Orde van dienst 5 februari 2023 ZWO-dienst    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale Medewerking Zanggroep Spirit
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                             Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 27:1
Votum en groet
Zingen: ‘Ruwe stormen mogen woeden’

1 Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
Door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

2 Hij, de kenner aller harten,
kent ook mij, en weet alleen,
hoe ik hier, in al mijn smarten,
’t heil verwacht van Hem alleen.
Ja, hij weet, hoe diep mijn zonden
steeds opnieuw mijn ziel doorwonden:
niet mijn ongeloof en waan,
mijn geloof, dat ziet Hij aan.

Geboden

Gebed om vergeving

3 Mij heeft Hij zijn Zoon gegeven,
door ’t geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet, dat ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Mij heeft God in Hem verkoren,
zelfs eer ik nog was geboren,
eer de stem van Zijne macht
immer iets had voortgebracht.

Moment met de kinderen
Gebed

Kinderlied:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde zond’ en droefenis
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 5,13-16
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Spirit zingt: Not to be hidden & Hij is vuur

Preek

Zingen Lied 1005: 1 en 3 Spirit, 2, 4 en 5 samenzang
Project ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’ (ZWO-commissie)
Spirit zingt: ‘Instruments of peace’
Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 467 (LvdK)
1 O eeuwge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondlooz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Dankgebed en voorbeden
Spirit: Praise my soul the King of heaven
Collecte
Zingen Lied 423: 1 (Spirit), 2 en 3 (allen).
Zegen

Orde van dienst 29 januari 2023 (Bediening Heilig Avondmaal)

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 71:1
Votum en groet
Zingen Psalm 71: 5, 13
Lezing van de wet
Zingen lied 517:1,2
Gebed om vergeving
Zingen lied 517: 3,4
Genadeverkondiging
Zingen lied 517: 5
Gebed

Schriftlezing Klaagliederen 3: 22-40
22De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.23Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.25Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat.26Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.27Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.28Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd.29Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop.30Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken van hoon.31Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig.32Als Hij leed berokkent, ontfermt Hij zich ook, zo groot is zijn liefde;33slechts met tegenzin brengt Hij leed en rampspoed over de mensen.34Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt,35dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste,36dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien?37Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt?38Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?39Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden!40Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER,

Zingen lied 207: 1,2,3,4
Preek
Zingen lied 885: 1,2
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen Psalm 146: 1,3,4
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen Psalm 103c:1,3
Dankgebed
Inzameling van de gaven

Actie Kerkbalans 2023 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 is van start!                                      Nieuwkoop, Januari 2023

Geacht gemeentelid van de Hervormde kerk,

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Christelijke gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de komende week haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. Voor de buitengewesten het verzoek, uw antwoord binnen 10 dagen in de bijgaande retourenveloppe terug te sturen.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL05 RABO 0373 7257 36  
t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Nieuwkoop ,  onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Nog even uw attentie.

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen verdwijnt de acceptgiro in juni 2023.

Vanaf 1 juni 2023 zullen acceptgiro’s niet meer worden verwerkt door de banken.

Dat betekent dat een maandelijkse betaalwijze via de acceptgiro, niet meer mogelijk is en kan dus niet meer worden aangeboden. De mensen, die met acceptgiro willen betalen kunnen dit eenmalig doen met de acceptgiro van het toezeggingsformulier.

In het verleden was er de mogelijkheid, dat u aangaf op het antwoordformulier welke maanden u het bedrag via een acceptgiro wilde overmaken. Dan kreeg u een acceptgiro toegezonden. Dit is in 2023 niet meer mogelijk, zoals aangeven.

