Orde van dienst van ZONDAG: 6 juni 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:           Mevr. Henny Visscher
Ouderling:         Mevr. Nel Griffioen
Diakenen:          Dhr. Ruud Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
votum en groet
213:1,2,4 (Zanggroep)
Lezing van de wet
Luisteren: Heer ik kom tot U https://www.youtube.com/watch?v=gyQja2v_ATw
Gebed
Schriftlezing Psalm 130
Psalm 130: 1,2,3,4 (Zanggroep)
2 Korinthe 4: 13-18
Lied 827: 1-4 (Orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisterlied: Geprezen zij de Heer https://www.youtube.com/watch?v=QX2_xlZB3sY
Geloofsbelijdenis
815:1 (Zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Slotzang 146:1 (Zanggroep)
Zegen

Orde van dienst van ZONDAG: 23 mei 2021

Pinksterzondag
Vandaag, op de 50ste dag na Pasen, vieren wij het Pinksterfeest, het feest van Gods Geest en het feest van de geboorte van de kerk. Als teken van geestdrift, van het pinkstervuur, hangt er vandaag een rood antependium over de tafel.

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. Henny Visscher
Ouderling:          Dhr. Robert Verhallen
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Onderstaand de orde van dienst op Pinksterzondag waarin Sten Sewnath wordt gedoopt.

Orde van dient 16 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 16 mei 2021 waarin het Heilig Avondmaal zal worden bediend.
Zondag Exaudi
Vandaag is het de laatste zondag na Pasen, zondag Exaudi.
Exaudi is Latijn voor “Hoor!” en komt hier uit Psalm 27:7, waar staat: Hoor, Heer, hoe ik roep”. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. Wij voelen ons een beetje alleen, verweesd.
Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Wezen-zondag’ genoemd

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:            Dhr. A van Pelt
Ouderling:          Mevr. F. Wille
Diakenen:           Dhr. J Kalshoven, Dhr. R. Stam, Dhr. S de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 95:1 (Orgelspel en tekstlezing)
Lezing van de wet
Luisteren naar Leid mij Heer, o machtig Heiland (https://www.youtube.com/watch?v=SkVT8O5E1rM)
Gebed
Schriftlezing Johannes 14: 1-31
Lied 663: 1,2 (Melodie 230 LvdK, orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisteren: De dag van onze vorst brak aan (https://www.youtube.com/watch?v=NQZxqqHWvMI)
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebeden
Terwijl de tafel wordt toebereid, luisteren wij naar psalm 65: 1,2
Viering van het Heilig Avondmaal
Luisteren naar psalm 103: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Dankgebed
680: 1 (Tekstlezing en orgelspel)
Zegen

Orde van dienst 13 mei 2021

MORGENDIENST  Van Hemelvaartsdag: 13 mei 2021

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Panist:               Dhr. B Commijs
Zang:              Mevr Willy Nap
Ouderling:        Mevr. N Griffioen
Diaken:             Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/


In een wolk van fluitenkruid stijgt de witte roos, verbeeldend Jezus op naar de hemel, 12 gekleurde bloemen geven de leerlingen weer die in de windstreken worden heengezonden.

Pianospel
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 47:2,3 (Predikant leest tekst, pianist speelt daarna de melodie)
Smeekgebed
Willy Nap zingt: “Abba Vader”

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:4-12
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’ 12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.

Willy Nap zingt “Overwinnaar grote koning” (LvdK 230)

1          Overwinnaar, grote Koning,
alle heem’len zijn te klein,
nu Gij weerkeert naar uw woning,
intocht houdt in uw domein.
Zou ik, Here, dan niet juichen,
zou ik, sterv’ling, mij niet buigen
nu Gij, hoogste Majesteit,
U verheft in heerlijkheid?

2          Zie ik U ten hemel varen,
held van God, gekroond weldra,
ingehaald door blijde scharen
eng’len, roepend: Gloria!,
zou ik, Heer, mij dan niet buigen,
zou ik niet van vreugde juichen,
nu het hemels feest begon,
nu mijn Koning overwon?
 
3          Overal, o Zon der zonnen,
straalt Gij in uw heerlijkheid
en voedt met uw licht de bronnen
van de lichten wijd en zijd.
Glansrijk zijt Gij opgestegen,
’t hemels welkom klinkt U tegen,
alle heil’gen roepen luid
’t hemelse hosanna uit.

4          Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken,
nu ik zo uw glorie zie?
Zou mij ooit de moed ontzinken,
nu ik uw victorie zie?
Koning, ik wil U vertrouwen,
nood noch dood kan mij benauwen,
slechts voor U, Heer hooggeloofd,
buig ik mij, buig ik het hoofd.

5          Doe uw Geest ook in mij werken,
schenk mij uw genade nu,
opdat eind’lijk ook de sterke
vijand in mij buigt voor U.
Hef uw scepter, Heer der heren,
overal moet Gij regeren,
geef uw heerlijk rijk ruim baan,
maak ook mij uw onderdaan.

