Orde van dienst 12 november 2023 – eerste zondag van de voleinding

Bediening Heilig Avondmaal   
Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. D. Spaans
Ouderling:                         Dhr. R . Verhallen           
Diakenen:                          Dhr. J. Kalshoven + Mevr. M. van Koert + Dhr S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 85:1,2
Votum en groet
Zingen                  Psalm 85:3,4
Lezen van het gebod
Zingen                  lied 1010:1,4
Gebed
Schriftlezing:      Jesaja 38: 1-22
Hizkia’s ziekte en genezing
1Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden.’ 2Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: 3‘HEER, ik smeek U, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: 5‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, Ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6en Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. 7De HEER geeft je het volgende teken dat Hij zijn belofte zal nakomen: 8Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.”’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 9Dit is wat koning Hizkia van Juda opschreef toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde:10Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk.11Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen daar waar alles zijn einde vindt.12Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder ;ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, Hij heeft mij afgesneden van het weefgetouw. Dag en nacht staat U mij naar het leven,13weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt U al mijn botten. Dag en nacht staat U mij naar het leven,14ik piep als een gierzwaluw, ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog: ‘Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’15Wat zal ik nog zeggen? Wat Hij mij beloofd heeft, doet Hij ook. Ik kan mijn levensweg vervolgen na de bittere ellende die ik leed.16Mijn Heer, door uw beloften leeft een mens, daarop berust het leven van mijn geest. U geeft mij nieuwe kracht, U doet mij herleven.17Zo heeft mijn bittere ellende mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor de kuil van de ondergang, U hebt mijn zonden weggedaan. 18Nee, het dodenrijk zal U niet loven, de dood prijst U niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. 19Maar hij die leeft – leeft! – zal U loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw U bent. 20De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven. 21Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen en de ontstoken plek ermee in te wrijven, waarop Hizkia nieuwe krachten kreeg. 22Hij vroeg: ‘Welk teken krijg ik van de HEER dat ik weer naar de tempel kan gaan?’

Zingen                  lied 803:1,5,6
Preek
Zingen                  lied 748:1,5
Lezing van het Avondmaalsformulier
Zingen                  Psalm 42: 1, 3
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen                  Psalm 103c: 1,3
Collecte
Zingen                  lied 418:1,2
Zegen