Wel kunt u nog digitaal via uw bank de bedragen in verschillende maanden overschrijven. Alleen moet u dit wel zelf aangeven, zoals velen dit al doen.  (op het antwoordformulier is dit OVERIG)

Alternatief is de bekende automatische incasso en eventueel contant betalen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwkoop

Orde van dienst 22 januari 3e zondag na Epifanie    

Voorganger:                      ds. A,A,A, Prosman
Organist:                            dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         dhr.  R. Verhallen
Diaken:                               dhr.  S. de Feij  

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm: 66: 1, 2

Votum en groet  
Vervolg eerste psalm 66: 3, 5
Verootmoedigingsgebed
Zingen: lied 834: 1
Gebed bij de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst
Lezing uit het oude testament: 1 Koningen 3 : 1-15
Salomo’s wijsheid
31Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburcht wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de HEER en de muur rondom Jeruzalem. 2Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de HEER, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. 3Salomo zelf toonde zijn liefde voor de HEER door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden, maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. 4Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. 5Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘Ik zal het je geven.’ 6Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij U trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover U. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. 7U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. 8Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. 9Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van U?’ 10Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, 11en Hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht – 12zal Ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 13Ook waar je niet om gevraagd hebt zal Ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. 14En als je Mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal Ik je een lang leven schenken.’ 15Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit.

Zingen: psalm 21 : 1 en 2
Evangelielezing: Hebreeën 5 : 11-14
11Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13Wie melk drinkt is nog een klein kind en kan niets verstandigs zeggen over gerechtigheid. 14Maar voor volwassenen is er vast voedsel; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
Zingen: psalm 21 : 3 en 4

uitleg en verkondiging van het Woord.
                Thema: van Gibeon naar Jeruzalem
Orgelspel
kinderen terug uit de nevendienst
zingen: lied 361: 1 – 4
gezongen geloofsbelijdenis
aandacht voor de gaven
dankgebed en voorbede
zingen: lied 360 : 1, 3, 5 en 6
Heenzending en zegen.

Orde van dienst 15 jan. 2e zondag na Epifanie  

Voorganger:                      drs. P.M. van Dam, Houten
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm 100: 1, 2 – Juicht Gode toe, bazuin en…

Stil gebed – Bemoediging en groet
Zingen psalm Lied 100: 3, 4
Verootmoedigen
Woord van genade
Woorden van Leven

Gebed bij de opening van de schrift
Kindernevendienst – lamp mee naar eigen ruimte

Schriftlezing       NBV21
OT          Jesaja 55: 1 – 11
Een eeuwigdurend verbond
551Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3Leen Mij je oor en kom bij Mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.
4Hem heb Ik aangesteld
als getuige voor de volken,
als vorst en heerser over de naties.
5Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
6Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
niet zonder eerst te doen wat Ik wil
en te volbrengen wat Ik gebied.

Zingen Lied 382: 1, 3      O alle gij dorstigen        

NT          Marcus 1: 1 – 11
11Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit,
hij zal Je een weg banen.
3Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zingen Lied 526: 2  – Hij daalt ootmoedig in het water
Uitleg en verkondiging 
Zingen Lied 605 – De toekomst is al gaande
Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b
Inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Slotlied 654: 4, 5, 6
Zegen
Amen – gezongen

Orde van dienst 8 januari 2023

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Martijn van de Weerd
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 72:1
Votum en groet
Zingen Psalm 72: 4,5
Lezing van de geboden
Zingen lied 1005:1,4,5 (Nederlandse tekst)
Gebed om vergeving
Afscheid van ouderling Frouwien Wille
Zingen lied 704: 1,2,3
Gebed
Efeziërs 3: 1-21
31Daarom bid ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. 2U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. 3Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, door middel van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht, die in mij werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. 12Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want het leidt tot uw luister. 14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. 20Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen lied 526:1,4
Preek
Zingen lied 518:1,2,4
Geloofsbelijdenis (zingen lied 340b)
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Collecte
Zingen psalm 107:7
Zegen en gezongen amen

Orde van dienst 1 januari 2023 om 10:30

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Arie van Blaaderen
Ouderling:                          Mevr. Frouwien Wille
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm 62:1,4
Votum en groet
Zingen lied 488:1,3,5
Geboden
Zingen lied 911:1,3
Gebed
Schriftlezing psalm 1
11Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3Hij zal zijn als een boom
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4Zo niet de wettelozen
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Zingen psalm 1:1,2,3
Preek
Zingen lied 91a: 1,2,3
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbede
Zingen lied 769:1,4,5
Zegen

Orde van gezamenlijke dienst op oudejaarsavond 2022

Voorganger:                     ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                        Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                             Mevr. Margreet van Koert

De dienst is te volgen via onderstaande link
zaterdag 31 dec 2022 Ger PKN / 19.15 – YouTube

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 46:1
Votum en groet
Zingen lied 468:1,2,3,4
Gebed
Lezing: Psalm 2:1-12
21Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2De koningen van de aarde komen in verzet,
de heersers spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
4Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
5Dan spreekt Hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
6‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
7Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
Ik heb je vandaag verwekt.
8Vraag het Mij
en Ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
9Jij zult ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’
10Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng Hem bevend uw hulde.
12Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij Hem.

