Orde van dienst 29 januari 2023 (Bediening Heilig Avondmaal)

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 71:1
Votum en groet
Zingen Psalm 71: 5, 13
Lezing van de wet
Zingen lied 517:1,2
Gebed om vergeving
Zingen lied 517: 3,4
Genadeverkondiging
Zingen lied 517: 5
Gebed

Schriftlezing Klaagliederen 3: 22-40
22De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.23Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.25Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat.26Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.27Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.28Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd.29Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop.30Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken van hoon.31Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig.32Als Hij leed berokkent, ontfermt Hij zich ook, zo groot is zijn liefde;33slechts met tegenzin brengt Hij leed en rampspoed over de mensen.34Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt,35dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste,36dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien?37Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt?38Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?39Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden!40Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de HEER,

Zingen lied 207: 1,2,3,4
Preek
Zingen lied 885: 1,2
Lezen van het Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen Psalm 146: 1,3,4
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen Psalm 103c:1,3
Dankgebed
Inzameling van de gaven

Actie Kerkbalans 2023 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 is van start!                                      Nieuwkoop, Januari 2023

Geacht gemeentelid van de Hervormde kerk,

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als Christelijke gemeente weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de komende week haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. Voor de buitengewesten het verzoek, uw antwoord binnen 10 dagen in de bijgaande retourenveloppe terug te sturen.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL05 RABO 0373 7257 36  
t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Nieuwkoop ,  onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Nog even uw attentie.

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen verdwijnt de acceptgiro in juni 2023.

Vanaf 1 juni 2023 zullen acceptgiro’s niet meer worden verwerkt door de banken.

Dat betekent dat een maandelijkse betaalwijze via de acceptgiro, niet meer mogelijk is en kan dus niet meer worden aangeboden. De mensen, die met acceptgiro willen betalen kunnen dit eenmalig doen met de acceptgiro van het toezeggingsformulier.

In het verleden was er de mogelijkheid, dat u aangaf op het antwoordformulier welke maanden u het bedrag via een acceptgiro wilde overmaken. Dan kreeg u een acceptgiro toegezonden. Dit is in 2023 niet meer mogelijk, zoals aangeven.

Wel kunt u nog digitaal via uw bank de bedragen in verschillende maanden overschrijven. Alleen moet u dit wel zelf aangeven, zoals velen dit al doen.  (op het antwoordformulier is dit OVERIG)

Alternatief is de bekende automatische incasso en eventueel contant betalen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Nieuwkoop

Orde van dienst 22 januari 3e zondag na Epifanie    

Voorganger:                      ds. A,A,A, Prosman
Organist:                            dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         dhr.  R. Verhallen
Diaken:                               dhr.  S. de Feij  

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm: 66: 1, 2

Votum en groet  
Vervolg eerste psalm 66: 3, 5
Verootmoedigingsgebed
Zingen: lied 834: 1
Gebed bij de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst
Lezing uit het oude testament: 1 Koningen 3 : 1-15
Salomo’s wijsheid
31Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. Hij liet haar in de Davidsburcht wonen, totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de tempel van de HEER en de muur rondom Jeruzalem. 2Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de HEER, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. 3Salomo zelf toonde zijn liefde voor de HEER door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden, maar ook hij bracht zijn offers en brandde wierook op de offerplaatsen. 4Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het altaar als brandoffer op. 5Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘Ik zal het je geven.’ 6Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij U trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover U. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. 7U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. 8Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. 9Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van U?’ 10Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, 11en Hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht – 12zal Ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 13Ook waar je niet om gevraagd hebt zal Ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. 14En als je Mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal Ik je een lang leven schenken.’ 15Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit.

Zingen: psalm 21 : 1 en 2
Evangelielezing: Hebreeën 5 : 11-14
11Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de eerste beginselen van de woorden van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13Wie melk drinkt is nog een klein kind en kan niets verstandigs zeggen over gerechtigheid. 14Maar voor volwassenen is er vast voedsel; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
Zingen: psalm 21 : 3 en 4

uitleg en verkondiging van het Woord.
                Thema: van Gibeon naar Jeruzalem
Orgelspel
kinderen terug uit de nevendienst
zingen: lied 361: 1 – 4
gezongen geloofsbelijdenis
aandacht voor de gaven
dankgebed en voorbede
zingen: lied 360 : 1, 3, 5 en 6
Heenzending en zegen.

Orde van dienst 15 jan. 2e zondag na Epifanie  

Voorganger:                      drs. P.M. van Dam, Houten
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied psalm 100: 1, 2 – Juicht Gode toe, bazuin en…

Stil gebed – Bemoediging en groet
Zingen psalm Lied 100: 3, 4
Verootmoedigen
Woord van genade
Woorden van Leven

Gebed bij de opening van de schrift
Kindernevendienst – lamp mee naar eigen ruimte

Schriftlezing       NBV21
OT          Jesaja 55: 1 – 11
Een eeuwigdurend verbond
551Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
3Leen Mij je oor en kom bij Mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond,
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David.
4Hem heb Ik aangesteld
als getuige voor de volken,
als vorst en heerser over de naties.
5Ook jij zult een volk ontbieden
dat je nog niet kende,
en een volk dat jou nog niet kende
zal zich haasten om bij je te zijn,
omwille van de HEER, je God,
de Heilige van Israël,
die je deze luister heeft verleend.
6Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden,
roep Hem terwijl Hij nabij is.
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
niet zonder eerst te doen wat Ik wil
en te volbrengen wat Ik gebied.

Zingen Lied 382: 1, 3      O alle gij dorstigen        

NT          Marcus 1: 1 – 11
11Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit,
hij zal Je een weg banen.
3Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zingen Lied 526: 2  – Hij daalt ootmoedig in het water
Uitleg en verkondiging 
Zingen Lied 605 – De toekomst is al gaande
Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b
Inzameling van de gaven.
Dankzegging, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Slotlied 654: 4, 5, 6
Zegen
Amen – gezongen

Orde van dienst 8 januari 2023

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Martijn van de Weerd
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 72:1
Votum en groet
Zingen Psalm 72: 4,5
Lezing van de geboden
Zingen lied 1005:1,4,5 (Nederlandse tekst)
Gebed om vergeving
Afscheid van ouderling Frouwien Wille
Zingen lied 704: 1,2,3
Gebed
Efeziërs 3: 1-21
31Daarom bid ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u die afkomstig bent uit de heidense volken. 2U hebt immers gehoord dat God zijn plan verwezenlijkt door de genade die ik met het oog op u ontvangen heb. 3Mij is het geheim geopenbaard waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit geheim van Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6ook mensen uit andere volken delen door hun eenheid met Christus Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, door middel van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht, die in mij werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidense volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van alle dingen, verwezenlijkt wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het eeuwige voornemen dat Hij ten uitvoer heeft gebracht in Christus Jezus, onze Heer. 12Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen. 13Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want het leidt tot uw luister. 14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. 20Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zingen lied 526:1,4
Preek
Zingen lied 518:1,2,4
Geloofsbelijdenis (zingen lied 340b)
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Collecte
Zingen psalm 107:7
Zegen en gezongen amen