Orde van dienst 10 december 2023 2e advent

Voorganger:                      ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Organist:                             Dhr. J.W.  Hueting
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Een weg banen…….. Recht door zee, Als rechte takken naar Licht van omhoog.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
                De tweede adventskaars wordt aangestoken

Tekstvak: Een weg banen…….. Recht door zee, Als rechte takken naar Licht van omhoog.

intochtslied        Psalm 80: 1 en 2 (O God van Jozef, leid ons verder)

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed van verootmoediging en om ontferming

Zingen                  Psalm 80: 6  (Zie van uw hoge hemel neder)

Leefregel:         1 Tessalonicenzen 5: 4-11
4Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. 11Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.


zingen                  Lied 751: 3 en 5 (Wie waakt er als een trouwe knecht)
Gebed bij de opening van het Woord
 ( Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst, zij komen naar voren om de lamp mee te nemen.
Lezing uit de Profeten: Jesaja 40: 1-5 (NBV21)

Troost voor Jeruzalem

1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’

Zingen                  Lied 441: 5 en 6   (Niets dreef U uit den hoge)
Evangelielezing: Johannes 1: 6-8 en 19-28
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:

Getuigenissen

19Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27Hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Zingen                  Lied  528: 1 en 5 (Omdat Hij niet ver wou zijn)
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen                  Lied 434  (Daar komt een schip , geladen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied.               Lied  653: 1, 4 en 7  (U kennen uit en tot U leven)
Heenzending en zegen
Gezongen Amen