Orde van dienst 3 december 2023 – 1e advent    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Verdwaald als dorre bladeren op de wind, richtingloos,
als kronkel takken zoeken naar een weg uit het duister.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de eerste adventskaars door Kevin

Ik kom zegt Jezus
deel het licht
een ster vertelt ons
Zijn bericht

Zingen                  lied 444: 1,2
Votum en groet
Zingen                  lied 444: 3,4,5
Lezing van het gebod
Zingen                  Psalm 25: 1, 2
Moment met de kinderen
Gebed
Schriftlezing: Maleachi 3: 1-5, 22-24
Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie Ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het land volledig moeten vernietigen.

Zingen                  Psalm 43: 1,4
Schriftlezing Lucas 1: 5-25

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’

Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’

De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

Zingen                  lied 464: 1, 2, 10
Preek
Zingen                  Psalm 85: 1, 3
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen                  lied 433: 1,3, 5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen                  Psalm 97:6

Orde van dienst 26 november 2023 – Eeuwigheidszondag    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Mevr. Henny Visscher – Roersen
Muzikale Medewerking   Cobie de Jong en Manja Korper
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen  
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

De kleur is paars van rouw.
Over het paars valt het het witte licht van God. Het gipskruid staat voor de eeuwigdurende liefde. De witte bloemen en het kruis verwijzen naar Pasen. Wij geloven, dat we de mensen, die we hebben verloren, mogen delen in de opstanding. De altijd groenblijvende klimop is een symbool voor de eeuwige trouw van God. Groen is ook de kleur van hoop

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introïtus                              Psalm 90:1, 6
Bemoediging en groet
Openingsgebed:               Lied 295
Smeekgebed, afgewisseld met 367b.
Glorialied:                           Lied 727: 1, 2, 4, 10
Moment met de kinderen
Gebed
Herdenking van de overledenen (allen gaan staan).
   Elly Diana Jacquelina Meurs, overleden op 23 november 2022 op de leeftijd van 80 jaar.
   Willemijntje Sannes – Verlooij, overleden op 9 december 2022 op de leeftijd van 78 jaar.
   Jacoba de Bruin – Vermeulen, overleden op 3 januari 2023 op de leeftijd van 96 jaar.
   Robert Herbert Ernst van Koert, overleden op 11 maart 2023 op de leeftijd van 80 jaar.
   Dirk van der Laan, overleden op 24 mei 2023 op de leeftijd van 95 jaar.
   Johannes Verweij, overleden op 19 juli 2023 op de leeftijd van 83 jaar.

Zingen:                 Lied 199

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons

Teunis van Mourik, overleden op 2 september 2023 op de leeftijd van 78 jaar.
   Hendrik van der Marel, overleden op 21 september 2023 op de leeftijd van 97 jaar.
   Annie Henriette van Eijk – Kranenburg, overleden op 24 september 2023 op de leeftijd van 89 jaar.
   Leendert Cornelis Kesting, overleden op 29 september 2023 op de leeftijd van 78 jaar.
   Martha Brigitta Verweij-van Wensveen, overleden op 5 november 2023 op de leeftijd van 86 jaar.
   Gerda Verlooij, overleden op 1 april 2023 op de leeftijd van 84 jaar.

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Allen:
Laat de zon van uw aangezicht …

Schriftlezing Hooglied 8: 6-7
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een vuurgloed van de HEER.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.

Zingen: Ubi caritas

Schriftlezing Openbaring 21: 1-4
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Zang: Be still my soul
Be still, my soul: the Lord is on thy side;
Bear patiently the cross of grief or pain.
Leave to thy God to order and provide;
In every change, He faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.

Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future, as He has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice Who ruled them while He dwelt below.

(allen)
Be still, my soul: the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love’s purest joys restored.
Be still, my soul: when change and tears are past
All safe and blessèd we shall meet at last.

Preek

Zingen                                  Lied 769: 1, 5, 6
Geloofsbelijdenis             (340b)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen                                  Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zegen

Orde van dienst 19 november 2023 – Tweede zondag van de voleinding

Voorganger:                      Mevr. Dr . J.G. Mooi, Hoogmade
Organist:                             Dhr. A. van Pelt
Ouderling:                          Mevr. N. Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:     Psalm23: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Verootmoediging/bemoediging
Zingen:                                 Lied 146c: 1 en 7
Gebed voor de Opening des Woord
                [kinderen naar de nevendienst]
1e Schriftlezing: Joh. 10: 1-10 (NBG)
De goede Herder
1Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 4Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 5maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. 6In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak. 7Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 9Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Zingen:                                 Lied 653: 1,6 en 7
2e Schriftlezing: Joh.10: 11-18 (NBG)
11Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 12maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – 13want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. 17Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.
Zingen:                                 Lied 654: 5 en 6
Verkondiging
Zingen:                                 Lied 23a: 1,2 en 3 (op de melodie van lied 766)
Geloofsbelijdenis            (gelezen)
Gebeden
Collecte
Slotlied:               Lied 802: 1,3,5 en 6 (melodie van het Hatikva)|
Heenzending en zegen.
Gezongen Amen

