Orde van dienst 17 juli 2022    

Voorganger:                 Mevr. Dr. J.G. Mooi, Hoogmade
Organist:                      Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                    Dhr.  R. Verhallen
Diaken:                         Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 111: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 314: 1 en 3
Verootmoediging en bemoediging
Zingen: Lied 905: 1 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
1e Schriftlezing: Psalm 13 (NBG 1951)
Gebedsvertrouwen
131Voor de koorleider. Een psalm van David.
2Hoelang, Here? Zult Gij mij voortdurend vergeten?
Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen?
3Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel,
kommer hebben in mijn hart, dag aan dag?
Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen?
4Aanschouw toch, antwoord mij, Here, mijn God!
Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode;
5opdat mijn vijand niet zegge: Ik heb hem overmocht;
opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel.
6Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid,
over uw verlossing juicht mijn hart.
Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

Zingen: Psalm 20: 1 en 2
2e Schriftlezing: Openbaring 21: 1t/m 5a (NBG 1951)
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
211En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Zingen: Lied 681, 3x
Uitleg en Prediking
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 766: 1 en 3
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Collecte
Dankgebed en voorbede
Slotlied: Lied 416 geheel
Heenzending en zegen.
Gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.