Orde van dienst 17 december 2023 3e advent    

De diensten zijn te life volgen via facebook: https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop

en later via kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Ruimte scheppen voor het Licht van de Ander – paars wordt roze-, met groene takken van hoop op nieuw leven.

Orgelspel
Welkom en mededelingen

 “Jezus verwachten, maakt ons blij kijk maar, drie lichtjes op een rij”.
 “Jezus verwachten, maakt ons blij

Intochtslied:                      439: 1,2

Votum en groet
Zingen                                  lied 439: 3,4
Smeekgebed
Zingen                                  psalm 71:13
Schriftlezing: Psalm 85
U bent uw land genadig geweest, HEER, U keerde het lot van Jakob ten goede, nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. U bedwong uw woede en wendde u af van uw brandende toorn. God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons. Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht op geslacht? Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. Ik wil horen wat God ons zegt. De HEER spreekt woorden van vrede tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land, trouw en liefde omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, trouw bloeit uit de aarde op, recht ziet uit de hemel toe. De HEER geeft al het goede: ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg.

Zingen                                  Psalm 85: 3,4

Schriftlezing: Lucas 1: 39-45

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Zingen                                  lied 465: 4, 5, 10

Preek

Zingen                                  Gezang 107: 1,2 (Liedboek voor de Kerken)

Wie zich hovaardig heffen,
die zal God wederstaan,
maar wie zachtmoedig leven,
ziet Hij genadig aan.
Daarom, houdt u gereed,
voegt u gewillig samen,
elkander onderdanig,
ootmoedigheid uw kleed.

Zo buigt u dan teneder
en kust de hand van God
die krachtig is en teder
en klaagt Hem al uw nood,
opdat Hij u verhoogt
wanneer de dag zal dagen,
dat alles is voldragen,
de ochtend van de oogst

Geloofsbelijdenis & psalm 62:1
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen                                  lied 442: 1,2
Zegen