Zingen psalm 90:1,3,8
Preek
Zingen lied 413:1,2,3
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 433:4,5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen lied 725:3,4
Zegen

Orde van Dienst op Eerste Kerstdag 2022

Aanvang: 9:30

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Orgel & Piano: Sjaak Warnaar
Zang: Cobie de Jong en Manja Korper
Ouderling Robert Verhallen  
Diaken  : Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

 
De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.

Introïtus: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse englen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,  licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Votum en groet

Lied 483:1,2,3
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht! Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!  Amen, Gode zij eer!

Smeekgebed

Dona Nobis Pacem

Gloria: Lied 481: 1-3

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer

Gebed

Lezing Oude Testament: Ezechiël 16: 1-6
Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen en zeg: zo spreekt de Here Here tot Jeruzalem: gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat: toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werdt gij niet tot uw reiniging met water gewassen; ook werdt gij niet met zout ingewreven noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één dezer dingen aan u te doen, maar gij werdt weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven, toen gij geboren waart. Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.

Zang: Once in royal David’s city
Not in that poor lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see Him; but in heaven,
Set at God’s right hand on high;
Where like stars His children crowned
All in white shall wait around.

Evangelielezing: Mattheus 1: 18-25

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Zang: Nino Lindo & Magnificat
Mooi kind, aan jou geef ik me over
Mooi kind, jij bent mijn God
Met je mooie ogen, Jezus, kijk me aan.
Alleen daarmee zal ik me troosten
Aan jouw schoonheid, jouw onschuld geef ik mijn liefde.

Preek
Zingen Lied: 503:1-4

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
 
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Geloofsbelijdenis

Lied 487:2
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Zang: ‘Mary did you know’

Collecte

Zingen: Ere zij God

Zegen

Orde van dienst kerstavond 24 december 2022 

Kerstavond

24 december 2022  om 21:30

Hervormde kerk Nieuwkoop

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Organist: dhr. Martijn van de Weerd
Met het christelijk gemengd koor Con Amore
onder leiding van dhr. Wim Kusee
Ouderling van dienst: Nel Griffioen
Diaken: Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

 
De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.

Zingen: “Er is een roos ontloken”
Er is een roos ontloken
Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In ’t midden van de nacht.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In ’t midden van de dood

Bemoediging en groet

Zingen 505: 1 en 2

In de nacht gekomen, kind dat met geduld
eeuwenoude dromen, eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Smeekgebed
Gloria

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed

Con Amore zingt: “De sterre gaat stralen” en “In ’t nachtlijk duister”.
(Vers 1 koor, vers 3 meezingen gemeente vanaf “komt laten wij eren”)

1 Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
de Redder der wereld, de Heer van ‘t heelal.
De engelen meldden in Efrata’s velden
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

2 Komt, laten wij eren de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven,
de Heiland der wereld, halleluja.

3 En herders zij kwamen bij ‘n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre riep wijzen van verre,
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.


4 Komt, laten wij eren de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven,
de Heiland der wereld, halleluja.

1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder weidt Hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Zingen 474: 1,2,3

2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein, al in een kribje klein.
 
3. Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaante aan van een knecht,
de Schepper van het al, de Schepper van het al.

Evangelielezing: Lucas 2:1-20

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,  en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,  de Heer.  Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,  maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Con Amore zingt “De weg naar Bethlehem” en “Stille nacht”, vers 1 koor + gemeente, vers 2 alleen koor, vers 3 koor + gemeente

1. Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

3e lezing Johannes 10: 22-30
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Preek

Con Amore zingt: “And He shall feed his flock”

Zingen 506: 1,2,3,4

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refr.
 
3. Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Refr.
 
4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Refr.

Geloofsbelijdenis       

Zingen 481:3
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Dankgebed en voorbede

Collecte
Slotzang: Ere zij God (Koor en gemeente)

Zegen