 295) (Spirit & samenzang)
Gloria: ‘Praise my soul the King of Heaven’ (Spirit)
Gebed van de Zondag (Heleen van de Reep)
Moment met de kinderen
Lezing Psalm 80 (Wanda den Besten)
Voor de koorleider. Op de wijs van De Lelies. Een getuigenis. Van Asaf, Een psalm

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft U vertoornd op uw biddende volk?
U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
Waarom hebt U zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.
God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat U zelf hebt grootgebracht.
Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.
Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat U hebt grootgebracht.
Dan zullen wij niet van U wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Overweging (Henk-Jan Prosman)
Psalm 80: 1,2,4,7
Spirit zingt: ‘Vuur van de Enige’
Lezing Filippenzen 2,14-18 (Martien van Dam)
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Overweging (Gonja van ’t Kruis)
Zingen: ‘Ik ben de wijnstok’ (Lied 656)
Gezongen geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed – voorbeden door vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen. Met responsie 367e: ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’
Stilte
Onze Vader (Spirit)
Spirit zingt: ‘Pilgrim Song’
Collecte
Slotlied: ‘Samen in de Naam van de Jezus’ (Evangelische Liedbundel 218)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Zegen (Henk-Jan Prosman)