Orde van dienst 13 maart 2022

Voorganger:                      ds. C. de Jong
Organist:                             Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 130: 1 (Uit diepte van ellende)

Groet en bemoediging
V. De Vrede van de heer is met u,
G. Ook met u is de Heer.
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
V. O God keer U naar ons toe,
G. En doe ons weer leven met hart en ziel.
V. Laat ons o Heer, uw liefde zien,
G. En geef ons uw heil.
V. O Heer, hoor ons gebed,
G. En laat ons geroep tot U komen, Amen

Psalm 130: 3

Gebed van verootmoediging
Svyatiy boze, svyatiy silny, svyatiy bezsmertny, pomilui nas.
Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, Ontferm U over ons.

Lied: Heer ontferm U over ons (gitaar) Schrijvers voor gerechtigheid

Mensen zonder liefde, zonder lied, Heer ontferm U over ons
Mensen zonder vrienden, zonder hoop, Heer ontferm U over ons
Mensen zonder vader, zonder naam, Heer ontferm U over ons
Mensen zonder moeder, zonder troost, Heer ontferm U over ons

O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
En hoor ons, kom ons tegemoet.
O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
Als U iets doet, dan komt het goed.

Mensen zonder water, zonder brood, Heer ontferm U over ons
Mensen zonder kleren, zonder eer, Heer ontferm U over ons
Mensen zonder vrede, zonder vuur, Heer ontferm U over ons
Mensen zonder mensen, zonder U, Heer ontferm U over ons

O Heer, ontferm U, ontferm U over ons
Als U iets doet, dan komt het goed.

Lied Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. (gitaar)

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk

Lied 1010: 1,2

Een woord tot de kinderen

Duurt de oorlog voort (gitaar) Iona

Duurt de oorlog voort, wordt de waarheid bruut gegijzeld
Trekt de wolf het kleed van de onschuld aan
Wordt de vrederoep honend als verraad bestempeld,
Wie doorziet de waan?

Duurt de oorlog voort, ondermijnt terreur het leven
Trekt een schare weg voor de dreiging van een bom
Raakt een volk ontheemd om de nationale glorie
Wie kijkt naar hen om?

Duurt de oorlog voort, sluiten wij dan niet de hemel?
Duurt de oorlog voort, scheppen wij dan niet een hel?
Duurt de oorlog voort, wordt het ons dan nog vereven?
Duurt de oorlog voort, en voort en voort….

(Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst.)

Gebed voor de opening van het Woord

Lied 540: 1-6, Het waren tien geboden

Lezing: Exodus 32: 1-6
Het gouden stierkalf

32 1  Toen het volk merkte dat Mozes lang wegbleef en maar niet van de berg af kwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ 2Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ 3Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. 4 Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 5Toen Aäron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. 6 De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren.

Lezing: Handelingen 13: 1-12
Uitzending van Barnabas en Saulus: de eerste reis
1Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. 2Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’ 3Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. 4Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus, 5waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. 6Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiër aantroffen, een valse profeet die Barjesus heette 7en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God. 8Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd – want Elymas betekent ‘magiër’ –, stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. 9Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest 10 zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? 11 Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. 12 Toen de proconsul dit zag, kwam hij tot geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd.

Lied 275: 1,2,3 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Lezing: Matteus 5: 1-10  Bergrede
5 1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Lied 1000; verzen 1 en 2 dan (pas) refrein, verzen 3 en 4 dan (pas) refrein, vers 5, refrein. Wij zagen hoe het spoor van God,

Preek

Halleluja, Leonard Cohen, vertaling Jan Rot (gitaar)

Ik hoorde van een nieuw akkoord
Wat David speelt en God bekoort     
Maar notenleer dat vind jij vast gedoe, ja
Dat gaat dan zo van C naar D
En E mineur en straks de B
De psalmenvorst ontdekt zijn Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Je wil is sterk, het vlees is zwak
Je ziet haar naakt vanaf het dak
Haar schoonheid in het maanlicht is taboe, ja
Ze bindt je op de offerbaar
Ze breekt je troon en knipt je haar
En steelt dan uit je mond het halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Jij zegt: “Dat was Bathseba niet…”
Ik ben bezig met een lied
Uria de Hetiet doet er niet toe, ja
Een bliksemschicht in ieder woord
Het maakt niet uit welk woord je hoort
Een heilig of gevallen hallelujah
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Ik deed mijn best, het was niet veel
Ik voel maar weinig als ik speel
Maar echt is echt, en dat is wat ik doe, ja
En ook al klonk het dan verrot
Ooit sta ik voor de Psalmengod
En rolt niets van mijn tong dan halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Orgelspel

Lied 1006 (gitaar)

Gebeden

Slotlied 1005 (Nl.)

