Orde van dienst 31 maart 2024 – Pasen

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           dhr.  Jan-Willem Hueting
Muzikale medewerking wordt verleend door familie Hueting
                                           Leonie:                 klarinet
                                           Silas:                     fagot
                                           Joachim:              trompet
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

­­­­­­De bol ligt met de opening schuin naar boven. Een stroom van licht verdrijft het duister.
Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader. Kleurrijke, geurende lente.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen:                 “Daar juicht een toon” (Op Toon Hoogte 108): 1,2,3,4

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Paaswens
VG:        De Heer is opgestaan
Allen:   De Heer is waarlijk opgestaan!

Votum en groet

V:           Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:           Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:    En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

V.           Genade zij en vrede. Van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.
Allen:    Amen

Binnendragen van de paaskaars

Zingen: Wees gegroet, gij eersteling (Bundel Johannes de Heer 391)

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
En de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
Deel ons zelf de voorsmaak meê
Van der zaalgen sabbats-vreê.

2 Op uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht des Geestes uitgedreven,
Treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duzendwerven,
In uw kruisdood meêgekruisigd sterven,
En herboren — opgestaan,
Achter U ten hemel gaan!

Smeekgebed

Gloria 624:1,2,3

Moment met de kinderen

Projectlied: 1,2,3

Gebed
Evangelielezing: Johannes 20:1-10
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Zingen Lied 630:1,2,3,4

Lezing Kolossenzen 3:1-4
Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Preek
Zingen:                lied  641:1,2,3,4
Ophalen van de spaardoosjes
Bericht van de ZWO-commissie
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  lied 634:1,2
Zegen
Gezongen Amen