Orde van dienst 11 februari 2024 – zondag Quinquagesima

Voorganger:                      ds.  B.W.J de Ruyter, Maasland
Organist:                            dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 27:1 en 6
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
 Waar is het duister dat mij onheil baart?
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt
 en op mij loert opdat zij mij verslindt,
 ik ken geen angst voor nood en overval:
 het is de Heer die mij behouden zal!

6 Wijs mij de wegen die ik zal betreden,
 maak nu de paden effen voor mijn voet.
 Als mij benauwt een drieste leugenrede,
 leer mij de woorden die ik zeggen moet.
 O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs,
 als zij mij kwellen met een vals bewijs.
 Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat:
 wees Gij de helper die mij niet verraadt.

Stilte

Votum en groet

Zingen: Lied 1010:1 en 2

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
 Al wordt het recht beleden,
 de sterkste wint het pleit.
 Het onrecht heerst op aarde,
 de leugen triomfeert,
 ontluistert elke waarde,
 o red ons, sterke Heer.

2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
 de aarde wacht zo lang,
 er wordt zo veel geleden,
 de mensen zijn zo bang,
 de toekomst is zo duister
 en ons geloof zo klein;
 o Jezus Christus, luister
 en laat ons niet alleen!

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
 Vier de vrede die Hij heden
 uitroept over ons bestaan.
 Aangezicht / vol van licht,
 zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
 geldt de Zoon, de erfgenaam!
 Als genade die ons toekomt
 is Hij onze nieuwe naam.
 Licht uit licht, / vergezicht,
 steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
 geldt de Geest die leven doet,
 die de eenheid in ons ademt,
 vlam, die ons vertrouwen voedt!
 Levenszon, / liefdesbron,
 maak de tongen los voorgoed.

Gebed

Oudtestamentische lezing: Sefanja 2:3 en 3:9-13

Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER.

Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken,
zij zullen de naam van de HEER aanroepen,
ze zullen Hem dienen, zij aan zij.
Van over de rivieren van Nubië
zullen zij die Mij vereren
maar die Ik verstrooid had,
Mij hun offergaven brengen.
alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam.
Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen,
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn.
Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten
dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.
Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen,
ze zullen geen leugens spreken,
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken.
Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt.

Zingen: Ps. 100:1 en 4

1 Juich Gode toe, bazuin en zing.
 Treed nader tot gij Hem omringt,
 gij aarde alom, zijn rijksdomein,
 zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

4 Want God is overstelpend goed,
 die ons in vrede wonen doet.
 Zijn goedheid is als morgendauw:
 elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Nieuwtestamentische lezing: Matteüs 5:1-12
Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich
heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei
kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo
immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Zingen: Lied 339a

1 U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
 in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging

Zingen: Lied 1016:1 t/m 3

1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert:
 een ploegschaar maak je van je zwaard,
 een snoeimes van je speer.
 Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
 Sjaloom, Jeruzalem.

2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
 God zet ons op het spoor
 naar vrede en gerechtigheid,
 zijn voetstap gaat ons voor.
 Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
 Sjaloom, Jeruzalem.

3 Uit Sion zal de wet uitgaan
 en uit Jeruzalem
 het woord dat ons de vrede leert,
 sjaloom in naam van Hem.
 Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
 Sjaloom, Jeruzalem.

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 425

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
 in Christus verbonden, tezamen gezonden
 op weg in een wereld die wacht op uw woord.
 Om daar in genade uw woorden als zaden
 te zaaien tot diep in het donkerste dal,
 door liefde gedreven, om wie met ons leven
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen
Gezongen Amen