Orde van dienst 11 december 2022 3e advent    

Voorganger:                      ds. H. Mast, Ter Heijde
Organist:                            Dhr. Arie van Blaaderen
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lucas 1 : 39-56
Deze derde advent staat in het teken
van de lofzang van Maria.
De tijd van op weg gaan.
Volgens Lucas zong de zwangere Maria
toen ze op weg was naar Elisabeth
het “Magnificat”
De lelie symboliseert barmhartigheid
en staat ook symbool voor Maria.

Zingen Psalm 130: 3 + 4 (Ik heb mijn hoop gevestigd)
Stil gebed, votum en groet
NLB 437: 3,4,5. (Breek, aarde, uit)
Verootmoediging
Geboden
Zingen Lied 433: 1 + 5(Kom tot ons, de wereld wacht)
Gebed bij de opening van het Woord
(Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst)
Brieflezing:  Romeinen 15: 4-13
3Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De smaad van wie U smaadt, is op Mij neergekomen.’ 4Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 
zingen Lied 117a: 1 + 2 (Gij volken loof uw God en Heer)
Evangelielezing: Lucas 1: 26-38
Aankondiging van de geboorte van Jezus
26In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37want voor God is niets onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Zingen Lied 157a: 1 + 2 + 3 + 4 (Lofzang van Maria)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen Lied 464: 2 + 3 + 4 +6 (Soms staat de hemel op een kier)
Geloofsbelijdenis
Inzameling gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Zingen Slotlied 441: 1 +10 (Hoe zal ik U ontvangen)
Zegen + gezongen amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.