Orde van dienst 10 maart 2024 – Zondag Laetare

Voorganger:                      Drs. P.M. van Dam, Houten
Organist:                             Dhr. D. Spaans
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm                122: 1 – Hoe sprong mijn hart…
Stil gebed en Votum en Groet
Zingen                                 Psalm 122: 2, 3 – Hoe zijn de stammen …
Kyriegebed
Beantwoording als (geloofs) belijdenis met lied 91a – Wie in de schaduw …
Gebed bij opening van de schrift
de kinderen gaan naar de nevendienst Bible Basics
Projectlied Bible Basics: Met vallen en opstaan [Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft!

Lezing   OT          Exodus 20: 1 – 17            
                1Toen sprak God deze woorden:

2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

3Vereer naast Mij geen andere goden.

4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; 6maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. 7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 8Houd de sabbat in ere als een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd. 12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 13Pleeg geen moord.
14Pleeg geen overspel.
15Steel niet.
16Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Zingen                  Lied        119a – Uw woord omvat mijn leven
Evangelielezing Johannes 2: 13 – 22       
Jezus in de tempel
13Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Zingen                  Lied        187 – Runderen en schapen…
Uitleg en verkondiging

Kinderen komen terug, lamp op de plaats
Zingem                lied 1001 –  De wijze woorden en het groot vertoon
ZWO-commissie lid
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 425
Zegen besloten met       gezongen amen