Orde van dienst 1 januari 2023 om 10:30

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Arie van Blaaderen
Ouderling:                          Mevr. Frouwien Wille
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm 62:1,4
Votum en groet
Zingen lied 488:1,3,5
Geboden
Zingen lied 911:1,3
Gebed
Schriftlezing psalm 1
11Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3Hij zal zijn als een boom
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4Zo niet de wettelozen
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Zingen psalm 1:1,2,3
Preek
Zingen lied 91a: 1,2,3
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Dankgebed en voorbede
Zingen lied 769:1,4,5
Zegen

Orde van gezamenlijke dienst op oudejaarsavond 2022

Voorganger:                     ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                        Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                             Mevr. Margreet van Koert

De dienst is te volgen via onderstaande link
zaterdag 31 dec 2022 Ger PKN / 19.15 – YouTube

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 46:1
Votum en groet
Zingen lied 468:1,2,3,4
Gebed
Lezing: Psalm 2:1-12
21Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2De koningen van de aarde komen in verzet,
de heersers spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
4Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
5Dan spreekt Hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
6‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
7Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
Ik heb je vandaag verwekt.
8Vraag het Mij
en Ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
9Jij zult ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’
10Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng Hem bevend uw hulde.
12Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij Hem.

Zingen psalm 90:1,3,8
Preek
Zingen lied 413:1,2,3
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 433:4,5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen lied 725:3,4
Zegen

Orde van Dienst op Eerste Kerstdag 2022

Aanvang: 9:30

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Orgel & Piano: Sjaak Warnaar
Zang: Cobie de Jong en Manja Korper
Ouderling Robert Verhallen  
Diaken  : Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

 
De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.

Introïtus: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse englen riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,  licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Votum en groet

Lied 483:1,2,3
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht! Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!  Amen, Gode zij eer!

Smeekgebed

Dona Nobis Pacem

Gloria: Lied 481: 1-3

Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.
Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor, de engelen zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer.

Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuw geboren Heer

Gebed

Lezing Oude Testament: Ezechiël 16: 1-6
Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen en zeg: zo spreekt de Here Here tot Jeruzalem: gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat: toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werdt gij niet tot uw reiniging met water gewassen; ook werdt gij niet met zout ingewreven noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één dezer dingen aan u te doen, maar gij werdt weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven, toen gij geboren waart. Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.

Zang: Once in royal David’s city
Not in that poor lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see Him; but in heaven,
Set at God’s right hand on high;
Where like stars His children crowned
All in white shall wait around.

Evangelielezing: Mattheus 1: 18-25

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Zang: Nino Lindo & Magnificat
Mooi kind, aan jou geef ik me over
Mooi kind, jij bent mijn God
Met je mooie ogen, Jezus, kijk me aan.
Alleen daarmee zal ik me troosten
Aan jouw schoonheid, jouw onschuld geef ik mijn liefde.

Preek
Zingen Lied: 503:1-4

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.
 
Hier tussen de schapen is Hem uit het hout
van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.
Die is deze herder tot eerste tehuis;
en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.
 
Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Geloofsbelijdenis

Lied 487:2
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Zang: ‘Mary did you know’

Collecte

Zingen: Ere zij God

Zegen

Orde van dienst kerstavond 24 december 2022 

Kerstavond

24 december 2022  om 21:30

Hervormde kerk Nieuwkoop

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Organist: dhr. Martijn van de Weerd
Met het christelijk gemengd koor Con Amore
onder leiding van dhr. Wim Kusee
Ouderling van dienst: Nel Griffioen
Diaken: Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

 
De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.

Zingen: “Er is een roos ontloken”
Er is een roos ontloken
Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In ’t midden van de nacht.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In ’t midden van de dood

Bemoediging en groet

Zingen 505: 1 en 2

In de nacht gekomen, kind dat met geduld
eeuwenoude dromen, eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Smeekgebed
Gloria

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed

Con Amore zingt: “De sterre gaat stralen” en “In ’t nachtlijk duister”.
(Vers 1 koor, vers 3 meezingen gemeente vanaf “komt laten wij eren”)

1 Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
de Redder der wereld, de Heer van ‘t heelal.
De engelen meldden in Efrata’s velden
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

2 Komt, laten wij eren de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven,
de Heiland der wereld, halleluja.

3 En herders zij kwamen bij ‘n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre riep wijzen van verre,
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.


