Orde van dienst 4 april 2021 Paaszondag

Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling: Mevr N. Griffioen
Diaken Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Lied 637: 1,2,3,4 (mogelijk 4 voorzangers, anders orgelspel en tekstlezing)

Gebod

Luisteren: lied 624: 1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU

Gebed

Schriftlezing Hosea 6: 1-3

Luisteren 769 “Eens als de bazuinen klinken”

Schriftlezing: Johannes 20:1-18

Lied 622: 1,2,3,4 (Orgelspel en tekstlezing)

Preek

Geloofsbelijdenis

Gezang 222: 1,2,3 (LvdK) (Orgelspel en tekstlezing)

ZWO:
Beste gemeente,
De afgelopen weken hebben wij vanuit de ZWO elke week aandacht besteed aan het project ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. Met dit project ondersteunen wij de hulp die via Kerk in Actie aan Syrische vluchtelingen in Libanon gegeven wordt. Deze hulp bestaat uit noodhulp zoals voedselpakketten, maar ook uit structurele hulp, zoals begeleiding bij het vinden van een juiste opleiding, stage of baan.
Ook ondersteunen wij het werk van Ds Wilbert van Saane die samen met zijn familie in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, woont. Hij is predikant en geeft onderwijs in theologie aan de universiteit in Beiroet. Tijdens de veertigdagentijd hebben wij elke week een bericht van Wilbert over het leven in Libanon voorgelezen.

Dit jaar was het thema van de veertigdagentijd ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid. Het thema van deze Paaszondag is: “Ik ben er voor jou” naar aanleiding van 1 Johannes 4:21 “Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.”

Dominee van Saane schrijft het volgende:
“Al-Masih kam! ‘Christus is opgestaan!’ Zo begroeten christenen in het Midden-Oosten elkaar in de Paastijd. Het antwoord is dan: Hakan kam! ‘Hij is waarlijk opgestaan!’ Er steekt hoop in die uitwisseling van woorden. Probeer het maar eens tegen elkaar te zeggen in het Arabisch of het Nederlands.
Hoop kunnen we alleen maar samen levend houden, niet alleen met woorden en gebeden, maar ook met praktische ondersteuning. We danken u hartelijk voor uw steun in gebed en actie voor de kerken van het Midden-Oosten. Het helpt hen om in deze moeilijke tijd vol te houden, en om er te zijn voor mensen in nood, zoals de vele vluchtelingen in de regio.
We zijn dankbaar voor de bijzondere betrokkenheid vanuit Nieuwkoop en we wensen u een gezegend Paasfeest. Al Masih kam!”

Uw spaardoosje kunt u achterlaten in het voorportaal, op de tafel naast de collectebussen. U kunt dit bedrag ook giraal overmaken, als u dat liever wilt. Het rekeningnummer staat vermeld in het Kerkblad.

Psalm 21: 3,7 (Orgelspel en tekstlezing)

“U zij de glorie (mogelijk 4 voorzangers, anders orgelspel en tekstlezing )

Zegen

Dienst op goede vrijdag 19:00

Voorganger: Ds. Henk-Jan Prosman
Organist:   Ad van Pelt

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Inleiding

Lied 562: 1 (Orgelspel en tekstlezing)

Gebed

1e lezing Johannes 18: 1-11 (Evert de Jong)

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf.
Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’

Lied 571: 1,2 (Orgelspel en tekstlezing)

2e lezing Johannes 18: 12-32 (Evert de Jong)

De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’ Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan warmen.
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’ Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester.
Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Maar een van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’ Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.

Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan beschuldigt u deze man?’ Ze antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ Pilatus zei: ‘Neem hem dan mee, en veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen: ‘Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.’
Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij sterven zou.

571: 3,4,5 (Orgelspel en tekstlezing)

3e lezing Johannes 18: 33-40 (Ruud Stam)

Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’
Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei hij. ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Toen begon iedereen te schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger.

Lied 576a: 1,2 (Orgelspel en tekstlezing)

4e lezing Johannes 19:1-16 (Ruud Stam)

Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’
De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’
Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata.
Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’
Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Lied 576a: 3,4 (Orgelspel en tekstlezing)

5e lezing Johannes 19: 17-27 (Henk-Jan Prosman)

Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.
Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ ‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden.
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Lied 577: 1,2,3 (Orgelspel en tekstlezing)

6e lezing Johannes 19: 28-42 (Henk-Jan Prosman)

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’
Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 32Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft.
Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’
Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee.
Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was.
Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

578:1,2,6 (Orgelspel en tekstlezing)

Overdenking

590: 1,2,5 (Orgelspel en tekstlezing)

Dankgebed

Psalm 89:18 (Orgelspel en tekstlezing)

Zegen

Orde van dienst 28 maart 2021 Palmzondag

28 maart 2021 – Palmzondag.
Zesde zondag van de 40dagentijd

Voorganger:               ds. H.J. Prosman
Organist:                    Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                 Evert de Jong
Diaken                       Ruud Stam

