Orde van dienst 7 januari 2024    

Voorganger:                      ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied      psalm 72: 1 en 4
Stil gebed

Bemoediging en Groet
Gebed van verootmoediging en om ontferming
Zingen             Lied 517: 1  en 2 (Christus, uit God geboren)

Aansporing/Leefregel: Titus 2: 11 – 14  (NBV21)
11Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. 14Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. 

Zingen             Lied 517:  3 en 5
Gebed bij de opening van het Woord
( Kinderen gaan naar nevendienst , zij komen naar voren om de lamp mee te nemen )
Schriftlezing(en):  Genesis 1: 1-5 (NBV21)
De schepping van hemel en aarde
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Zingen             Lied 513: 1  (God heeft het eerste woord)
Evangelielezing: Marcus 1: 1-12
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen. 3Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zingen             Lied  524 (Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan)
Uitleg en prediking
( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )
Meditatief orgelspel
Zingen             Lied 538: 1, 2 en 4 (Een mens te zijn op aarde)
Collecte

Dankgebed en voorbede
Zingen             Slotlied:  526: 1, 2 en 4 (Juich voor de koning van de Joden)
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 1 januari 2024 – Nieuwjaarsdag  

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                         Dhr Robert Verhallen
Diaken:                              Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen                  Psalm 100: 1,2 (melodie psalm 134)
Votum en groet

Zingen                  Psalm 100:3,4 (melodie psalm 134)
Gebed
Schriftlezing Lucas 2:21

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Zingen                  Lied 513:1,2,3,4

Gedicht:
mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb wil ik heten.

Preek
Zingen                  Psalm 92:1,2,3
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Zingen                  Lied 352:1,2,6,7
Zegen

Orde van dienst 31 december 2023    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen                  Psalm 123:1
Votum en groet
Zingen                  Psalm 90a: 1,2,3,4,5,6
Lezen van het gebod
Gebed om vergeving en genadeverkondiging
Zingen                  Psalm 90:1,8
Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11
Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

Zingen                  Psalm 103a:1
Preek

Zingen                  Lied  511:1,2,5,7
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen                  Psalm 89:1
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Slotzang              Lied  247: 1,2,3
Zegen

Orde van dienst 25 december 2023 – kerstfeest    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale Medewerking Zanggroep Spirit
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Als een morgenster uit het duister is Hij verschenen.
In een kind is het Woord tot bloei gekomen en heeft hij God als mnsd op aarde aan het licht gebracht.

Zingen: Lied 477:1
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Votum en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
V: Genade en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus
G: Amen.

Zingen: Lied 477: 2, 3

De hemelse engelen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Gebeden afgewisseld met ‘Christus ons licht’

Gloria: 487:3

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. (2x)
Lam van God, Gij hebt gedragen/ alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen / peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

Spirit zingt: ‘Shepherd’s pipe carol’ & ‘Is there room in your heart for a King?’

Schriftlezing Mattheüs 1: 1-12
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Zingen: Lied 481: 1 en 3 samenzang, 2 door Spirit

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Schriftlezing: Johannes 1: 1-14
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Spirit zingt: ‘Where the light begins’

Perhaps it does not begin.
Perhaps it is always.
Perhaps it takes a lifetime
to open our eyes,
to learn to see—
the luminous line of the map in the dark,
the vigil flame in the house of the heart,
the love so searing
we can’t keep from singing,
from crying out.
Perhaps this day the light begins,
We are where the light begins.
Perhaps it does not begin.
Perhaps it is always.

Misschien dat het niet begint.
Maar is het er altijd.
En vergt het een heel leven
om onze ogen te openen en
de lichtende lijn op de kaart in het duister,
de waakvlam in het huis van het hart,
te gaan zien
de liefde die zo fel brandt
dat we niet anders kunnen dan te zingen,
en uit te roepen.
Misschien begint vandaag het licht,
En zijn wij waar het licht begint.
Misschien begint het niet
Maar is het er altijd.

Preek

Zingen: Lied 503 (1 en 3 door Spirit, 2 en 4 samenzang)

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2 Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
 die kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

3 Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis,
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 98:3

Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

Spirit zingt: ‘Let heaven and nature sing’

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: ‘Ere zij God’

Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zegenbede

Orde van dienst 24 december 2023 – kerstnachtdienst    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Jan Willem Hueting
Muzikale Medewerking Chr. Gem. Zangvereniging Con Amore olv. Wim Kusee
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen: ‘Stilte over alle landen’

Stilte over alle landen, in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven, in deze nacht.

Stilte over alle landen, in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen, zijn wij vannacht.

