Orde van dienst 18 februari 2024 – Zondag Invocabit

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  psalm 91a:1       
Votum en groet
Zingen                  psalm 91a:2,3                   
Lezen van de geboden
Zingen                  psalm 25:2,3
Gebed
Moment met de kinderen
Gebed
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht. 

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 

Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Schriftlezing: Matteüs 16:13-23

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’


Zingen                  lied  536:1,2,3,4
Preek
Zingen                  psalm 62:1,5
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Bericht vanuit de ZWO-commissie over het project Lichtpuntjes voor Syrië
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Collecte
Zingen                  psalm 27:7
Zegen
Gezongen Amen