Orde van dienst 13 maart 2024 – Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introïtus              psalm 136:1,12,13
Bemoediging in beurtspraak
V:           Onze hulp is in de naam van de HEER
Allen:    Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:          Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:   En niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
V.          Genade zij en vrede. Van God onze Vader 
             en van de Here Jezus Christus.
Allen:    Amen

Zingen  lied 836:1,4
Gebed
Schriftlezing: psalm 131
1Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
2Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.
3Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen  lied 131: 1,2,3
Preek
Zingen  lied 465: 1, 2, 3 (LvdK)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang              Lied 687: 1, 3
Zegen
Gezongen Amen