Votum en groet

Zingen 505: 1 en 2

In de nacht gekomen, kind dat met geduld
eeuwenoude dromen, eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Smeekgebed

Gloria ‘Eer zij God in onze dagen’
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Con Amore zingt: ‘Kerstintrada’

1. ‘t Was al voorspeld, Lucas vertelt: Maria op weg naar Bethlehem.
Jozef wantrouwend, op wonder bouwend, wachtend op d komst van ’t Christuskind
Dagen vervuld, in doeken gehuld, in een stal werd ‘t Christuskind voor ons geboren,
Wereld in brand, gaan nu hand in hand aan een echte vrede onder mensen werken.

2. Komt allen samen, ‘t feest nu beamen, Engelen gaan ons voor in jubilate
‘t kind is de redder wereld kan verder, wereldvrede is ‘t doel van ieder mens.
In donkere nacht, werd het licht weer gebracht, voor een ieder die het kwaad met liefde wil ruilen.
‘t Eerste begin is liefde, bemin ieder mens, de wereld is van allen samen.

refr: Hart en handen om te geven, onafhankelijk arm of rijk
Ieder mag in vree leven, blank of bruin, elk mens gelijk.
Glorie, Halleluja, Amen

 Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Con Amore zingt ‘Bij de kribbe’
Ik buig mij aan uw kribbe neer, o Jezus, gij mijn leven!
U brengt mijn harte dank en eer voor ’t heil, door U gegeven.
Uw komst op aarde brengt mij vrede, en deelt mijn hart de voorsmaak mee
van ’t eeuwig zalig leven.

Gij, heiland, redder mijner ziel, wil mijne smeking horen.
Ik, die zo vaak in zonden viel, ben in mijzelf verloren.
maar gij maakt mij van zonden vrij, gij staat mij in mijn zwakheid bij.
heb dank voor uw genade!

Zingen: ‘In de stad van Koning David’ (1 door Con Amore, 2 en 3 samenzang)

In de stad van koning David, in een nederige stal
lag een kindje in de kribbe, ’t was de koning van ’t heelal.
Jezus Christus, God en Heer, daalde op aarde als redder neer

Hij zocht woning op de aarde om te redden van de dood
allen, die in hem geloven, die hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer, daalde op aarde als redder neer

Eenmaal zal hij wederkomen, die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal.
Jezus Christus, God en Heer, daalde op aarde als redder neer

Schriftlezing Lucas 2: 1-20
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: ‘Geen wieg voor een koning’ (1 en 2 door Con Amore, 3 samenzang)

1. Geen wieg voor een koning, een kribbe alleen,
geen plaats in een woning voor ’t kindeke klein,
de sterren, zij straalden, verspreidden hun pracht,
toen Jezus zou komen in donkere nacht.

2. De os en de ezel hebt gij wel gehoord,
toch heeft het uw vrede en rust niet gestoord
wij bidden u, Jezus, doe stralen het licht
en houd onze ogen naar U toe gericht.

3. Gij zijt onze koning, die komt met uw macht,
uw dienst wordt op aarde in zwakheid volbracht,
o kies toch uw woning met spoed in ons hart
en schenk ons uw liefde, in blijdschap en smart.

Preek

Zingen: ‘Hoor de engelen zingen de eer’ (1 Con Amore, 2 samenzang )

1. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuw geboren heer!
Vrede op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door.
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer, van de nieuw geboren heer!

2. Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, vaders zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.


Inzameling van de gaven

Slotlied ‘Ere zij God’

Ere zij God,
ere zij God, in de hoge,
in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God in de hoge,
in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Zegen

Orde van dienst 24 december 2023 – 4e advent gezinsdienst

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

De geest van leven daalt neer in Maria , als rode takken vol liefde en passie.
Met open armen verwachten we de Heer die leven is en leven schenkt.

Zingen: ‘O kom, o kom Immanuel’
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Smeekgebed

Gloria: 910: 1, 2, 3

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed

Schriftlezing Jesaja 63:7-9 door Thijs
Jesaja zegt: ‘Ik zal vertellen hoe trouw de Heer is, ik zal er steeds opnieuw over spreken! Ik maak bekend wat de machtige Heer voor ons gedaan heeft. Hij is goed voor ons geweest, omdat hij van ons houdt. Hij is het volk van Israël altijd trouw gebleven. Hij heeft gezegd: ‘Israël is mijn volk, de Israëlieten zijn mijn kinderen. Ze zullen mij altijd trouw blijven.’ De Heer werd onze bevrijder. Hij voelde met ons mee. Als wij pijn hadden, voelde hij ook pijn. Hij hield van ons. Daarom kwam hij zelf om ons te redden. Hij heeft ons bevrijd, en hij heeft ons door de woestijn geleid. Hij heeft altijd voor ons gezorgd.

Zingen: ‘Luid klokjes’

Luid klokjes klingelingeling        
Luid klokjes kling.
Laat de boodschap horen           
Jezus is geboren.

Met die blijde klanken                
Willen wij God danken.
Luidt klokjes klingelingeling   
Luidt klokjes kling.

Luid klokjes klingelingeling     
Luid klokjes kling.
Laat de boodschap horen           
Jezus is geboren.