Zegen

Orde van dienst woensdag 9 maart 2022

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Michel van Buuren
Ouderling:                          Mevr. N. Griffioen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied psalm 65:1
Votum en groet
Psalm 136:1,12,13
Gebed
Schriftlezing Ezra 9: 3-9
Zodra ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn baard, en ging zitten, verbijsterd. En allen die vanwege de ontrouw van de ballingen de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. Toen stond ik op, beëindigde mijn boetedoening, en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën en hief mijn handen op naar de HEER, mijn God. Ik zei: ‘Mijn God, ik schaam me, mijn God, ik ben te beschaamd om mijn gezicht naar U op te heffen, want onze zonden reiken tot boven ons hoofd en onze schuld is zo hoog als de hemel. Vanaf de dagen van onze voorouders tot aan deze dag zijn wij zeer schuldig tegenover U, en vanwege onze zonden zijn wij, onze koningen, onze priesters, overgeleverd aan de macht van de koningen van andere landen, aan geweld, aan gevangenschap, aan plundering, en aan openlijke schande, zoals nu. En toch heeft de HEER, onze God, onlangs zijn erbarmen getoond door een deel van ons volk te laten ontkomen, en door ons een houvast te geven in zijn heilige plaats. Onze God heeft onze ogen doen oplichten en ons in onze slavernij weer wat levensmoed gegeven. Want wij zijn slaven, en in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Hij heeft de koningen van Perzië gunstig gestemd jegens ons, om ons weer levensmoed te geven opdat wij de tempel van onze God kunnen laten herrijzen en hem uit de puinhopen herstellen, en om voor ons als een veilige muur in Juda en in Jeruzalem te zijn

Lied 364: 1,4,5,6
Preek
Lied 678: 1,3,4,9
Geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Psalm 90:1,8
Zegen

Orde van dienst 6 maart 2022

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 91:1,5
Votum en groet
lied 536: 1,2,3,4
Lezen van het gebod
Lied 1010: 1,2
Gebed
Johannes 12: 1-11
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. 3 Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’9 Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11 omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.

Zingen: ‘Aan uw voeten, Heer’

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. -2x-

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Preek
Lied 558: 1,2,3,4

Bijdrage ZWO commissie / spaardoosjes
Geloofsbelijdenis (340b)
Inzameling van de gaven
lied 755: 1,2
Zegen

Orde van dienst 27 februari 2022

Voorganger:                 ds. H.J. Prosman
Organist:                      Mevr. Henny Visscher-Roersen
Ouderling:                    Mevr. F. Wille 
Diaken:                         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 92: 1,2
Votum en groet
Psalm 92: 5,6
Lezen van het gebod
Gebed
Lied 1014:1,2
Moment met de kinderen
Zingen: Dit is de dag
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Gebed
Lezing Psalm 92
Evangelielezing Johannes 11:45-54
Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.

Lied 534:1,3
Preek
Gezang 103: 1,2,3 (LvdK)

1. Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen,
zij kenn’ eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig’, en alle talen
uw lof herhalen.

2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn w’ allen,
in Hem uw kind’ren, een gezin.
Ontgloei’ heel d’ aard’ in broedermin!
Moog’ elke muur, die nog haar duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!

3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, d’ aard’ word’ een
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind’ren samen
voor eeuwig! Amen!