4 Komt, laten wij eren de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven,
de Heiland der wereld, halleluja.

1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder weidt Hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Zingen 474: 1,2,3

2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein, al in een kribje klein.
 
3. Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaante aan van een knecht,
de Schepper van het al, de Schepper van het al.

Evangelielezing: Lucas 2:1-20

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,  en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,  de Heer.  Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,  maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Con Amore zingt “De weg naar Bethlehem” en “Stille nacht”, vers 1 koor + gemeente, vers 2 alleen koor, vers 3 koor + gemeente

1. Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

3e lezing Johannes 10: 22-30
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Preek

Con Amore zingt: “And He shall feed his flock”

Zingen 506: 1,2,3,4

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refr.
 
3. Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Refr.
 
4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Refr.

Geloofsbelijdenis       

Zingen 481:3
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Dankgebed en voorbede

Collecte
Slotzang: Ere zij God (Koor en gemeente)

Zegen

Orde van dienst 18 december 2022 4e Advent   

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Frouwien Wille
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
                Aansteken van de vierde kaars
Liturgisch bloemstuk      4e Advent.

Intochtslied 437: 1,2
Votum en groet
Zingen lied 437: 5,6

Jesaja 45:8
Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken.
Laat de aarde zich openen
zodat redding zal ontkiemen
en gerechtigheid ontspruiten.
Ik, de HEER, heb dit alles geschapen.


Lezing van de geboden

Zingen: Ruwe stormen mogen woeden”.
1 Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
Door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

2 Hij, de kenner aller harten,
kent ook mij, en weet alleen,
hoe ik hier, in al mijn smarten,
’t heil verwacht van Hem alleen.
Ja, hij weet, hoe diep mijn zonden
steeds opnieuw mijn ziel doorwonden:
niet mijn ongeloof en waan,
mijn geloof, dat ziet Hij aan.


3 Mij heeft Hij zijn Zoon gegeven,
door ’t geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet, dat ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Mij heeft God in Hem verkoren,
zelfs eer ik nog was geboren,
eer de stem van Zijne macht
immer iets had voortgebracht.


Moment met de kinderen

Kinderlied:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in ’t mijn

Gebed
Schriftlezing Johannes 1: 19-28
Getuigenissen
19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Zingen Psalm 24: 4,5
Preek
Zingen lied 433: 1,2 5
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Collecte
Slotzang 442:1,2
Zegen afgesloten met gezongen Amen

Orde van dienst 11 december 2022 3e advent    

Voorganger:                      ds. H. Mast, Ter Heijde
Organist:                            Dhr. Arie van Blaaderen
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lucas 1 : 39-56
Deze derde advent staat in het teken
van de lofzang van Maria.
De tijd van op weg gaan.
Volgens Lucas zong de zwangere Maria
toen ze op weg was naar Elisabeth
het “Magnificat”
De lelie symboliseert barmhartigheid
en staat ook symbool voor Maria.

Zingen Psalm 130: 3 + 4 (Ik heb mijn hoop gevestigd)
Stil gebed, votum en groet
NLB 437: 3,4,5. (Breek, aarde, uit)
Verootmoediging
Geboden
Zingen Lied 433: 1 + 5(Kom tot ons, de wereld wacht)
Gebed bij de opening van het Woord
(Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst)
Brieflezing:  Romeinen 15: 4-13
3Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De smaad van wie U smaadt, is op Mij neergekomen.’ 4Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 
zingen Lied 117a: 1 + 2 (Gij volken loof uw God en Heer)
Evangelielezing: Lucas 1: 26-38
Aankondiging van de geboorte van Jezus
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Zingen Lied 157a: 1 + 2 + 3 + 4 (Lofzang van Maria)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 464: 2 + 3 + 4 +6 (Soms staat de hemel op een kier)
Geloofsbelijdenis
Inzameling gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen Slotlied 441: 1 +10 (Hoe zal ik U ontvangen)
Zegen + gezongen amen