Orde van dienst 10 september 2023

Voorganger:                      mevr. dr. J.G Mooi, Hoogmade                                
Organist:                            Mevr. Henny Visscher
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 149: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 149: 3
Verootmoediging en bemoediging
Zingen: Lied 837: 2 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
                [kinderen naar nevendienst]

1e Schriftlezing: Genesis 3: 8 -10 (NBG 1951)
Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Zingen : Lied 513: 1,2 en 3

2e Schriftlezing, 1e deel: Leviticus 23: 26 – 32 (NBG 1951)
En de Here sprak tot Mozes: Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de Here een vuuroffer brengen. Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Here , uw God. Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk. Generlei arbeid zult gij verrichten: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren.

                             2e deel: Matthéüs 5: 17-18 (NBG 1951)
Jezus en de wet
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Tekst prediking: Gen. 3: 9b “Waar zijt gij?”

Zingen: Psalm 119:  49 en 65
Uitleg en prediking
                [ kinderen komen terug in de kerk]
Meditatief orgelspel
Zingen: Psalm 33: 5 en 8
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied: Lied 802: 1,3,5 en 6. Maar: op de melodie van het Israëlische volkslied (dat is trouwens ook de melodie, die men kent) Dus NIET: de melodie uit het Liedboek
Heenzending en zegen
Gezongen Amen