Orde van dienst 25 december 2023 – kerstfeest    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale Medewerking Zanggroep Spirit
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Als een morgenster uit het duister is Hij verschenen.
In een kind is het Woord tot bloei gekomen en heeft hij God als mnsd op aarde aan het licht gebracht.

Zingen: Lied 477:1
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Votum en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Genade en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus
G: Amen.

Zingen: Lied 477: 2, 3

De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Gebeden afgewisseld met ‘Christus ons licht’

Gloria: 487:3

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. (2x)
Lam van God, Gij hebt gedragen/ alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen / peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Spirit zingt: ‘Shepherd’s pipe carol’ & ‘Is there room in your heart for a King?’

Schriftlezing Mattheüs 1: 1-12
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Zingen: Lied 481: 1 en 3 samenzang, 2 door Spirit

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Schriftlezing: Johannes 1: 1-14
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Spirit zingt: ‘Where the light begins’

Perhaps it does not begin.
Perhaps it is always.
Perhaps it takes a lifetime
to open our eyes,
to learn to see—
the luminous line of the map in the dark,
the vigil flame in the house of the heart,
the love so searing
we can’t keep from singing,
from crying out.
Perhaps this day the light begins,
We are where the light begins.
Perhaps it does not begin.
Perhaps it is always.

Misschien dat het niet begint.
Maar is het er altijd.
En vergt het een heel leven
om onze ogen te openen en
de lichtende lijn op de kaart in het duister,
de waakvlam in het huis van het hart,
te gaan zien
de liefde die zo fel brandt
dat we niet anders kunnen dan te zingen,
en uit te roepen.
Misschien begint vandaag het licht,
En zijn wij waar het licht begint.
Misschien begint het niet
Maar is het er altijd.

Preek

Zingen: Lied 503 (1 en 3 door Spirit, 2 en 4 samenzang)

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
 die kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

3 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis,
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 98:3

Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

Spirit zingt: ‘Let heaven and nature sing’

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: ‘Ere zij God’

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zegenbede