Orde van dienst 17 maart 2024 – zondag Judica

Voorganger:                      Mw. Dr. J.G. Mooi, Hoogmade 
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:      Lied 556: 1,2 en 3                          
Stil gebed
Votum en groet
Verootmoediging
Zingen: Psalm 107: 1 en 5
Gebed bij de opening van het Woord

                (kindermoment)

1e Schriftlezing: Jesaja 52: 7 -11 (NBG 1951)
7Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 8Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de Here naar Sion wederkeert. 9Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de Here heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10De Here heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God.
11Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt. 12Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de Here immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.

Zingen: Lied 605: 1,4 en 5

2e Schriftlezing: Marcus 8: 27 – 31 (NBG 1951)
De belijdenis van Petrus – De eerste aankondiging van het lijden

27En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en sprak tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben? 28Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; weer anderen: Een van de profeten. 29En Hij vroeg hun: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus. 30En Hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken.
31En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na drie dagen opstaan

                Tekst der prediking: Marcus 8: 29a: “Maar gij, wie zegt gíj dat Ik ben?”

Zingen:                                 Lied 943: 1,2,4 en 6
Uitleg en prediking

                (kinderen terug in de kerk)

Meditatief orgelspel
Zingen:                                 Lied 558: 1,6,7,9
Geloofsbelijdenis
ZWO commissielid
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied: Lied 903: 1 en 6
Heenzending en zegen
Gezongen Amen