Persoonsgegevens

Als lidmaat van de Hervormde Gemeente Nieuwkoop (HGN) worden door ons persoonsgegevens van u bijgehouden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

De manier waarop wij als Hervormde Gemeente omgaan met deze persoonsgegevens moet vanaf 25 mei 2018 met het oog op uw privacy voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verordening worden de rechten voor u als lidmaat van de Hervormde Gemeente Nieuwkoop, van wie gegevens worden bijgehouden sterker terwijl tegelijkertijd de verplichtingen voor de HVN om uw persoonlijke gegevens te verwerken ook toenemen.

Uitgangspunten

In deze privacyverklaring van de HGN geven wij aan hoe wij met de nieuwe regelgeving omgaan.

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van belang:

1. De HGN gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De norm is dat lidmaten van de HGN er recht op hebben dat hun gegevens niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’, dat wil zeggen dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden zonder uw toestemming.

2. Omdat we als HGN met elkaar een gemeenschap vormen, worden uw gegevens gebruikt voor binnenkerkelijke activiteiten wanneer sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. 

Maar ook dan dient dit door ‘passende waarborgen’ te zijn omgeven. 

Zo is iedereen, die met gegevens werkt van de kerk gehouden tot geheimhouding. Dat wil zeggen dat iemand in welke hoedanigheid dan ook bijvoorbeeld als vrijwilliger, medewerker of kerkenraadslid een geheimhoudingsplicht heeft.

3. De HGN mag uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, 

die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen.

Wat betekent dit nu concreet?

 • Op de openbaar toegankelijke website van de HGN worden slechts de namen en adressen vermeld van diegenen, die een functie binnen de HGN vervullen.

Persoonlijke informatie in weekbrieven, zondagsbrieven etc. m.b.t. ziekte en pastorale zorg zijn slechts toegestaan op een via inlogcodes beveiligd gedeelte van de website in combinatie met het goed vastleggen en documenteren wie er tot welke gegevens toegang heeft.

 •  In principe zullen geen foto’s van personen op het openbare gedeelte van de website of tijdens een publiek toegankelijke kerkdienst worden vertoond tenzij u daar toestemming voor verleent.
 • Dit geldt ook voor ons publiek toegankelijke Kerkblad binnen de PKN regio Nieuwkoop.
 • Persoonlijke informatie m.b.t. ziekte en pastorale zorg en foto’s van personen zult u zonder uw toestemming daar niet in aantreffen.

In de Kerkbrief van Hervormde Gemeente Nieuwkoop, die uitsluitend wordt bezorgd bij lidmaten van de HGN mag dit wel.

 • Indien de HGN uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan een externe partij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor dat de salarisadministratie of de

financiële administratie verzorgt dan wordt met de externe partij door de HGN een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de rechten en verplichtingen worden geregeld met het oog op de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die belast is met de handhaving van de AVG.