De diensten
zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 118: 1,7,9 (Orgelspel en tekstlezing)
Wetslezing
Lied 351: 1,2,3 (Orgelspel en tekstlezing)
Gebed
Schriftlezing:  Marcus 14:1-1
De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De
hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door
middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf:
Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in
Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig
was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij
zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje
en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen
elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan
driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust,
waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de
armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen
wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.
Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd,
met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld
het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden
wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de
hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze
opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een
mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Luisteren: lied 435:1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=4_c4FQ6yWYQ

Preek

Luisteren: Lied 578 https://www.youtube.com/watch?v=Nj9AXzt-frY

Bijdrage ZWO, Veertigdagenproject

Dit jaar is het thema van de veertigdagentijd ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid. Deze zondag is het thema: “De doden begraven” naar aanleiding van Tobit 2:7   “ Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.”
Ds. Wilbert van Saane schrijft het volgende:
“Een waardig afscheid van een geliefde is heel belangrijk in het Midden-Oosten. Alle familie, vrienden, buren en bekenden zijn er bij. De condoleance duurt meestal drie volle dagen; er is dan volop de tijd om te rouwen,
herinneringen op te halen en te 
praten.
In het afgelopen jaar was dat allemaal onmogelijk vanwege de pandemie. Begrafenissen moesten snel, en in zeer kleine gezelschappen. Dat maakte het moeilijker om het verdriet te verwerken. We hebben dat als gezin ook ervaren bij het verlies van een geliefde. Gelukkig was de kerk er met de woorden van troost uit de Bijbel en de liturgie. Dat gaf, ondanks alles, houvast.
In deze tijd ervaren we de steun van de gemeenschap 
misschien minder, maar die van de HEER blijft. ‘Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen.’ (Psalm 116:15)”

Uw spaardoosje kunt u volgende week zondag in het voorportaal van de kerk zetten, op de tafel naast de collectebussen. U kunt dit bedrag ook giraal overmaken, als u dat liever wilt. Het rekeningnummer staat vermeld in
het Kerkblad. 

Geloofsbelijdenis

Lied 536:4 (Orgelspel en tekstlezing)

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Psalm 71: 8 (Orgelspel en tekstlezing)

Zegen

 

 

Orde van dienst 10 maart. Biddag voor gewas en arbeid.

Biddag voor gewas en arbeid.

Voorganger:                ds. H.J. Prosman
Organist:                     Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                  Nel Griffioen
Diaken                        Ruud Stam

Aanvang: 19:00 uur.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen

Votum en groet
Luisteren: Heer ik hoor van rijke zegen
https://www.youtube.com/watch?v=e7aOjvWb6CI
Gebed
Schriftlezing: psalm 104
Orgelspel psalm 104: 1,2,7,8
Preek
Orgelspel 978: 1,2,3,4
Geloofsbelijdenis
Luisteren: 825:1,10
https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Orgelspel 85:3
Zegen

Orde van dienst 7 Maart 2021, zondag oculi

Orde van dienst 7 maart, Hervormde gemeente Nieuwkoop
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. H.J. Prosman
Organist:                     Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                  Frouwien Wille
Diaken                        Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel: 119: 7

Lezing van het gebod

Kyrie Elieson (Met de boom des levens)


Gebed

Hebreeën 13: 1-25

Meditatief orgelspel

Preek

Luisteren 578: 1,2,6

Veertigdagenproject ZWO-commissie

Geloofsbelijdenis


Orgelspel 89:1

Dankgebed, voorbede en Onze Vader

Orgelspel 713: 1,2,4

Zegen

28 februari – Zondag Reminiscere

Orde van dienst 28 februari, Hervormde gemeente Nieuwkoop     
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. S.C. Honing uit Woubrugge
Organist:                     Mevr. Henny Visscher
Ouderling:                  Robert Verhallen
Diaken                        Freek de bas

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Orgelspel                                                        Psalm 25:1 en 3          Heer, ik hef mijn hart en handen

Leefregel                                                        1 Tessalonicenzen 5:14-24 (NBV)

Lied luisteren                                                 Lied 556: 1,3 en 5       Alles wat over ons geschreven is

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing                                                   Marcus: 8:27-38

Lied luisteren                                                 Hij kwam bij ons heel gewoon

Uitleg en prediking

Orgelspel                                                        Lied 1001        De wijze woorden en het groot vertoon

Apostolische Geloofsbelijdenis

Meditatief orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied luisteren                                            Lied 835:1,3 en 4        Jezus, ga ons voor

Heenzending en zegen

21 februari 2021 – zondag Invocabit

Zondag Invocabit. ( = Hij zal aanroepen)
Eerste zondag van de 40dagentij
d
Voorganger: Ds. HJ Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 536,1,2,3,4

Lezing van het gebod

Orgelspel 25a:1,2

Gebed

Schriftlezing Matteüs 25:31-46

Luisteren Lied 381

Preek

Luisteren: “O heer die onze vader zijt”

Geloofsbelijdenis

Orgelspel 62:5

Dankgebed en voorbede

Orgelspel 749:1,2,3