Orde van dienst 27 februari 2022

Voorganger:                 ds. H.J. Prosman
Organist:                      Mevr. Henny Visscher-Roersen
Ouderling:                    Mevr. F. Wille 
Diaken:                         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 92: 1,2
Votum en groet
Psalm 92: 5,6
Lezen van het gebod
Gebed
Lied 1014:1,2
Moment met de kinderen
Zingen: Dit is de dag
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Gebed
Lezing Psalm 92
Evangelielezing Johannes 11:45-54
Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen.

Lied 534:1,3
Preek
Gezang 103: 1,2,3 (LvdK)

1. Behoed uw Kerk, zet uit, o God, haar palen,
zij kenn’ eerlang geen grenzen meer!
Dat elk in naam van onze Heer
de knieën voor U buig’, en alle talen
uw lof herhalen.

2. Door Hem gekocht, door Hem verlost zijn w’ allen,
in Hem uw kind’ren, een gezin.
Ontgloei’ heel d’ aard’ in broedermin!
Moog’ elke muur, die nog haar duizendtallen
vaneen scheidt, vallen!

3. Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, d’ aard’ word’ een
in uwe Zoon, door Hem alleen!
Breng in uw huis eens al uw kind’ren samen
voor eeuwig! Amen!

Geloofsbelijdenis (340b)
Inzameling van de gaven
Slotzang 415:1,2,3
Heenzending en zegen, gezongen Amen

Orde van dienst 20 februari 2022

Orde van dienst 20 februari 2022    


Voorganger:                 Mevr. ds. A. Geudeke
Organist:                      Dhr. S. Warnaar
Ouderling:                    Mevr. N. Griffioen      
Diaken:                         Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: NLB 985: 1,2 en 3 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)

Votum en Groet
Woorden ter kennismaking

Gebed van verootmoediging

Lied van verootmoediging: NLB 967: 5 (Geef geloof aan wie Gij zendt)

Woorden ten leven

Lied van toewijding: NLB 967: 6 (Laat ons zo uw heerlijkheid)

Gebed bij de opening van het Woord
(Kinderen gaan naar nevendienst)

Ter inleiding op de schriftlezingen

Schriftlezing: Johannes 11: 1-3 en 32 – 37
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd;de zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: “Heer, uw vriend is ziek.”  Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ”Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!” Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg Hij: “Waar hebben jullie hem neergelegd?” Ze zeiden: “Kom maar kijken, Heer.” Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden: “Wat heeft Hij veel van hem gehouden.”  Maar er werd ook gezegd: “Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?”

Lied: NLB 845: 1 en 2 (Tijd van vloek en tijd van zegen)

Schriftlezing: Psalm 56: 9-10
Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik.Staat het niet alles in uw boek?
In het uur dat ik U aanroep wijken mijn vijanden,want dit weet ik: God staat mij terzijde.

Lied: NLB 116: 2 (Toen de benauwdheid dreigend op mij viel)

Schriftlezing: Psalm 126: 5 en 6
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Lied: NLB 116: 4 (O God, mijn God, die van de dood mij redt)

Uitleg en prediking ‘Vang mijn tranen op in uw kruik’

Meditatief orgelspel
( Kinderen komen terug in de kerk)

Geloofsbelijdenis (gesproken door voorganger)

Lied NLB 534: 1,2,3 en 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Dankgebed en voorbede
Collecte

Slotlied NLB 416: 1 en 3 (Ga met God)

Heenzending en zegen, gezongen Amen