Orde van dienst 12 november 2023 – eerste zondag van de voleinding

Bediening Heilig Avondmaal   
Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. D. Spaans
Ouderling:                         Dhr. R . Verhallen           
Diakenen:                          Dhr. J. Kalshoven + Mevr. M. van Koert + Dhr S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 85:1,2
Votum en groet
Zingen                  Psalm 85:3,4
Lezen van het gebod
Zingen                  lied 1010:1,4
Gebed
Schriftlezing:      Jesaja 38: 1-22
Hizkia’s ziekte en genezing
1Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden.’ 2Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. 7De HEER geeft je het volgende teken dat Hij zijn belofte zal nakomen: 8Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.”’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 9Dit is wat koning Hizkia van Juda opschreef toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde:10Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk.11Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt.12Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder ;ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, Hij heeft mij afgesneden van het weefgetouw. Dag en nacht staat U mij naar het leven,13weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt U al mijn botten. Dag en nacht staat U mij naar het leven,14ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog: ‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’15Wat zal ik nog zeggen? Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook. Ik kan mijn levensweg vervolgen na de bittere ellende die ik leed.16Mijn Heer, door uw beloften leeft een mens, daarop berust het leven van mijn geest. U geeft mij nieuwe kracht, U doet mij herleven.17Zo heeft mijn bittere ellende mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor de kuil van de ondergang, U hebt mijn zonden weggedaan. 18Nee, het dodenrijk zal U niet loven, de dood prijst U niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. 19Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent. 20De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven. 21Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 22Hij vroeg: ‘Welk teken krijg ik van de HEER dat ik weer naar de tempel kan gaan?’

Zingen                  lied 803:1,5,6
Preek
Zingen                  lied 748:1,5
Lezing van het Avondmaalsformulier
Zingen                  Psalm 42: 1, 3
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen                  Psalm 103c: 1,3
Collecte
Zingen                  lied 418:1,2
Zegen

Orde van dienst 5 november Werelddiakonaat / ZWO    

Voorganger:                      ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
Organist:                            Mevr.. Henny Visscher
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                                 Psalm 69: 1en 4
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen                                                 Psalm 69: 9
Verootmoediging
Lezing van de Wet
Gesprek met de kinderen           
Zingen                                                  NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn
DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing                                      Mattheüs 14: 22-33                                                      ZWO commissie
22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Zingen                                                 NLB 917: 1, 5 en 6 Ga in het schip zegt gij
Prediking
Orgelmeditatie
Zingen                                                 NLB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore
Geloofsbelijdenis
GEBEDEN EN GAVEN
Bericht ds Wilbert van Saane                                                                                                 ZWO commissie
Dankzegging
Voorbede                                          Samen met de ZWO                                                      ZWO commissie
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Zingen                                                 NLB 1010: 1, 2 en 3 Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen

Orde van dienst 1 november 2023 Dankdag voor gewas en arbeid    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied  psalm 65:1,6
Votum en groet
Lied 713:1,2,5
Gebed
Schriftlezing: Prediker 11:1-12:1
Gedenk je schepper in je jeugd
1 Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. 2 Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal. 3 Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. 4 Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. 5  Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. 6 Zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. 7 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! 8 Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. 9 Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 10 Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.
12 1 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.


Lied 978:1,2,3,4
Preek
Lied 176:1,5,6
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Lied 244: 1,2,3,4
Zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 29 oktober    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 84:1
Votum en groet
Psalm 84:2,3
Lezen van het gebod
119:1,12
Moment met de kinderen
Zingen: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad

Gebed
Schriftlezing: Matteüs 12: 43-45
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden, op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.


Gezang 435:1,4,5 (LvdK)
Preek
657:1,3
Geloofsbelijdenis
723:1,2
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 898:1,3 (Traditionele melodie)
Zegen

Orde van dienst 22 oktober 2023    

Voorganger:                      ds. A.A. Geudeke
Organist:                            Dhr. JAN Willem Hueting
Ouderling:                          Dhr. R Verhallen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Psalm 27 is als een rode draad door de orde van dienst heen geweven.

Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: NLB 287: 1 en 5 Rond het licht dat leven doet
Stil gebed
Bemoediging en groet uit psalm 27: 1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Woorden bij het begin
Inleiding op gebed om ontferming uit psalm 27: 2 – 3
Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Gebed om ontferming
We zingen NLB psalm 27: 3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
Woord van vertrouwen uit psalm 27: 4 – 6
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

We zingen NLB: 653: 4 Gij zijt het licht van God gegeven

Gebed bij de opening van het Woord uit psalm 27: 7 – 13
Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

We zingen: NLB 653: 1 U kennen, uit en tot U leven

Moment voor jong en ouder
Een luisterlied:
https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/give-me-oil-in-my-lamp

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

We lezen een gelijkenis: Matteus 25: 1-13[1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. [4] De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” [7] De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. [8] De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” [9] De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. [11] Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” [12] Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

We zingen NLB 751: 1 en 4 De Heer verschijnt te middernacht

Ter overweging

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis

beantwoord met het zingen van NLB 793: 1 en 2 Bron van liefde, licht en leven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied NLB: psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Heenzending uit psalm 27: 14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Zegen

Gezongen Amen

Orde van dienst 15 oktober 2023

Voorganger:                      ds. A. Prosman, Amersfoort
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

zingen: lied 655 : 1, 3 en 5 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)

stil gebed

votum en groet

zingen: psalm 77 : 1 en 6

wet des Heren/verootmoediging

zingen: lied 859 : 2  en 4 ( Doorgang hebben wij U ontzegd)

gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament: Daniël 5

Het feestmaal van Belsassar

[1]Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. [2]Beneveld door de wijn gaf Belsassar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië: ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.’ Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsassar was daarover zeer ontdaan, zijn gezicht werd nog bleker, en ook zijn machthebbers waren onthutst.Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen, het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. [11] Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnessar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers – uw vader, majesteit! [12] Deze Daniël, die door de koning Beltesassar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid, en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniël, hij zal u vertellen wat er staat.’
[13] Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. De koning zei tegen hem: ‘Dus u bent Daniël, een van de Judese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd? [14] Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. [15] De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar zij kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. [16] Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.’
[17] Daniël antwoordde de koning: ‘U mag uw kostbare geschenken houden, of ze aan een ander geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. [18] Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen,[18] Majesteit, uw vader Nebukadnessar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen, [19] en vanwege zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. [20] Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van zijn koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. [21] Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God, de Allerhoogste, boven het koningschap van de mensen staat en dat Hij alleen bepaalt aan wie Hij het verleent. [22] En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belsassar, niet nederig gebleven. [23] U hebt uzelf boven de Heer van de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn, en u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen, goden die niets zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. [24] Daarom heeft Hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. [25] Dit is wat er geschreven staat: Menee, menee, tekeel en parsien. [26] En dit is wat die woorden betekenen: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; [27] tekeel – u bent gewogen en te licht bevonden; [28] perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’ [29] Toen gaf Belsassar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen, en hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. [30] Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, gedood.

zingen: psalm 102 : 11 en 13

lezing van de tekst: Daniël 5 : 16a
Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren.

uitleg en verkondiging van het Woord. Thema: een spaak in het wiel

zingen: psalm 2 : 1 en 4

dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

geloofsbelijdenis

zingen: lied 864 : 1, 4 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen)

zegen met gezongen Amen

psalmen en liederen: liedboek 2013

Bijbelvertaling: NBV21

Orde van dienst Oecumenische viering op zondag 8 oktober 2023 om 10:00

Voorgangers:                       ds. H.J. Prosman
                                             ds. Gonja van ’t Kruis
                                             pastor H. van de Reep
Organist:                               Dhr. Sjaak Warnaar
Muzikale medewerking     zanggroep Spirit onder leiding van Sjaak Warnaar
Ouderling:                            Dhr. R. Verhallen
Diaken:                                 Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen (met bloemengroet)
Openingslied: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (Lied 280)
Votum en groet (Henk-Jan Prosman)
Woord van welkom
Kyrie: ‘Wees hier aanwezig’ (Lied 295) (Spirit & samenzang)
Gloria: ‘Praise my soul the King of Heaven’ (Spirit)
Gebed van de Zondag (Heleen van de Reep)
Moment met de kinderen
Lezing Psalm 80 (Wanda den Besten)
Voor de koorleider. Op de wijs van De Lelies. Een getuigenis. Van Asaf, Een psalm

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft U vertoornd op uw biddende volk?
U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
Waarom hebt U zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.
God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat U zelf hebt grootgebracht.
Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.
Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat U hebt grootgebracht.
Dan zullen wij niet van U wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Overweging (Henk-Jan Prosman)
Psalm 80: 1,2,4,7
Spirit zingt: ‘Vuur van de Enige’
Lezing Filippenzen 2,14-18 (Martien van Dam)
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Overweging (Gonja van ’t Kruis)
Zingen: ‘Ik ben de wijnstok’ (Lied 656)
Gezongen geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed – voorbeden door vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen. Met responsie 367e: ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’
Stilte
Onze Vader (Spirit)
Spirit zingt: ‘Pilgrim Song’
Collecte
Slotlied: ‘Samen in de Naam van de Jezus’ (Evangelische Liedbundel 218)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Zegen (Henk-Jan Prosman)