6          Laat Gij mij nog langer hopen?
Doe wat ik van U begeer!
Zie, ik stel de poorten open
van mijn hart, treed binnen, Heer.
Kom, o kom, Gij Vorst der ere,
ook bij mij moet Gij inkeren,
onderwerp wat U nog tart
en wees koning in mijn hart!


Preek

Meditatief pianospel

Geloofsbelijdenis

Willy Nap zingt: Gott lebet noch! Seele, was verzagst du doch?

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Willy Nap zingt: “Al heeft hij ons verlaten” (663:1,2)

Zegen

Pianospel

Orde van Dienst 9 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 9 mei 2021
Zondag Rogate

Voorganger:      Ds. H.J Prosman.
Organist:             Mevr. H Visscher-Roersen
Ouderling:          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 66:1,7 (Tekstlezing en orgelspel)
Wetslezing
Psalm 133: 1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Lied 754: 1,2,3 (zanggroep)
Preek
Luisteren “Leid mij Heer, o machtig Heiland”
Geloofsbelijdenis
Gezang 476:1 (LvdK, zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Lied 632:1,2,3 (zanggroep)
Zegen

Orde van Dient 2 mei 2021

MORGENDIENST  VAN ZONDAG: 2 mei 2021
Zondag Cantate


Voorganger:    Ds. H.J Prosman.
Organist:         Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:      Mevr. N. Griffioen
Diaken:           Dhr. S. De Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 98:1,2 (Orgelspel en tekstlezing)
Wetslezing
Lied 911:1,3 (zanggroep)
Gebed
Schriftlezing 1 Johannes 3: 1-8
Lied 315:1,2 (zanggroep)
Preek
Luisteren: Jezus leeft in eeuwigheid (https://www.youtube.com/watch?v=O–1xP6-TYM)
Geloofsbelijdenis
Psalm 79:5 (zanggroep)
Dankgebed en voorbeden
Slotlied 247:1,2,3 (zanggroep)
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 25 april 2021

Zondag Jubilate
Voorganger:    ds. J. Maasland, Den Haag
Organist:         Dhr. A. van Pelt
Ouderling:      Dhr. E. de Jong
Diaken:           Dhr. R.Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel: “Schäfe können sicher weiden” van J.S. Bach

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Votum en Groet

Meditatief orgelspel over Psalm 122

Verootmoediging / geboden
Lied: 313: 1, 3 en 4

1          Een rijke schat van wijsheid
            schonk God ons in zijn woord.
            Hebt moed, gij die op reis zijt,
            want daarmee kunt gij voort.
            Gods woord is ons een licht,
            en elk die in vertrouwen
            daarnaar zijn leven richt,
            die zal erin aanschouwen
            des Heren aangezicht.

3          De geesten onderscheiden,
            gaf God ons als gebod;
            wie ’t woord der waarheid mijden,
            weerstaan het rijk van God.
            Hoe bouwen zij op zand!
            Straks zal hun huis bezwijken,
            ’t houdt in de storm geen stand.
            Dan zal aan ieder blijken
            der dwazen onverstand.

4          Maar wie op ’t woord vertrouwen
            dat uitging uit Gods mond,
            die kunnen veilig bouwen,
            hun huis heeft vaste grond.
            Des Heren woord maakt vrij
            van dienst aan vreemde machten;
            in ’t woord herkennen wij
            zijn plannen en gedachten.
            Het rijk is ons nabij!

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34, 1 – 12 (NBV)

1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.7Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.

Meditatief orgelspel over “De Heer is mijn herder / Schäfe können sicher weiden”

Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 3, 1 – 8
1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.

Lied: 642: 1, 4 en 8

1          Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
            dat Hij is opgestaan,
            dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
            waar wij ook staan of gaan.

4          Ten onder ging de sterke dood,
            ten onder in de vloed;
            nu straalt ons in het morgenrood
            zijn toekomst tegemoet.

8          ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
            de Heer die eeuwig leeft
            en die in zijn verrijzenis
            alles herschapen heeft.

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel over “Heut triumphieret Gottes Sohn” (lied 622)

Geloofsbelijdenis

Lied: 754

1          Liefde Gods die elk beminnen
            hemelhoog te boven gaat,
            kom in onze harten binnen
            met uw milde overdaad.
            Jezus, één en al ontferming,
            daal van uit den hoge neer
            met uw heerlijke bescherming
            in ons bevend hart, o Heer.

2          God almachtig boven mate,
            die zo nederig verscheen,
            keer opeens terug en laat ons
            nooit meer, nooit meer hier alleen.
            Laat ons in de kerk U prijzen
            met uw heiligen omhoog
            tot in ’s hemels paradijzen
            wij U zien van oog tot oog.

3          Wat Gij eenmaal zijt begonnen
            o voltooi het: maak ons rein,
            tot de wereld is gewonnen
            en in U hersteld zal zijn,
            tot wij eeuwig bij U wonen,
            schrijdende van licht tot licht,
            leggend onze gouden kronen
            zingend voor uw aangezicht.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Psalm 87: 1, 3 en 4

1          Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
            Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
            O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
            Door uwe poort zal ieder binnentreden.

