Orde van dienst 21 april 2024 – zondag Jubilate

Voorganger:                      ds. W. de Ruyter, Maasland
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Ps. 100 alle verzen         
Stil gebed.
Votum en groet

Zingen: Lied 650: 1, 6 en 7

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 652: 1,3 en 4

Gebed

Kindermoment

Oudtestamentische lezing: Jesaja 7: 1-1

In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram zich in Efraïm had gelegerd, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de HEER tegen Jesaja: ‘Ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om Achaz te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Resin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: ‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken, het met angst vervullen en overmeesteren, en dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning’ – maar dit zegt God, de HEER: Het zal niet gebeuren, het zal niet zo gaan. – Immers, het hoofd van Aram is Damascus, en het hoofd van Damascus is die Resin; het hoofd van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Trouwens, nog vijfenzestig jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. Maar als jullie geen vertrouwen hebben, houden jullie geen stand.”’

Zingen: Lied 175: 1 en 4

Evangelielezing: Johannes 20: 19-31

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

Zingen: Lied 339a

Verkondiging 

Zingen: Lied 659: 1 t/m 3

Gebeden

Collecte

Zingen: Lied 634
Zegen

Gezongen Amen


Orde van dienst 14 april  2024 – Zondag Misericordia

Voorganger:                      ds. C. de Jong. Houten
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied – staande Psalm 81: 1,2,8,9
Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: dan bent U met ons (gitaar)

Schrijvers voor Gerechtigheid.

Hoelang al ruikt U het branden van de bossen
Hoelang al voelt U het vuur
Hoelang al ziet U de oogsten mislukken
Hoelang al vraagt U aan ons
hoelang het nog duurt
Hoelang al ziet U de opgedroogde meren
Hoelang al lijdt de natuur
Hoelang al heeft U de dieren zien sterven
Hoelang al vraagt U aan ons
hoelang het nog duurt

Kom Jezus kom
U lijkt ver bij ons vandaan
maar het is juist andersom
Heer U bent nooit weggegaan
Want U woont waar niemand meer kan leven
U bent thuis op plaatsen zonder hoop
waar de aarde niets meer heeft te geven
waar de zee de dorpen binnenstroomt
U bent vrienden met de allerarmsten
U zit naast hen in de hete zon

En zijn wij met hen
dan bent U met ons
Hoelang nog hebben uw kinderen geen eten
Hoelang nog roept U om recht
Hoelang nog vraagt U of wij U vergeten
Hoelang nog voordat wij doen
wat U heeft gezegd
Kom Jezus kom
U lijkt ver bij ons vandaan
maar het is juist andersom

Heer U bent nooit weggegaan
Want U woont waar niemand meer kan leven
U bent thuis op plaatsen zonder hoop
waar de aarde niets meer heeft te geven
waar de zee de dorpen binnenstroomt
U bent vrienden met de allerarmsten
U zit naast hen in de hete zon
En zijn wij met hen
dan bent U met ons

Gebed
Gloria lied 705: 1,4
Kinderen Nevendienst
Paasliedje (gitaar)
Het is de Heer, ik zie het goed
ik weet het zeker ’t is de Heer
hoe dat kan weet ik niet, maar ’t is de Heer
zijn gebaren hoe Hij spreekt
alsof hij nooit is weggeweest
nooit meer alleen het is de Heer

wij waren zo verward
hadden niets meer verwacht
wij waren zwak, verslapt
toen Hij werd gestraft
wij konden ’t niet meer aan
zijn toen snel weggegaan
wij dachten nu is Hij niet meer.