Geloofsbelijdenis (340b)
Inzameling van de gaven
Slotzang 415:1,2,3
Heenzending en zegen, gezongen Amen

Orde van dienst 20 februari 2022

Orde van dienst 20 februari 2022    


Voorganger:                 Mevr. ds. A. Geudeke
Organist:                      Dhr. S. Warnaar
Ouderling:                    Mevr. N. Griffioen      
Diaken:                         Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: NLB 985: 1,2 en 3 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)

Votum en Groet
Woorden ter kennismaking

Gebed van verootmoediging

Lied van verootmoediging: NLB 967: 5 (Geef geloof aan wie Gij zendt)

Woorden ten leven

Lied van toewijding: NLB 967: 6 (Laat ons zo uw heerlijkheid)

Gebed bij de opening van het Woord
(Kinderen gaan naar nevendienst)

Ter inleiding op de schriftlezingen

Schriftlezing: Johannes 11: 1-3 en 32 – 37
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd;de zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: “Heer, uw vriend is ziek.”  Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ”Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!” Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg Hij: “Waar hebben jullie hem neergelegd?” Ze zeiden: “Kom maar kijken, Heer.” Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden: “Wat heeft Hij veel van hem gehouden.”  Maar er werd ook gezegd: “Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?”

Lied: NLB 845: 1 en 2 (Tijd van vloek en tijd van zegen)

Schriftlezing: Psalm 56: 9-10
Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik.Staat het niet alles in uw boek?
In het uur dat ik U aanroep wijken mijn vijanden,want dit weet ik: God staat mij terzijde.

Lied: NLB 116: 2 (Toen de benauwdheid dreigend op mij viel)

Schriftlezing: Psalm 126: 5 en 6
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Lied: NLB 116: 4 (O God, mijn God, die van de dood mij redt)

Uitleg en prediking ‘Vang mijn tranen op in uw kruik’

Meditatief orgelspel
( Kinderen komen terug in de kerk)

Geloofsbelijdenis (gesproken door voorganger)

Lied NLB 534: 1,2,3 en 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Dankgebed en voorbede
Collecte

Slotlied NLB 416: 1 en 3 (Ga met God)

Heenzending en zegen, gezongen Amen

Nieuwe uitzendingen in beeld en geluid

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat een nieuwe installatie is voltooid zodat de kerkdiensten via beeld en geluid gevolgd kunnen worden. Bij de meeste PKN kerken is dit het geval en Nieuwkoop kon hierin niet achterblijven. Op maandag 28 juni was de installatie voltooid.

Wat betekend dit voor u als luisteraar:
1) In een overgangsperiode van 1 maand zijn de kerkdienst nog te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950

Wat betekend dit voor u als kijker:
2) De uitzendingen via facebook zijn per direct gestopt. We zijn er van overtuigd dat met het nieuwe systeem het beeld en geluidskwaliteit aanzienlijk zijn verbeterd.
3) De uitzendingen zijn te volgen via kerkdienst-gemist https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
4) Mochten er vragen zijn over de gemaakte uitzendingen, of heeft u vragen hoe dit op uw computer in te stellen; laat het ons gerust weten. We willen u graag hiermee van dienst zijn.

Wat betekend dit voor u als bezoeker
Sinds anderhalf jaar zijn de kerkdiensten in beeld gebracht met in achtneming van de privacy. De camera stond gericht op het liturgisch centrum en zo min mogelijk naar de kerk toe. Dat blijven we met de nieuwe installatie nog steeds zo doen. Het is en blijft de bedoeling om kerkdiensten weer te geven en niet de kerkgangers.
Er zijn 2 camera’s die gericht zijn op: het liturgisch centrum, de ingang en op het orgel.
Een paar minuten (3-5 ) voor aanvang van de dienst start de uitzending. Dan zal de PowerPoint presentatie in beeld worden gebracht.  Daarop staat informatie over de voorganger en organist. Bij het aflezen van de afkondigingen komt het liturgisch centrum in beeld.
Er wordt gebruik gemaakt van voorinstellingen zoals: Beeld op de preekstoel, beeld op predikantenbord, beeld op liturgisch centrum, beeld op orgel, beeld op liturgisch bloemschikking.
Met deze installatie willen we de kwaliteit van uitzendingen verbeteren en kerkgangers, die niet meer instaat zijn om in de kerk aanwezig te zijn, bij ‘onze’ kerk betrokken houden.
Maar we hopen elkaar vaak In de kerk tijdens kerkdiensten te ontmoeten.