3          God zal hen zelf bevestigen en schragen
            en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
            hen tellen, als in Israël ingelijfd,
            en doen de naam van Sions kinderen dragen.

4          Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
            dansend de harpen en cymbalen slaan,
            en onder fluitspel in het ronde gaan,        
            zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

Heenzending en zegen, uitgesproken ‘Amen’

Orgelspel: “Heut triumphieret Gottes Sohn” van J.S. Bach


Orde van dienst 18 april 2021

Voorganger: dr. P.J. Van Midden uit Bergambacht.
Organist: Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling: Mevr. F Wille
Diaken: Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Mededelingen

Votum en Groet

Organist en declamatie psalm: Ps 87: 1.3

Verootmoediging/ geboden

Organist en declamatie Lied 316: 1.4

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Ruth 1

Meditatief orgelspel (tussen de lezingen en/of erna)

Lied 816  luisterlied  https://www.youtube.com/watch?v=d9C4uVWX3GU

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis (niet gezongen!)

Lied 195  https://www.youtube.com/watch?v=ysW9vxNjVYk

Dankgebed en voorbeden

Slotlied
Organist en declamatie Lied  425

Heenzending en zegen

Gezongen Amen

Orde van dienst 11 april 2021

Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. A. van Blaaderen ( ingevallen voor Mevr. H. Visscher)
Ouderling: Dhr. R. Verhallen
Diaken: Dhr. R Stam

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/


Welkom en mededelingen
Votum en groet
315:1,2 (Orgelspel en tekstlezing)
Lezing van het gebod
Luisteren: “Volle verzeekring”
https://www.youtube.com/watch?v=dR4l2gUgV8A
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 26: 1-21
Psalm 85: 1,4 (Orgelspel en tekstlezing)
Preek
Luisteren: Daar juicht een toon
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
Geloofsbelijdenis
Psalm 89:1 (Orgelspel en tekstlezing)
Dankgebed en voorbeden
Lied 642: 1,3,8 (Orgelspel en tekstlezing)
Zegen

Orde van dienst 4 april 2021 Paaszondag

Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling: Mevr N. Griffioen
Diaken Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Lied 637: 1,2,3,4 (mogelijk 4 voorzangers, anders orgelspel en tekstlezing)

Gebod

Luisteren: lied 624: 1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU

Gebed

Schriftlezing Hosea 6: 1-3

Luisteren 769 “Eens als de bazuinen klinken”

Schriftlezing: Johannes 20:1-18

Lied 622: 1,2,3,4 (Orgelspel en tekstlezing)

Preek

Geloofsbelijdenis

Gezang 222: 1,2,3 (LvdK) (Orgelspel en tekstlezing)

ZWO:
Beste gemeente,
De afgelopen weken hebben wij vanuit de ZWO elke week aandacht besteed aan het project ‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen’. Met dit project ondersteunen wij de hulp die via Kerk in Actie aan Syrische vluchtelingen in Libanon gegeven wordt. Deze hulp bestaat uit noodhulp zoals voedselpakketten, maar ook uit structurele hulp, zoals begeleiding bij het vinden van een juiste opleiding, stage of baan.
Ook ondersteunen wij het werk van Ds Wilbert van Saane die samen met zijn familie in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, woont. Hij is predikant en geeft onderwijs in theologie aan de universiteit in Beiroet. Tijdens de veertigdagentijd hebben wij elke week een bericht van Wilbert over het leven in Libanon voorgelezen.

Dit jaar was het thema van de veertigdagentijd ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid. Het thema van deze Paaszondag is: “Ik ben er voor jou” naar aanleiding van 1 Johannes 4:21 “Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.”

Dominee van Saane schrijft het volgende:
“Al-Masih kam! ‘Christus is opgestaan!’ Zo begroeten christenen in het Midden-Oosten elkaar in de Paastijd. Het antwoord is dan: Hakan kam! ‘Hij is waarlijk opgestaan!’ Er steekt hoop in die uitwisseling van woorden. Probeer het maar eens tegen elkaar te zeggen in het Arabisch of het Nederlands.
Hoop kunnen we alleen maar samen levend houden, niet alleen met woorden en gebeden, maar ook met praktische ondersteuning. We danken u hartelijk voor uw steun in gebed en actie voor de kerken van het Midden-Oosten. Het helpt hen om in deze moeilijke tijd vol te houden, en om er te zijn voor mensen in nood, zoals de vele vluchtelingen in de regio.
We zijn dankbaar voor de bijzondere betrokkenheid vanuit Nieuwkoop en we wensen u een gezegend Paasfeest. Al Masih kam!”

Uw spaardoosje kunt u achterlaten in het voorportaal, op de tafel naast de collectebussen. U kunt dit bedrag ook giraal overmaken, als u dat liever wilt. Het rekeningnummer staat vermeld in het Kerkblad.

Psalm 21: 3,7 (Orgelspel en tekstlezing)

“U zij de glorie (mogelijk 4 voorzangers, anders orgelspel en tekstlezing )

Zegen