Maar ‘t is de Heer, ik zie het goed
ik weet het zeker ’t is de Heer
hoe dat kan weet ik niet, maar ’t is de Heer
zijn gebaren hoe Hij spreekt
alsof hij nooit is weggeweest
nooit meer alleen het is de Heer

Schriftlezing:                     Genesis 28: 10-18
Jakobs droom in Betel
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. 11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. 12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. 14  Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten

Zingen                             Lied 314: 1

Evangelielezing:               Lucas 24: 13-35
Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25  Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 30 Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Zingen                  Lied 314: 2

Verkondiging

Zingen                  Lied 642: 1,6,7,8

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied.           657: 1,4

Zending en zegen

Amen gezongen

Orde van dienst 31 maart 2024 – Pasen

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           dhr.  Jan-Willem Hueting
Muzikale medewerking wordt verleend door familie Hueting
                                           Leonie:                 klarinet
                                           Silas:                     fagot
                                           Joachim:              trompet
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

­­­­­­De bol ligt met de opening schuin naar boven. Een stroom van licht verdrijft het duister.
Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader. Kleurrijke, geurende lente.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen:                 “Daar juicht een toon” (Op Toon Hoogte 108): 1,2,3,4

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans’ Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer’ is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Paaswens
VG:        De Heer is opgestaan
Allen:   De Heer is waarlijk opgestaan!

Votum en groet

V:           Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:           Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:    En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

V.           Genade zij en vrede. Van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.
Allen:    Amen

Binnendragen van de paaskaars

Zingen: Wees gegroet, gij eersteling (Bundel Johannes de Heer 391)

1 Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
Morgen der verrijzenis!
Bij wiens licht de macht der hel verslagen
En de dood vernietigd is!
Heere Jezus, Trooster aller smarten!
Zon der wereld! schijn in onze harten,
Deel ons zelf de voorsmaak meê
Van der zaalgen sabbats-vreê.

2 Op uw woord, o Leven van ons leven!
Werpen wij het doodskleed af;
Door de kracht des Geestes uitgedreven,
Treden w’ uit ons zondengraf:
Leer ons daaglijks, leer ons duzendwerven,
In uw kruisdood meêgekruisigd sterven,
En herboren — opgestaan,
Achter U ten hemel gaan!

Smeekgebed

Gloria 624:1,2,3

Moment met de kinderen

Projectlied: 1,2,3

Gebed
Evangelielezing: Johannes 20:1-10
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Zingen Lied 630:1,2,3,4

Lezing Kolossenzen 3:1-4
Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Preek
Zingen:                lied  641:1,2,3,4
Ophalen van de spaardoosjes
Bericht van de ZWO-commissie
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Zingen                  lied 634:1,2
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 28 maart 2024 – Witte Donderdag ( Bediening Heilig Avondmaal)

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Een witte campanulaplant is gebruikt. De klokjesbloemen herinneren ons aan dankbaarheid en liefde voor de dienende leider.  De witte doek verwijst naar de voetwassing.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied        psalm 67:1,3
Votum en groet
Zingen                  Lied 826:1,2,3
Gebed
Schriftlezing Johannes 13: 1-20
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

Zingen                  Lied 568a
Preek
Zingen                  Lied 561:1,2,3,4,5
Avondmaalsformulier
Gebed en Onze Vader
Terwijl de tafel wordt bereid, zingen we: Lied 393:1,2,3
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen                  Psalm 103c: 1,4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen                  Lied 575:1,2
Zegen 
Gezongen Amen


Orde van dienst 24 maart 2024 – Palmpasen

Voorganger:                       ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

De groene buxus symboliseert Palmpasen.
De palmpasenstok symboliseert het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.

De gedroogde vruchten staan voor de dertig zilverlingen
De 12 noten staan voor de 12 apostelen. 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 118:1      
Votum en groet
Zingen                 Psalm 118:6,9
Lezen van het gebod
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen                 Psalm 25a:1,2
Moment met de kinderen
Gebed
Evangelielezing Matteüs 21: 1-10
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit 2met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.


Zingen                 Lied  550:1,2,3
Preek
Zingen                 Lied  578:1,2,6
Bijdrage kindernevendienst
De kinderen laten de paasstokken zien

Bijdrage ZWO-commissie
Voorbeden, Onze Vader
Slotlied                 Psalm 91: 1,5
Zegen

Orde van dienst 17 maart 2024 – zondag Judica

Voorganger:                      Mw. Dr. J.G. Mooi, Hoogmade 
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:      Lied 556: 1,2 en 3                          
Stil gebed
Votum en groet
Verootmoediging
Zingen: Psalm 107: 1 en 5
Gebed bij de opening van het Woord

                (kindermoment)

1e Schriftlezing: Jesaja 52: 7 -11 (NBG 1951)
7Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 8Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de Here naar Sion wederkeert. 9Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Here heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10De Here heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God.
11Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. 12Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de Here immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.

