Avondgebed onderweg naar Pasen 22 maart 2023 – 19:30

Plaats: Hervormde kerk Nieuwkoop
Voorganger: ds. Mevr. Gonja van ’t Kruis


De dienst is te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Thema: ‘Uit liefde voor jou’.

Stilte

Votum

Welkom en inleiding

Gebed

Vanuit de Nieuwkoopse kerkgemeenschap wordt er voor elke geloofsgemeenschap een kaars ontstoken:

Wees een licht voor alle mensen
Laat het schijnen om je heen
Wees een licht met heel veel warmte
Houdt het niet voor jou alleen.

Lied 547: 1, 2, 5 en 6: Met de boom des levens

Met de boom des levens wegend op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN.

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN.

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN.

Psalmlezing: Psalm 130 in beurtspraak van voorganger en gemeente (Vg= voorganger)

130                                                                                                                                                                Vg.: Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,

Allen: Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

Vg.: Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?

Allen: Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

Vg.: Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,

Allen: mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Vg.: Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.

Allen: Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

Meditatieve orgelmuziek

Evangelielezing: Johannes 4: 5-15

5. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12
U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, 14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 

Meditatie

Aansluitend een moment van stilte

Lied 655, 1, 4 en 5: Zing voor de Heer een nieuw gezang 

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond’ren om u heen.

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan.

Wj zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Dank- en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader (oecumenisch)

Onze Vader die in de hemel zijt,                                                                                                                Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij
onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Lied 543: Gij zijt in glans verschenen (staande)

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan.

Uw marteling, uw lijden, in aller wereld nood,
uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn.
aan haat en hoon onttogen blijft Gij onz’ glorie zijn.

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen of heerlijk rijst uw beeld
en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt.

Zegen

Allen: Amen

………………………………………………………………………….

Het volgende Avondgebed is op woensdag 29 maart. Aanvang: 19.30 uur