Orde van dienst 22 oktober 2023    

Voorganger:                      ds. A.A. Geudeke
Organist:                            Dhr. JAN Willem Hueting
Ouderling:                          Dhr. R Verhallen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Psalm 27 is als een rode draad door de orde van dienst heen geweven.

Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: NLB 287: 1 en 5 Rond het licht dat leven doet
Stil gebed
Bemoediging en groet uit psalm 27: 1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Woorden bij het begin
Inleiding op gebed om ontferming uit psalm 27: 2 – 3
Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Gebed om ontferming
We zingen NLB psalm 27: 3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
Woord van vertrouwen uit psalm 27: 4 – 6
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

We zingen NLB: 653: 4 Gij zijt het licht van God gegeven

Gebed bij de opening van het Woord uit psalm 27: 7 – 13
Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.

Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

We zingen: NLB 653: 1 U kennen, uit en tot U leven

Moment voor jong en ouder
Een luisterlied:
https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/give-me-oil-in-my-lamp

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

We lezen een gelijkenis: Matteus 25: 1-13[1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. [4] De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” [7] De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. [8] De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” [9] De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. [11] Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” [12] Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

We zingen NLB 751: 1 en 4 De Heer verschijnt te middernacht

Ter overweging

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis

beantwoord met het zingen van NLB 793: 1 en 2 Bron van liefde, licht en leven

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied NLB: psalm 27: 1 en 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Heenzending uit psalm 27: 14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Zegen

Gezongen Amen