Zingen: Lied 605: 1,4 en 5

2e Schriftlezing: Marcus 8: 27 – 31 (NBG 1951)
De belijdenis van Petrus – De eerste aankondiging van het lijden

27En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en sprak tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? 28Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; weer anderen: Een van de profeten. 29En Hij vroeg hun: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus. 30En Hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken.
31En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan

                Tekst der prediking: Marcus 8: 29a: “Maar gij, wie zegt gíj dat Ik ben?”

Zingen:                                 Lied 943: 1,2,4 en 6
Uitleg en prediking

                (kinderen terug in de kerk)

Meditatief orgelspel
Zingen:                                 Lied 558: 1,6,7,9
Geloofsbelijdenis
ZWO commissielid
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied: Lied 903: 1 en 6
Heenzending en zegen
Gezongen Amen


Orde van dienst 13 maart 2024 – Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introïtus              psalm 136:1,12,13
Bemoediging in beurtspraak
V:           Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:          Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:   En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
V.          Genade zij en vrede. Van God onze Vader 
             en van de Here Jezus Christus.
Allen:    Amen

Zingen  lied 836:1,4
Gebed
Schriftlezing: psalm 131
1Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
2Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.
3Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen  lied 131: 1,2,3
Preek
Zingen  lied 465: 1, 2, 3 (LvdK)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang              Lied 687: 1, 3
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 10 maart 2024 – Zondag Laetare

Voorganger:                      Drs. P.M. van Dam, Houten
Organist:                             Dhr. D. Spaans
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangspsalm                122: 1 – Hoe sprong mijn hart…
Stil gebed en Votum en Groet
Zingen                                 Psalm 122: 2, 3 – Hoe zijn de stammen …
Kyriegebed
Beantwoording als (geloofs) belijdenis met lied 91a – Wie in de schaduw …
Gebed bij opening van de schrift
de kinderen gaan naar de nevendienst Bible Basics
Projectlied Bible Basics: Met vallen en opstaan [Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.
Al snapt Petrus Gods plan niet goed,
hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!
U moet geen kruis, U moet een kroon!
Ik laat U niet alleen, ik zweer
dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf. Want Jezus heeft
de dood verslagen en Hij leeft!

Lezing   OT          Exodus 20: 1 – 17            
                1Toen sprak God deze woorden:

2‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.

3Vereer naast Mij geen andere goden.

4Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; 6maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. 7Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan. 8Houd de sabbat in ere als een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd. 12Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 13Pleeg geen moord.
14Pleeg geen overspel.
15Steel niet.
16Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

Zingen                  Lied        119a – Uw woord omvat mijn leven
Evangelielezing Johannes 2: 13 – 22       
Jezus in de tempel
13Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Zingen                  Lied        187 – Runderen en schapen…
Uitleg en verkondiging

Kinderen komen terug, lamp op de plaats
Zingem                lied 1001 –  De wijze woorden en het groot vertoon
ZWO-commissie lid
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 425
Zegen besloten met       gezongen amen

Orde van dienst 3 maart  2024 – zondag Oculi

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Mevr. Henny Visscher – Roersen
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen                        
Votum en groet
Zingen

Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 65:1
Votum en groet
Zingen                  Psalm 25:3,7
Lezen van het gebod
Zingen                  Psalm 25:8
Gebed
Moment met de kinderen
Projectlied: 1,2


Scgriftlezing       Matteüs 26: 26-35
26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.  31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Zingen                  lied 561:1,2,3,4,5
Preek
Zingen                  lied 562:1,2,3
Geloofsbelijdenis (gezongen)
ZWO commissie
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Zingen                  lied 425:1
Zegen
Gezongen Amen