Orde van dienst 2 november 2022 Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet v. Koert                             

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 5,6
Gebed
Schriftlezing: Psalm 68: 1-21
68 1Voor de koorleider. Van David, een psalm, een lied.
2 God staat op,
zijn vijanden stuiven uiteen,
zijn haters vluchten als Hij verschijnt.
3 U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft.
Zoals was smelt bij het vuur,
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.
4 Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij juichen als God verschijnt,
uitgelaten van vreugde.
5 Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt.
HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt:
6 vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.
7God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.
8 God, toen U optrok aan het hoofd van uw volk,
toen U voortschreed door de woestijn, sela
9 beefde de aarde,
en water stortte uit de hemel
toen God verscheen, de God van de Sinai,
toen God verscheen, de God van Israël.
10U liet een milde regen neerdalen, God,
en schonk uw uitgeput land nieuwe kracht.
11Uw kleine kudde ging er wonen,
in uw goedheid, God, gaf U het aan de zwakken.
12De HEER sprak een bevel uit,
een menigte vrouwen zei het voort:
13‘Koningen vluchten, hun legers vluchten,
thuis verdelen de vrouwen de buit
14en jullie slapen bij de schaapskooi!’
De vleugels van de duif waren met zilver bedekt,
haar slagpennen met geelgroen goud:
15de Ontzagwekkende dreef koningen uiteen,
sneeuw viel neer op de Salmon.
16Machtige berg, berg van Basan,
veeltoppige berg, berg van Basan,
17waarom afgunstig, veeltoppig gebergte,
op de berg die God als zetel koos?
De HEER woont daar voor eeuwig.
18Met machtige wagens, tweemaal tienduizend,
met duizenden en duizenden,
trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom.
19 U voerde gevangenen mee,
eiste gaven van opstandige mensen,
en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.
20 Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons. sela
21Onze God is een reddende God,
bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.

Zingen: Psalm 68:3,7
Preek
Zingen: Psalm 150a: 1,2,3,4
Dankgebed en Onze Vader
Collecte
Zingen: lied 678: 2,9
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.