Met die blijde klanken            
Willen wij God danken.
Luid klokjes klingelingeling 
Luid klokjes kling.

Schriftlezing Lucas 2:1-19 door Melanie
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

Zingen: ‘Er is een kindeke’

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Vertelling: ‘De kinderen van de koning’

Zingen: ‘Stille nacht’

1. Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer. Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor. Leer m’U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer. Amen! Gode zij eer.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: ‘God zal met ons zijn’ (Evangelische liedbundel 434)

Refrein:
God zal met ons zijn,
God is Immanuel.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Ver weg van het Kindje, ver weg, overal,
weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Overal ter wereld, waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven, Jezus is zijn naam…

Refrein:

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Overal ter wereld, waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam…

Refrein:

Zegen

Bij het verlaten van de kerk krijgen de kinderen een kerstcadeautje mee.
Daarna is iedereen welkom in de Rank.

Orde van dienst 17 december 2023 3e advent    

De diensten zijn te life volgen via facebook: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop

en later via kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Ruimte scheppen voor het Licht van de Ander – paars wordt roze-, met groene takken van hoop op nieuw leven.

Orgelspel
Welkom en mededelingen

 “Jezus verwachten, maakt ons blij kijk maar, drie lichtjes op een rij”.
 “Jezus verwachten, maakt ons blij

Intochtslied:                      439: 1,2

Votum en groet
Zingen                                  lied 439: 3,4
Smeekgebed
Zingen                                  psalm 71:13
Schriftlezing: Psalm 85
U bent uw land genadig geweest, HEER, U keerde het lot van Jakob ten goede, nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn. God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons. Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht op geslacht? Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, trouw bloeit uit de aarde op, recht ziet uit de hemel toe. De HEER geeft al het goede: ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg.

Zingen                                  Psalm 85: 3,4

Schriftlezing: Lucas 1: 39-45

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Zingen                                  lied 465: 4, 5, 10

Preek

Zingen                                  Gezang 107: 1,2 (Liedboek voor de Kerken)

Wie zich hovaardig heffen,
die zal God wederstaan,
maar wie zachtmoedig leven,
ziet Hij genadig aan.
Daarom, houdt u gereed,
voegt u gewillig samen,
elkander onderdanig,
ootmoedigheid uw kleed.

Zo buigt u dan teneder
en kust de hand van God
die krachtig is en teder
en klaagt Hem al uw nood,
opdat Hij u verhoogt
wanneer de dag zal dagen,
dat alles is voldragen,
de ochtend van de oogst

Geloofsbelijdenis & psalm 62:1
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen                                  lied 442: 1,2
Zegen

Orde van dienst 10 december 2023 2e advent

Voorganger:                      ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Organist:                             Dhr. J.W.  Hueting
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Een weg banen…….. Recht door zee, Als rechte takken naar Licht van omhoog.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
                De tweede adventskaars wordt aangestoken

Tekstvak: Een weg banen…….. Recht door zee, Als rechte takken naar Licht van omhoog.

intochtslied        Psalm 80: 1 en 2 (O God van Jozef, leid ons verder)

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed van verootmoediging en om ontferming

Zingen                  Psalm 80: 6  (Zie van uw hoge hemel neder)

Leefregel:         1 Tessalonicenzen 5: 4-11
4Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.


zingen                  Lied 751: 3 en 5 (Wie waakt er als een trouwe knecht)
Gebed bij de opening van het Woord
 ( Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst, zij komen naar voren om de lamp mee te nemen.
Lezing uit de Profeten: Jesaja 40: 1-5 (NBV21)

Troost voor Jeruzalem

1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’

Zingen                  Lied 441: 5 en 6   (Niets dreef U uit den hoge)
Evangelielezing: Johannes 1: 6-8 en 19-28
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:

Getuigenissen

19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Zingen                  Lied  528: 1 en 5 (Omdat Hij niet ver wou zijn)
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen                  Lied 434  (Daar komt een schip , geladen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied.               Lied  653: 1, 4 en 7  (U kennen uit en tot U leven)
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 3 december 2023 – 1e advent    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Verdwaald als dorre bladeren op de wind, richtingloos,
als kronkel takken zoeken naar een weg uit het duister.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de eerste adventskaars door Kevin

Ik kom zegt Jezus
deel het licht
een ster vertelt ons
Zijn bericht

Zingen                  lied 444: 1,2
Votum en groet
Zingen                  lied 444: 3,4,5
Lezing van het gebod
Zingen                  Psalm 25: 1, 2
Moment met de kinderen
Gebed
Schriftlezing: Maleachi 3: 1-5, 22-24
Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

Zingen                  Psalm 43: 1,4
Schriftlezing Lucas 1: 5-25

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’

Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Zingen                  lied 464: 1, 2, 10
Preek
Zingen                  Psalm 85: 1, 3
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen                  lied 433: 1,3, 5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen                  Psalm 97:6