Orde van Dienst op Eerste Kerstdag 2022

Aanvang: 9:30

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Orgel & Piano: Sjaak Warnaar
Zang: Cobie de Jong en Manja Korper
Ouderling Robert Verhallen  
Diaken  : Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

 
De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.

Introïtus: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse englen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,  licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Votum en groet

Lied 483:1,2,3
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht! Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!  Amen, Gode zij eer!

Smeekgebed

Dona Nobis Pacem

Gloria: Lied 481: 1-3

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer

Gebed

Lezing Oude Testament: Ezechiël 16: 1-6
Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen en zeg: zo spreekt de Here Here tot Jeruzalem: gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat: toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werdt gij niet tot uw reiniging met water gewassen; ook werdt gij niet met zout ingewreven noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één dezer dingen aan u te doen, maar gij werdt weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven, toen gij geboren waart. Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.

Zang: Once in royal David’s city
Not in that poor lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see Him; but in heaven,
Set at God’s right hand on high;
Where like stars His children crowned
All in white shall wait around.

Evangelielezing: Mattheus 1: 18-25

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Zang: Nino Lindo & Magnificat
Mooi kind, aan jou geef ik me over
Mooi kind, jij bent mijn God
Met je mooie ogen, Jezus, kijk me aan.
Alleen daarmee zal ik me troosten
Aan jouw schoonheid, jouw onschuld geef ik mijn liefde.

Preek
Zingen Lied: 503:1-4

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
 
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Geloofsbelijdenis

Lied 487:2
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Zang: ‘Mary did you know’

Collecte

Zingen: Ere zij God

Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.